De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

v- M A A:-,N-D' B L A D VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootscha p gezonden . Bij¬≠ dragen , correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgave n van adresverande¬≠ ring, opmerkingen inzake de verzending en aan¬≠ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den waarnemenden redacteur, P. F. W. VAN ROMONDT, 47 Regentesselaan, 's Gravenhage. Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge¬≠ nootscha p te richten tot den secretaris, P. E. W. VAN ROMONDT, 47 Regentesselaan, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van Nassau- straat, beiden te 's Contributi√ęn , enz. aan den Penningmeester, C. VAN ERPECUSI, 26 Princessegracht, 's Gravenhage. Leden te 'sGravenhag e betalen per jaar ∆? 10 contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen ∆? 6. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ 8. XXIXe Jaargang. 14 Augustus 1911. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het artikel: De viseh in de wapenkunde. BESTUURSBERICHTEN. Maandelijksche Bijeenkomsten. MAANDAG, 7 en 21 AUGUSTUS en 4 en 18 SEPTEMBER a. s. 4i/2 ure. Hotel: ‚??DE WITTE BRUG', Scheveningen. Excursie naar het Slot Loevestein. Wegens niet genoegzame deelneming, oorzaak vin¬≠ dende in het op reis zijn van vele leden, is de excursie tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Bibliotheek. De bibliotheek is gedurende de maanden Augustus en September gesloten. Tot lid zijn benoemd: G. W. VAN DAM. . Apeldoorn. 12210 van Hasseltlaan. J. D. JORDAAN Apeldoorn. 222 van Hasseltlaan. A. C. DE KANTER 's-Gravenhage. 34 Rijnstraat. Mr. J. C. VON BRIEL SASSE Schiedam. Adresverandering: 65 Lange Hoorn. A. J. M. VERSPYCK. Utrecht. 19 Koningslaan. J. G. KIST 's-Gravenhage. 52 de Ruiterstraat. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Bolhuis door C. J. POLVLIET. In de provincie Groningen, in het Kerspel Wirdum (thans gemeente Loppersum) lag tot voor eenige jaren, toen die werd afgegraven, een terp of wierde Eekwerd (oudtijds Equart) genaamd, op korten afstand van het Damsterdiep, tusschen het dorp Wirdum en het latere landgoed Ekenstein. Op die wierde stonden slechts enkele huizen, waar¬≠ onder eene groote deftige boeren-hofstede reeds in 1556 Bolhuis geheeten 1). Op die hofstede woonde in de tweede helft der vijf¬≠ tiende eeuw Eppo tho Equart, de stamvader van het geslacht, dat zich later naar die hofstede van Bolhuis noemde, en tot wapen voerde: Gedeeld: 1. in goud een halve zwarte adelaar, gebekt en gepoot van rood, uitkomende uit de deelingslijn, waarboven een zilveren ster, 2. in blauw een omziende rood gebekte en gepoote zilveren gans op grasgrond, houdende in den bek een groen klaverblarj_^). Omtrent dit geslacht, zij het volgende medegedeeld: I. Eppo tho Equart, werd geboren omtrent het mid¬≠ den der vijftiende eeuw, en was de vader van: II. Abel Eppens tho Equart, die in het jaar 1513 huwde met Alith Werum√ęus, dochter van den zijlrichter Henric Lambert van Wierum Uit hun huwelijk sproten twee kinderen: 1¬į.. Lambert Ab√ęlsz, en . 2¬į. Eppo Abelsz, volgt onder III. ]) Kroniek van Abel Eppens tho Equart door Jhr. Mr. J. A. Feith en Dr. H. Brugmans (1911 ) Inleiding bl. I. 3) Aldus afgebeel d in Ferw√©rda . Adellijk en aanzienlijk Wapenboe k en beschreve n in Rietstap's Armorial G√©n√©ral . 8) Zie: Genealogi e Werume√ľ s berustende in het Rijksarchief te Groningen en Genealogisch e en Heraldische bladen I bl. 33.