De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

245 246 Kruythoff. Gaarne aanvulling verzocht van onder­ staande : Willem Kruythoff, zoon van? en?, geb. tc? den?, f te Dieden den? 1676 of 1677. Hij werd als proponent op 25 Sept. 1661 beroepen te Niftrik e. a., vertrok 3 Nov. 1664 naar üyen en van daar in 1675 of 1676 naar Dieden. Hij tr. te? den? Theodora van Essen, geb. te? den? f te?, dr. van ? en ? Waar studeerde hij ? Hunne zoon Theodorus Kruythoff, predikant te Wenst, in de vroegpreek te Nijmegen, later te Neerbosch, Hees en Hatert, geb. vermoedelijk té Niftrik den? 1662, f te? den? tr. te Nijmegen 8 Dec. 1689 Agneta Tielenius, geb. te? den?, f te? den?, dr. van Abraham an Maria Eilbracht. v. R. Lagemans. Petronella Lagemans huwde .... Frangois Willem de Virieu. Wie waren hare ouders ? Opgave met data enz. worden beleefd verzocht. E. Lanno y (de). (XXV, 254). Ti a. p. wordt gevraagd wie kan zijn K. baron de Lannoy, het laatst kolonel in het regiment van Weideren en vóór of in 1791 overleden. Misschien is hij de Karei de Lannoy, die op 25 Febr. 1722 te Zutphen gedoopt werd als zoon van Jan Hendrik de Lannoy en Clara de la Grange. Zijn vader was een zoon van Samucl de Lannoy en Cornelia Glas en werd blijkens Gen. Her. Bl. 1911 blz. 144 op 19 Mei 1673 te Willemstad gedoopt. Karei de Lannoy zal dan een broeder zijn geweest van de kolonels Jan Hendrik de L. en Jan Ostvald Joost de L. eveneens te Zutphen geboren, zoons uit het huwelijk de Lannoy X de la Grange. W. W. v. R. Leefdae! (van). (XXIX, 213.) Johan Philip Baron van Leefdael komt in 1704 voor als Heer van Waalwijk, Beek, Croy en Stiphout. Hij stierf in 1707 en was gehuwd met Henrietta Florentina van Vladeracken, dr. van Karei Antony Heer van de Nemelaer en'van Maria Bam. Zij overleed op Nemelaer in 1684. ») 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Lynden (van)??Eek (van). (XXIX, 213.) Als huwelijksdatum heb ik 17 October 1752. C. J. P. Meulen (van der). (XXIX, 103). Het volgende fragment is ontleend aan de Transport registers van Gorcum van pl.m. 1620 tot pl.m. 1660, die allen zijn geraadpleegd, en aan de Notarieele proto­ collen dier stad, die beginnen met 1604, doch waarvan uit dien tijd slechts weinige registers zijn overgebleven, de meerderheid daarvan is tot pl.m. 1655 doorgewerkt. Jan Huijbertsz. van der Meulen huwde vóór 1600 Heijlke Gast, dochter van Jan Bemtsz. Gast van 's-Her togenbosch ') en van Grietje Jansdr. ') Ongcxeer gelijkluidend antwoord is ingekomen van de H.H. Jh' M' A. F. O. van Sass e van Ysselt en C. J. P. EED. ') Bernt Gast kan identiek zijn met dengeen waarmede de volgende akte aanvangt. 7 Maart 1556. Bernt en Jacobus gebroeders zonen wijlen Willem Ghast en van wijlen Oda, diens huisvrouw, dochtere wijlen Aruolt Bernts, geprocreerd bij wijlen Ermgardis, diens huisvrouw, die dochtere was van wijlen Jacob Spaen Willemsz., Jacob, zone wijlen Rutger Petersz. als man van Ermgarde, en Petrus, zone wijlen Gosewijn Jansz. als man van Christine, dochteren van Willem en Oda voornoemd, tevens vervangende Jaspar en Aleijde ook kinderen als voren, transporteeren een jaarl. chijns van 1 mud rogge gevestigd op land onder Esch. Transpt. Reg. 