De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

251 252 III. Eppo AbeVsz tho Equart, woonde op Bolhuis, noemde zich daarnaar en overleed 12 October 1545, tegelijk met zijne derde vrouw, aan de pest4). De namen dezer vrouwen zijn niet bekend, alleen weet men, dat de vader van één hunner Sicco Tammens te Zeerijp was, die als grootvader van Abel lippens wordt vermeld 5). Wel deelen de bewerkers der Kroniek van Abel Eppens mede, dat diens moeder, dus de vrouw van Eppo Abelsz, Etgijn Ellama heette B), en zulks ver­ moedelijk op grond van het feit, dat Abel Eppens in zijn Kroniek spreekt van ??onser aller moder Etgijn Ellama' '), doch daarmede zal Abel Eppens zijn schoon­ moeder hebben bedoeld, die zooals nader zal blijken, dien naam droeg 8). Eppo Abelsz liet uit twee huwelijken elk twee kin­ deren na, n.1.: Abel Eppens die volgt onder IV, één zuster en twee halfzusters van dezen 9). IV. Abel Eppens tho Equart genaamd Van Bolhuis werd geboren op Bolhuis in Maart 1534 en was voor zijn tijd een merkwaardig man. Hij studeerde te Gro­ ningen (1547??55), te Leuven (1555), te Keulen (1557), te Wittenberg (1558), keerde daarna op Bolhuis terug, was in 1569 wedman te Wirdum, in 1580 proviand­ meester aan de zijde der Staten, en een overtuigd aan­ hanger der Hervorming. In 1580 na den afval van Rennenberg, achtte hij zich niet langer veilig in de Ommelanden en week met zijn gezin uit naar Emden, waar hij een aantal jaren in ballingschap heeft gewoond, en vermoedelijk ook is overleden, tusschen April 1590 en 1596. Hij is de schrijver eener Kroniek, die na ruim 300 jaren door het Historisch Genootschap te Utrecht is uitgegeven met kritische aanteekeningen voorzien door Jhr. Mr J. A. Feith en Dr. H. Brugmans (1911) 1'). Hij huwde in Mei 1562 met Frouke Louwens, dochter van Louwe Havickes en van Etgijn Elama 1'). Uit hun huwelijk sproten 8 kinderen, waarvan be­ kend zijn : 1°. Eppo AbeVsz, volgt onder V, 2°. Louiue AbeVsz, volgt onder Vbis, 3°. Etta Abelsdr, echtgenoote van Lambert Henricz Werumëus, predikant te Wittewierum 12). *) Zie: Kroniek van Abel Eppens tho Equart bl. VI en 105. 5) Idem bl. 106. 6) Idem. bl. VI. i) Idem bl. 894. 8) De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat zoowel de moeder als de schoonmoeder van Abel Eppens denzelfden naam droegen, maar zulks is niet waarschijnlijk, daar ook in de genealogie van de Elama's, op bl. 395 der Kroniek gegeven, wèl het huwelijk van Etgijn Elama met Louwe Havick, maar niet dat met Eppo Abelsz. wordt vermeld. 9) Sebastiaan Wabbens, burgemeester van Appingadam, was een zwager van Abel Eppens. (Kroniek bl. VI en 208). Vermoedelijk was hij de man van een dezer zusters, daar ook hij niet wordt genoemd onder de verwanten der Elama's. 10) Werken Historisch Genootschap. Derde Serie N° 27 (1° Deel), i') Zie: Kroniek bl. VH. De genealogie Werumeüs in het Rijksarchief te Groningen noemt haar Margaretha Louwens, dochter van Louwe Havickes en Etgijn Elama. V. Eppo AbeVsz van Bolhuis, rekenmeester te Gro­ ningen in 1611, huwde en was de vader van 2 kinderen: 12) Hun oudste zoon Abel Lambertz, geboren in 1608, nam zijns moeders naam van Bolhuis aan. werd 27 November 1632 student te Leiden, predikant te Leeg- en Hoogkerk (1635), Curator der Gro­ ninger Hoogesohool, en overleed te Leegkerk 25 Januari 1653. Uit zijn huwelijk met Heintje Sijgers, dochter van Bijger Jansz. en