De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

5 6 Oovert Jacóbsm van Duijnen. TegenzegeL'Hét schild met helmt. 1605 N° 26. - [In de 3e af deeling is nog een acte van hem als Govert Jacobsz van Duijnen, die zonder dat dit daarin vermeld is, voor hem,, door een andere schepen bezegeld is. Dit zegel stelt voor een vogel. Het schild gedekt door eene kroon met paarlen, waar boven een helm. Helmt. weg. Tegenz., het schild met een bos struisvederen als helmt. Dit is niet het zegel van Johan Quartelaar of Hegman Kiggelaar, die in 1604/5 tegelijk met hem schepen waren.] Frans Duijst van Voorhout Dirksz. Sch. v. Delft. Drie zwanenhalzen met koppeD. Helmt.: Een zwanenhals en kop tusschen eene vlucht 1558 N° k k. Er is slechts een Stukje van het zegel over. Johannes van Dijk, Schout van de ambachtsheerlijk­ heid van Sassenheim. Doorsneden: 1 drie regts geplaatste eikels 2 bn 1,' 2 drie afgerukte leeuwenkoppen 2 en 1. Aanz. helm. Helmt. een eikel tusschen eene vlucht. 1732 N° 93 rood, in roode was. Frederïk van der Elburch. Sch. v. 's Gravenhage. Een toren met kanteelen. Helmt. onduidelijk, eene vlucht? 1585 N° 2. Wijnand Jansz. van Eist. Schout van Rijswijk. Drie jachthoorns. Helmt. Eene jachthoorn tusschen eene vlucht. Tegenzegel. Het schild waarboven de letters W. 1. 1619 N° 66 rood. Frans Aertsz. van Everdingen. Sch. v. Vianen. Drie rechterschuinbalken. Geen heton! 1552 N° 12 rood. Gerard Eversdijk. Sch. v. 's Gravenhage. Gevierendeeld 1 en 4 een wild zwijn of varken, 2 en 3 een aanziende leeuw. Kroon van 5 bladeren. Schildh. Een varken en een leeuw. 1750 N° 737. Opgedrukt zegel. Mr. Gerard van Eversdijck. Schout van het ambacht van Rijswijck. Gevierendeeld: als Gerard Eversdijk voor­ noemd. Aanz. helm. Helmt. een varken, 1740. N° 87 rood, in roode. was. Gerard van Eversdijck. Schout van den ambachte van Rijswijck. Gevierendeeld als boven. Aanz., helm. Helmt., weg. Tegenzegel het schild gedekt door eene kroon van vijf bladeren, 16... N° 20 rood, in roode was. Cornelis de la Faille. Schout van Delft. Een keper met drie figuren (onduidelijk) Halfaanz. gekroonde helm, Helmt. een liggende wassenaar waarin eene lelie staat. 16., N° 5*. Platgedrukt zegel. Nycasius Anthonisz. van Florij. Sch. van 's Gravenhage. ? Drie onduidelijke figuren (volgens het Armorial Général drie uilen) 2 en 1. Heimt. twee arendsbeenen, de klauwen omhoog (onduidelijk) 1542 N° 1542. Zie Nicasius. Andries Frisius. Sch. v. Gulemborch. Gevierendeeld: 1 en 4 een springende vos, 2 en 3 een halve adelaar van de deelingslijn uitgaande. Helmt. Een uitkomende vos. 1669, in bruine was. 2a en 2b rood. Jacob Fijck, Adriaanszoon. Baljuw en schout van Naedijck. (Uit de acte blijkt dat dit moet zijn Naeldwijck). Drie flepkannen. Helmt. Eene flepkan tusschen eene vlucht 1583. N° g. Frangois van Geesdorp. Sch. v. 's Gravenhage, Drie ruiten 2 en 1, Helmt. Eene ruit. Tegenz. Het schild waarboven de letters F. V. G. 1626 Nu 52. Adriaen Gerritszoon. Sch. v. 's Gravenhage. Een springend paard Helmt. Een antieke vlucht. Rands. 8. Adriaen Gherits ...