's-Hertogenbosch, Reg. 195. f° 266 v°. Heijlke hertrouwde Jan Aertsz. de Groot, bij wien zij nog 5 kinderen won, en overleed vóór 1622 (zie XXIX, 213). Uit het le huwelijk 2 kindereu: Huijbert, volgt I, en'Jan, volgt II. I. Huijbert Jansz. van der Meulen. Hij was gehuwd met Elisabeth, Jansdr. van der Kleij -), daar hij echter in de akte van 26 Mei 1651 3) genoemd wordt ??laatst weduwnaar' van genoemde Elisabeth, moet hij nog eene vroegere echtgenoote gehad hebben, wier naam niet gevonden is. Uit dat eerste huwelijk was dan een zoon: 1. Hendrik Huijbertsz. van der Meulen. Hij is hier geplaatst, omdat hij in do akte van 15 Febr. 1644 4) door zijn zwager van der Kaa uitdrukkelijk wordt ge­ noemd ??Huijbertszoon' en er geen andere Huijbert van der Meulen in de akten omstreeks dien tijd is aangetroffen. In stukken van 15 Oct. 1641 en 8 Jan. 1642 trad hij als getuige op. Op 29 Juli 1645 kocht hij een huis en hof in de Nieuwstraat en 8 Juli 1650 van Jacob Mathijsz. Snouck een huis aan de Haven. Hij huwde Maijke van der Kaa, dochter van Cornelis en van Anneken Imbertsdr. van Noordhoorn R) 6). Uit het 2e huwelijk van Huijbert met Elisabeth van der Kleij waren 3 dochters: 2. Maria Huijbertsdr. van der Meulen gehuwd met Hendrik van Herwaerden 2) 7), 3. Eelken en 4. Judith van der Meulen. !) 3 Juni 1648. Pieter Pietersz. van Tienhoven als man van Stijntje Jansdr. vau As, Jan Jansz. van Os als man van Maeyke Jansdr. van der Kleij, Claes Jansz. van der Kleij en Hendriek van Her­ waerden als man van Maria van der Meulen, zich tevens sterk makende voor de minderjarige kinderen van Elisabeth Jansdr. van der Kleij za. bij Huybert van der Meulen haar man aan haar verwekt, te zamen als erfgenamen van Captn. Cornelis Jansz. van As, trans­ porteeren aan Jan Jansz. de Jongh, werkmeester, een huis en erf gelegen in de straat tegenover de Vischmarkt. ïrpt. Reg. 140. i'° 39. 8) 26 Mei 1651. Huybert van der Molen laatst weduwnaar van za. Elisabeth Jansdr. van der Kleij, Hendriek van Herwaerden als man van Maria van der Molen Huybertsdr. en te zamen nog als vader en behuwdbroeder en oversulx voogden over Eelken en Judith van der Molen Huijberts dochteren bij voorsz. Huijbert van der Molen aan voorn. Elisabeth van der Kleij verwekt, allen wonende te Gorcum, transporteeren Pieter Baltusz. van Wevelinckhoven, brouwer en burger te Gorcum, een huis en erf genaamd S' Chrispijn in de Craensteeg aldaar. Trpt. Reg. 143. f 37. *) 15 Febr. 1644. Antonis Fransz., zwaardveger, als man van Neeltje Cornelisdr. van der Kaa als medeerfgenarne harer moei Maria van ?denhout, machtigt Hendriek van der Meulen Huybertsz., zijn zwager, tot verkoop enz. Nots. Abraham Kemp. Reg. 8. 5) 30 April 1642. Willem Roelofsz. als man van Anneke Gerritsdr. van Noordhoorn, en Arien Imbertsz. van Noordhoorn als oom en voogd van Pauwels Gerritsz. van Noordhoorn, kmdeien van Gerrit Imbertsz. van Noordhoorn, mitsgaders Anthonis Fransz. van Ratiugen als man van Neelken Cornelisdr. van der Kaa, Hendriek van der Meulen als man van Maeyken Cornelisdr. van der Kaa, en Arien Imbertsz. als oom en medevoogd over Adriaan en Cornelis van der Kaa, kinderen van Anneke Imbertsdr. van Noordhoorn, te zamen voor 2/3 erfgenamen van Maeyke Adriaensdr. van ?denhout, laatst huisvrouw van Pieter van Bruel, machtigen Mr. Adriaan Buijs van Wevelinckhoven advt. H.H. om te ageeren. Nots. Abraham Kemp. Reg. 8. 6) 14 Maart 1650. Adriaen van Noordhoorn, Pauwels van Noord­ hoorn, mede vervangende Willem Roelofsz. van Vclthuysen zijn zwager, gehuwd met Anna van Noordhoorn, Adriaen van der Kaa, Antonis Fransz. van Ratingen als man van Neeltje van der Kaa, en Hendriek van der Meulen als man van Maeyke van der Kaa, kinderen vau Anneke Imbertsdr. van Noordhoorn, en in die qtialiteit testamentaire erfgenamen van Maria van ?denhout, hunne moei en oudmoei respectievelijk, verklaren al hunne kwestien en geschillen terzake van bedoelde erfenis te submiteeren aan de uitspraak van Mr Nachtegaal en Mr. Carel van Sijl advocaten. Nots. Pieter Heuolum. Reg. 34. ') 1 Maart 1650. Oblig. van Huijbert van der Meulen ten behoeve