De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

3 4 door twee stukken muur, die ieder eenigzins schuin naar beneden gaande, aan elkander aansluiten. Rands. Clavis sigilla de Delf, in onicale letters 1520 N° w w. Jean Deutz. Sch. v. Amsterdam. Twee schuin gekruiste zeisen. Aanz. helm. Helmt. Een uitkomende man, ter zijde gezien eene zeis over den schouder houdende. Tegenz. Het schild 'met helmt. 1649 N° 30 rood. Hendrik van Deyl. Sch. v. 's Gravenhage. Gevieren­ deeld met een hartschild, 1 en 4 eene ster, '2 en 3 drie recht opstaande gekronkelde slangen, naast elkander, de koppen omhoog en naar rechts gewend. Op het hartschild eene viool of bas, de steel omlaag, tusschen 3 rotten (van Duijnen of Rottermond). Het helmt. ge­ broken. Tegenz. zooals het hartschild waarboven de letters R. V. D. 1622 N° 699. gebroken. ') Simon Deym. Sch. v. 's Gravenhage. Een keper ver­ gezeld van drie rozen. Helmt. Eene vlucht waartusschen eene roos. Tegenz. In een ovaal een merk en de letters S. M. Plaat N° 10. 1608 N° 319. Evert van Dichteren. Sch. v. Culenborch. Een haan, de rechter poot opgeheven. Het schild vastgehouden door een ter linker zijde staande griffioen 1539 N° 116 rood. Beschadigd zegel: Mr. Johan Pietersz. Dierquens. Sch. v. 's Gravenhage. Een adelaar Helmt. Dë adelaar uitkomende. 1732 N° 413. Opgedrukt zegel. Ghijsbrecht Dirksz. Sch. v. 's Gravenhage. Gevieren­ deeld : 1 drie meerltjes, 2 en 3 een schuine figuur, als een rechter schuinbalk, doch onduidelijk, 4 weg. Helmt. Een antieke vlucht, Rands. S. Ghisb'.... 1520 N° 298. Beschadigd zegel. Jacob Dirksz. in Ceulen. Sch. v. 's Gravenhage. Ge­ vierendeeld: 1 en 4 een merk (plaat N° 11), 2 en 3 acht vogeltjes 3, 3 en 2, het le bedekt door een effen kanton. Helmt. De figuur van het le kwartier. Tegenz. Het schild, waarboven de letters I. D. 1617 N° 697. In 1612 N° 604 is het tegenz. het merk tusschen de letters I. D. alles in een cirkel. Mr. Jacob van Dishoeck. Sch. v. Vlissingen. Doorsneden, 1 op een metselwerk een huisje en ter linkerzijde een soort van vuurbaak op een paal, 2 een leeuw (het veld loodrecht gestreept). Halfaanz. helm en randsch. 1791 N° k. Willem Dobbe. Sch. v. Vianen. Een wiel van 5 spaken, vergezeld van een bal in den rechter bovenhoek. Helmt. Een hoed inet omgeslagen rand, waarboven het wiel. Rands. S. Willem Dobbe N° 16 potlood. Johan Doedijns, Sch. v. 's Gravenhage. Twee schuin gekruiste zwaarden. de punten omhoog. Helmt. Een valk met kapje, met afhangende linten en lange staart. Tegenz. Het schild met helmt. de vogel tussschen eene vlucht, 1647 N° 370, 1645, N° 534. Willem van der Does. Sch. v. 's Gravenhage. Negen ruiten geplaatst 5 en 4, elke rij aaneengesloten. Helmt. Een ? uitkomende, gekleede moor, zonder armen, met een hoofdwrong. Tegenz. Het schild met helmt. 1647 N° 42. ') Henrik van Deyl. Het door den heer v. R. van der K. genoemde wapen is ook vermeld in Rietstaps Armorial met de bijvoeging (Holl.), doch dat dit van den 's Gravenhaagschen schepen zoude zijn blijkt uit niets, maar uit zijn zegel blijkt dat hij een geheel ander voerde. Bij Rietstap is nog een wapen van Deyl uit Gelderland vermeld. Simon van der Does. Als Willem voornoemd j doch de moor ongekleed. 