De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

247 248 Eelken is ongetwijfeld het op 11 Nov. gedoopte kind, doch of zij identiek is met Aeltje van der Meulen, die op 5 April 1643 aanteekende met Michiel van Kerckraed, valt te betwijfelen, omdat het moeielijk is aan te nemen, dat zij dan 8 jaren na haar huwelijk nog in de akte van 26 Mei 1651 s) zou worden vertegen­ woordigd door haar vader en haar zwager als hare voogden, zonder dat daarbij sprake is van haar man. Wellicht was zij een kind uit Huijberts eerste hu­ welijk, waarschijnlijker echter eene dochter van Jan van der Meulen en Claesken de Brievincx, die 2 doch­ ters hadden wier namen nog niet bekend zijn. II. Jan Jansz. van der Meulen, kruidenier, f vóór Juni 1635. Hij verkocht 20 Juni 1627 2 huiskens ge­ komen uit den boedel van Symon Aertz. en Wouterke Symonsdr. (klaarblijkelijk zijne schoonouders). Hij was gehuwd met Claesken Symonsdr. de Brievincx*), die ook eens genoemd wordt van Waeltvijck 9), waarschijn­ lijk naar de plaats harer herkomst. Zij verkocht 5 Juni 1635 als weduwe 2 huisjes 1 °). Zij hadden 3 kinderen, 2 dochters vermeld, doch niet bij name genoemd in het testament van hun broeder, en waarvan eene misschien de in 1643 genoemde Aeltje was, en Johannes van der Meulen. Hij passeerde 21 Febr. 1642 huwl. voorw. met Hendrikje Jacobsdr. van der Ameijden 8) dochter va,n Jacob Jansz. en van Adriana Cornelisdr. van Stockum, kleindochter van J«n Jacobsz. van der Ameijden en van Ida Adriaensdr. van den Heuvel. Zij testeerden 21 Nov. 1652 11) en op nieuw 27 Nov. 1652 ,2). van Hendriek van Herwaerden, zijn zwager (= schoonzoon), als voogd over de 2 minderjarige kinderen van za. Elisabeth Jansdr. van dor Kleij bij hem. van der Meulen, a:m baar in echt verwekt, genaamd Eelken en Judith Huijbertsd. van der Meulen. Trpt. Reg. 142. f 6. 8) 21 Febr. 1642. Huwl. Voorw. tusschen Johannes van der Meulen, toekomstig bruidegom, geassisteerd door Claesken Symonsdr. de Brievincx. zijne moeder, en Willem Gijsbertsz. van der Kaa, zijn cousijn, t. e. en Henrickji Jacobsdr. van der Ameyden toekomstige bi n id, geassisteerd door Jacob Jansz. van der Ameyden haar vader, t.a.z. Nots. Abraham Kemp. Reg. 8. 9) 5 Juni 1635. Claesken Symonsdr. van Waelwijck, wed' Jan Jansz. van der Meulen, transporteert Hendriek Pietersz. van Rossum twee huisjes op den houck van de dwerssteeg. Trpt. Reg. 129. f° 183. 10) 22 Nov. 1636. Claesken Symonsdr. wed'. Jan Jansz. van der Meulen, transpt. Symon Aertsz. de Brievincx (haar vader dus) een huis in de Hoogstraat te Gorcum op den hoek van het Heiligleven strnatjo gond: ??de Gouden Helm'. Trpt. Reg. Jol. f° 179. Een Abraham Symonsz. Brievincx, winkelier te Gorcum, koopt 14 April 1620 een huis aldaar in een gang van de Molenstraat, welk huis hij 4 Jan. 1621 weer verkocht. Tip. Reg. 118. f« 30 en 105. Een Symon de Brievings, burger te Leerdam, verkoopt 17 Mei 1646 een huis in de Hoogstraat te Gorcum. Trpt. Reg. 138 f° 53. ') 21 Nov. 1652. de Eerz. Johannes van der Meulen en de Achtb. Hendrickje van der Ameyden (zij ziek te bed liggende) testeeren op den langstlevende, die de kinderen moet opvoeden en te zamen f 2000 uitkeeren. Bij eventueel kinderloos overlijden zal na beider dood, bare {Sortie komen op Willem van dor Ameyden, en de zijne aan zijne moeder Elisabeth Symonsdr. wat het vruchtgebruik betreft, en aan zijne 2 zusters (niet bij name genoemd) den eigendom. w. g. Johannes van der Muelen. Nots. Libert Buijs Reg. 36. ,2) Voorgaand testament werd 27 Nov. 1652 door testateuren ge revooeerd, en op nieuw getesteerd met weglating der dispositien ten behoeve van Wm. van der Ameyden, en van zijne zusters. Nots. Jan Marcelis van Osch. Reg. 28. In eene uitgebreide collectie losse zegels aanwezig op het Rijksarchief (aanwinsten 1890) en bijna allen behoord hebbende aan Gorcumsche schepenen , bevinden er zich van: van der Ameijden Franck 1654 en H(endrik) 1648, ran Herwaerden Aert 1656-, van der Kaa Antony Willemsz. 