(eert?) 1620 N° 298. ZiePaerdt. Cornelis Prs. Gheertsz. Schepen van Poortvliet (Tholen) in het' schild een merk (plaat N° 13). 1517 N° 35. Ruiger Ghysbertsz. Schepen van Vianen. Drie zwaarden de punten omhoog. Geen helm. 1552 N° 112,'rood. Adriaan Adriaansz. van der Goes. Sch. v. Middelburg. Drie vogeltjes (N.B. geen bokkenkoppen) 2 en 1. Helmt. weg. 1610 N° 45, rood. Anihonis Goris. Sch. in de bank van Zuijlichem. Doorsneden 1 drie kaarsen naast elkander, 2 een menschenhoofd. Aanz. helm.- Helmt. Eene kaars tusschen eene vlucht. Rands. S. Anth. Goris scep in bank v. Zuylich N° 17 potlood. David Graswinckel. Sch. v. Delft. Drie roggen, 2 en 1 de staarten omlaag. Helmt. Een uitkomende een­ hoorn Tegenz: Het schild zonder helmt. 1767 N° 5. Elisa Gordon. Sch. v. Vianen. Drie wilde zwijnskoppen 2 en 1. 1722 N° 115 rood. Beschadigd zegel. Gemeen zegel van den Hage (s Gravenhage). Een groote poort met drie torens 1403 N° 120 enz. Zie de afbeelding bij de Riemer. Maerten 's Gravesande. Schout van den dorpe en ambachte van Voorburg. Gevierendeeld. In ieder kwar­ tier een leeuw. Helmt. Een pauwenstaart. Tegenz. Het schild met helmt. 1710 N° b. Ysbrant Dirksz. van Groenesteyn. Sch. van 's Graven­ hage. Geschaakt van 5 rijen, iedere rij van 7 stukken, en een lambel met drie hangers over de 2° rij. Helmt. Tusschen eene vlucht een gekromde dolfijn op de staart liggende, de kop en staart naar rechts. Tegenz. In een cirkel een merk uit de dooreengestrengelde letters Y D en G bestaande. Zie plaat N° 14 '). Pieter van Groenevelt. Sch. v. 's Gravenhage. Een keper vergezeld van 2 klaverbladen in de. bovenhoeken en een boom in den schildvoet. Helmt. Een boom. Tegenz. Hét schild met helmt. 1668. N° 57 blauw. 2) Gheryt van Gronsvelt. Sch. v. ? Vianen. Drie ballen. Helmt. weg. 1552 N° 112 rood. Beschadigd zegel. Jacob van Grypskerke. Sch. v. Middelburg. Negen leliën 3, 3 en 3. Helmt. Een uitkomende griffioen. 1655 N° V. Joan van Gybelant, Baljuw en schout van de barorinie van Wassenaer en Zuijdwijck. Halfaanz. helm. Helmt.: Een uitkomende adelaar, Rands. onleesbaar. 1735. N° mm. Het zegel is . geheel plat, zoodat de figuren in het schild niet meer te zien zijn. Jacob Hack Rericksz. Sch. v. Rewarde. [Herwaarden]. Drie palen van vair en een schildhoofd beladen met drie schuin geplaatste klophamers. 1515 N° 79 rood. Caspar van der Haer. Sch. v. 's Gravenhage. Twee beurtelings gekantelde en tegengekantelde dwarsbalken. Helmt. Twee paardenpooten tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt. 1678 N» 733. 3) . Johan Hallïng. Sch. v. 's Gravenhage. Drie halve leeuwen 2 en 1. Helmt. Een uitkomende leeuw (ondui­ delijk). Tegenzegel. Het schild waarboven de letters 1. H. 1621 N° 409. Nicasius Hanneman. Sch. v. 's Gravenhage. Een keper 1) IJsbrand Dirksz. van Groenesteijn. Bij den heer v. E. v. d. K. is de lambel niet vermeld. 2) Pieter Groenevelt. Van twee dwarsbalken is op dit zegel niets te zien. s) C. van der Haer. De beschrijving van de dwarsbalken,'zooals bij den heer v. R. v. d. K., is mijns inziens onjuist. Zie de noot bij E. Brand.