1552 N° 223. Willem Donkpr. Sch. v. 's Gravenhage. Twee stijg­ beugels naast elkander en daaronder een kop en hals van een schaap. Helmt. De kop en hals van een schaap. Tegenzegel. Het schild met helmt. 1657 N° 355. ) [N. B. De onderste figuur is hier kop en hals van een schaap genoemd, naar de beschrij ving in hét Ar­ morial Général, doch op de zegels gelijkt dit kleine figuurtje meer op een brakkenkop en hals.] Jacob van Dorp. Sch. v. 's Gravenhage. Gevierendeeld 1 en 4 drie afgerukte leeuwenkoppen, 2 en 3 gekbperd. Helmt. Een leeuwenkop. Tegenz. Het schild tusschen de letters 1 en W en overtopt door de letter D. 16 April 1565 N° 592. Hij heeft later een ander zegel en tegenzegel ge­ bruikt, want 21 November 1565 N° 1582 en 1584 N° 3 zegelt hij: Gevierendeeld: 1, 2 en 4 alsboven, doch op het derde kwartier een dwarsbalk waarover een ge­ schaakt St. Andries-kruis. Helmt. stuk. 2) Tegenz. Het schild tusschen de letters I D: W. alsvoren. 26 Mei 1585 N° 161 blauw zegelt hij weer als 16 April 1565'. Mr. Frangois Doublet. Sch. v. 's Gravenhage. Gevieren­ deeld: 1 en 4 drie lanspunten in de vorm van antieke kroonen, 2 en 3 drie schuin geplaatste bijlen 2 en 1, de 2 bovenste afgewend. In een hartschild twee ge­ kruiste zwaarden. Helmt. Een tournooilans tusschen eene vlucht. Tegenz. Het 1° kwartier met het hartschild. Helmt. Alsboven. 1697 N° 130. Philips Doublet. Sch. v. 's Gravenhage. Als Mr. Frangois Doublet. Tegenzegel. Het schild met helmt. 1645 N° 68 3) Cornelis van Drenkwaart. Sch. v. 's Gravenhage. Eene zwaan. Helmt.: Eene uitkomende, gekleede vrouw, zonder armen. Tegenz. in een schild geplaatst tusschen de letters G. en M., 'een merk, plaat N° 12. 1586 N° 1. 4)' Dirck Bruijnsz. van der Dussen. Sch. van Delft. Gevierendeeld: 1 een stappende hond, 2 twee beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken, 3 ge­ keperd , 4 een dwarsbalk waarover een geschakeerd St. Andrieskruis. Helmt. Een stappende hond, tusschen eene vlucht. 1606. N° 129. Dirck Jansz. Duijcke. Drie leliën naast elkander in het schildhoofd. Half aanz. helm. Helmt. weg. 1560 N° 135 blauw. Van dit zegel is slechts een klein stukje, waarop het bovenste gedeelte van het schild, over. Mr. Johan van Duijnen. Sch. v. 's Gravenhage. Eene viool of bas de hals omhoog, tusschen drie rotten. Helmt. De viool tusschen eene antieke .vlucht. 1650 N° 95. [De zegels van van Duijnen en die van Rottermond, zijn geheel gelijk, zoodat men alleen aan het randschrift kan zien van wie zij zijn. Zie ook bij Symon Adriaensz.~] Govert van Duijnen. Sch. v. 's Gravenhage. Als Johan van Duijnen. De rotten met afhangende staarten. Rands. *) Willem Donker. Het door den heer v. R. v. d. K. opgegeven wapen is fout. Bij Rietstap is het juist vermeld. 5) Jacob van Dorp. Deze schepen heeft dus in het jaar 1565 het wapen op zijn zegel vermeerderd met dat van van der Sassen. z) Mr. Francois en Philips Soubiet. Door den heer v. R. v. d. K. is het hartschild niet vermeld. 4) Cornelis van Brenkwaart. Zegelde met een niet gevierendeeld wapen.