1597??1612 en Willem1, en Noorthoorn. G. ESCHATJZIEII. NASCHRIFT. De redactie vestigt de aandacht op de Transportregistcrs en de notarieele acten als bronnen voor het bewijzen van identiteit waar doop- en trouwregisters niet de gewenschte zekerheid kunnen geven. Voor onze genealogische vorseher^ ligt hier een groot veld braak. (RKD ) Mtddelhouck (van). Dr. Nicolaas Middclhouck, levende einde 16e eeuw was gehuwd met Adriana Manriques de Lara. Wie deelt mij genealogische en biographische bijzonderheden omtrent dit echtpaar mede? E. Straeten (van der). Wie heeft de goedheid het ont­ brekende op te geven? Jan van der Straeten, ged. te ... . den .... be­ roep . . . ., begr. te ... . den .... tr. Delft 12 Maart 1648 Jacomina Wernacr, ged. te ... . den .... overl. te .... 12 Oct. 1678, begr. te ... . Uit dit huwelijk sproot Francina van der Straeten, die huwde met Nicolaes Keyser. Wie waren de ouders van dezen N. Keyser (data enz. s. v. p.) E. Thierens. (XXIX, 214.) Hier is Tierens bedoeld. C. J. P. Vorstern (de). (XXIX. 215.) Veen kan de plaats in Brabant niet zijn, wijl Veen in 1717 Hollandsch was. In 1810 is het land van Heusden, dat als gelegen links van de Waal, bij het tractaat van Parijs van 10 Maart 1810 door Koning Louis aan den Franschen Keizer was afgestaan, gevoegd bij het Departement der Monden van den Rijn, hoofdplaats 's-Hertogenbosch (Senatusconsult van 24- April 1810, Bulletin des Lois 281 N° 5344). Na de verdrijving der Franschen is het Land van Heusden, (evenals het Land van Altena, eenige deelen van het baljuwschap van Zuid-Holland en de 4 hooge heerlijkheden Geertruidon berg, Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert) bij Noord Brabant gevoegd en tot nu toe gebleven. A. B. Oude jaargangen van het Maandblad. Ten behoeve van de bibliotheek der universiteit van Amsterdam gevraagd: jrg. 1906 an. 6/7, 9 en 10 en jrg. 1907 afl. 1, 2 en 3. RED. INHOUD 1911, N° 7. Bestuursbericbten: Bijeenkomsten, Excursie, Paiement de coti sation, Benoeming tot lid, Adresverandering. ?? Eenige aantee keningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. van Kinschot (vervolg). ?? Trouw- en doopdatums betreffende aanzienlijke Gel dersche geslachten, door W. Wijnaendts van Resandt (vervolg). ?? De Nederlandsche tak der familie Buteux, door Cornélie de Waal. ?? Aanteekeningen op bekende namen gesprokkeld in destaatsarehieven te Gent, door M. G. Wildeman. ?? Kwartierenverlies, door v. E. ?? Album amicorum van Johannes van Aelhuuen, door Jhr. van Kinschot (slot). ?? Kleine mededeelingen: Serraris, Gordon, Eene prinses zonder burgerlijke staat, Gemeentelijk wapen van Batavia, Boekaankondiging. ?? Vragen en antwoorden: Bergh (van den1, Cattenburgh (vau), Fouquier, Hajenius, Hudig, Hulst (van), Kruythoff, Lagemans: Lannoy (de), Leofdael (van), Lynden (van), Meulen (van dei), Mid delhouck (van), Straeten (van der), Thierens, Vorstern (de), Oude jaargangen van het maandblad. Do Ned. Boek- en Steendrukkerij v./li. H. L. SMITS