Aaltje sproten : 1°. Abel Eppo'sz van Bolhuis, volgt onder VI, 2°. Frouke Eppens. VI. Abel Eppo'sz 'van Bolhuis, geboren omtrent 1617, werd ingeschreven als Student te Groningen 26 Februari 1633, was in de jaren 1639, 45??51 en 55??58 lid der Provinciale Rekenkamer te Groningen, en in 1653 Curator der Groninger Hoogeschool. Hij huwde in 1639 13) met Jantien Michielsdr, dochter van Michiel Jacobz en had daarbij 2 kinderen: 1°. Eppo AbeVsz van Bolhuis, volgt onder VII, 2°. Michiel van Bolhuis, volgt onder Vllbis. VII. Eppo van Bolhuis, geboren omtrent 1642, in­ geschreven als Student te Groningen 23 October 1658, in 1674 Serviesmeester aldaar, testeert 21 November 1700 I4) en was de vader van: 1°. Jantien van Bolhuis, overleden vóór haren vader, echtgenoote van Hendrik Hamhuis, 2°. Jan van Bolhuis in 1705 echtgenoot van Lutgertje Tweebergen, 3°. Enje van Bolhuis (dochter) overleden na 1700. VIIbis. Michiel van Bolhuis, tweede zoon vau Abel Eppo'sz en van Jantien Michielsdr, geboren omtrent 1645, werd ingeschreven als Student te Groningen 23 September 1659, werd 26 October 1677 rigter of redger te Warffum, kocht 1695 met Louis Trip het eiland Rottumeroog 15) en overleed te Warfum 12 Mei 1704 16). Hij trouwde in 1675 1 7) met Sibrichien Lambertsdr, overleden te Warffum 26 December 1678 18) en had daarbij 2 kinderen: 1°. Lambert van Bolhuis, geb. ong. 1642, student te Groningen 21 April 1657, 2°. Johannes van Bolhuis, 3°. Leo van Bolhuis, geb. ong. 1642, student te Groningen 21 April 1657, 4°. Hille van Bolhuis, 5'. Anna van Bolhuis. Een grafzerk te Leegkerk draagt het opschrift: ??A° 1653 den ??25 Janwary is in den Heere gerust de eerweerdige en welgelerde ??Abelus Lamberti A Bolhuis pastoer tot Leech-, Hoechkerck en ??Dorckwert'. (Grafschriften in Stad en Lande bl. 161.) ') Huwelijks contract van 10 Januari 1639 tusschen Abel Eppens van Bolhuis, rekenmeester, en Jantien Michiels, de bruid bijgestaan door vaandrig Michiel Jacobs, hopman Mathias van Heeck en reken­ meester Reinier Eissinge. (Rijksarchief te Groningen Inv. 62 N° 16.) 14) Testament van 21 November 1700 van den Serviesmeester Eppo van Bolhuis, broeder van redger Michiel van Bolhuis, vermeldende zijne dochter Jantien (overleden en gehuwd geweest met Hendrik Hamhuis), zijn zoon Jan en zijne dochter Enje. (Rijksarchief te Groningen Inv. 62 N° 45.) >5) Zie: Jhr. Mr. H. J. Trip. De familie Trip, Groningen 1883 bl. 90. 16) Een grafzerk te Warffum draagt het opschrift: ??Anno 1704 ??den 12 Maij is de E. Redger Michiel van Bolhuis Christelick in ??den Heere ontslapen ende leijt alhier begraven', (Grafschriften in Stad en Lande bl. 383.) 17) Huwelijks contract van 27 Juli 1674 tusschen Michiel van Bolhuis en Sibrichjen Lamberts. Tegenwoordig aan bruidegomszijde zijn broeder de Serviesmeester Eppo van Bolhuis, zijn oom Eysse Peters en zijn neven Abraham Frijlink en Folkert Michiels, aan bruidszijde Jacob Jans als voormond, Berent Jans Sibbe en Geert Alberts als vreemde voogden, Julle Lammerts als broeder, en Jacob Jans en Dewertje Jans als oom en moei. (Rijksarchief te Groningen Inv. 62 N° 41.) ls) Een grafzerk te Warffum draagt het opschrift: ??Anno 1678 ??den 26 Decemb. is de deugdricke Sibrichien Lambers, huisvrouw ??van de E. Redger Michiel van Bolhuis Christelick in den Heere ??ontslapen ende leijt alhier begraven.' (Grafschriften in Stad en Lande bl. 383.)