De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

19 20 Sclirotsberg. Van zi. met een keper van keel, overtopt 1'. met een schaar van keel, faasgevv. Helmt. en een uitk. vrouw, gekleed van keel gekroond Helmt. van go. in elke hand een schaar van keel, paalsgew. houdend. Arm. TIâ??733. Schrijver. Een balk, bel. met 3 rozen, en vergez. (Scriver.) van 3 scharen (2â??1). Z. d. R. 1356. 3. bchütz of Scijtz. Van go. met een uitk. man gekleed 1. van sa. komend uit een heuvel van sin. een en schaar van zi. over den R. schouder dragend. Helmt. Helmt. een zitt. haas van go. een schaar (van zi ?) over den L. schouder houdend. Arm. 11â??739. de Seraigne. Drie scharen, met een vrijkw. bel. met 3. een uitk. leeuw. Z. d. R. 1474. de Seron. Een schuinb. vergez. van 7 meerlen zoorns 1. gew. en een vrijkw. bel. met een schaar. Z. d. R. 1384. Snij er s. Van zi. met een keper van az. bel. met 3 1. vijfbladen van het veld, in het schildh. vergez. van 2 Moorenkoppen, omwonden van keel, en in den voet van een schaar van sa. Arm. II. 792. de Thenis. Drie scharen, in het schildh. vergez. van 3. een ster (5 p). Z. d. R. 1366. van Thienis. Gedeeld. 2. I. Twee afdaken. II. Twee scharen paalsgew. boven elk. Z. d. R. 1374. Thiribut. Van herm. met 3 scharen en een schuin 3. streep over alles heen. Z. d. R. 1392. della Tosca. Van az. met 2 scharen van zi. bandsgew. 2. en een discus van hetz. bel. met een kruis van keel, over alles heen. Arm. IIâ??925. de la Tour de Bains de St Vidal de Choisinet. Gevierend. 3. (1â??4). (Choisinet) Z. Arm. (2â??3). Van go. en 3 scharen van sa. de punten omhoog (Hautefort) enz. Arm. IIâ??927. Udenlz. 1. Van go. met een schaar van sa. Nav. 1910â??324. Ulclsax. Van az. met een schaar van zi. de punten 1. oml. en begeleid door 2 sterren van hetz. Arm. II. 957. Vaesme. Een schaar, begeleid door 2 vierbladen op 1. de flanken. Z. d. R. 1560. Wansijn. Van sa. met 3 scharen van zi. de punten 3. oml. en een vrijkw. van zi. bel. met een roos van keel, geknopt van go. Arm. 11â??1048. van Wezeren. Drie scharen, met een vrijkw. bel. met 3. een mouw. Z. de R. 1435. Willinck. Van zi. met een schaar van az. de punten 1. oml. Arm. 11â??1094. ') ]) Arm. geeft abusievelijk: van zwart. Wilsoen. Een smalle golvende schuinb. vergez. R. 1. van een schaar in de richting van den band, en L. van een ster (5 p). Z. de R. 1305. Zenger auf Uianstein und Cöllenbach. Doorsn. I van 1. go. met een schaar van sa. paalsgew. II effen sa. Helmt. een hond van zi. in front zittend tusschen een vlucht volgens het schild. Arm. 11â??1140. Kap' STEENKAMP. Archiefsprokkels uit Rhenen. Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. I. In het op het Rijksarchief te Utrecht aanwezige gerechtelijk en schepenarchief der stad Rhenen bevindt zich o. m. een zeer belangrijk register getiteld: Proto­ collen van Testamenten 1676â??1784. Bij doorlezing van dit deel trof het mij, dat daarin zooveel uit een genealogisch oogpunt belangwekkende inschrijvingen voorkwamen, waarom het mij niet ondienstig leek de voornaamste acten ten behoeve mijner medelezers op te teekenen en in regestvorm hieronder mede te deelen. Compareert Cornelis Boonsaeyer, cameraer deser stadt en legateert aan Arien van Beeck, onmundige soone van Anthony Beech en Anna Boonsaeyers sijns com parants doghter, enz. 30 Jan. 1676. Elysabeth de Cock weduwe van Cornelis van Wijck in sijn leven schepen deser stadt, legateert aan hare neve Gerrit Jansz. de Cock, enz. 15 Febr. 1676. Compareert juffr. Margaretha van Beeck weduwe van wijlen Jr. Dirck Vonck van Lienden, enz. 24 Apr. 1677. Dirck Iilerck deponeert zijn uiterste wille en dispositie. 13 Mei 1677. Compareert den Hoog Ed. geb. Heere Huybert Vonck van Lienden tot de Tollenburgh ende d'Hoog Ed. geb. Joffr. Mechteld van Beede tot Nederhorst, echteluyden 1). Cornelis Boonsaeyer, oudt-cameraer deser stadt ziek te bedde leggende en Maria van Triest echteluyden legateeren Joost Boonsaeyer haerl. soon, enz. 12 Jan. 1679. 2) Compareeren Jor. Johan Vonck van Lienden oudt borgemeester deser stadt ende joffr. Magdalena van Rijswijck, echteluyden, enz. 2 Juli 1679. D° Cornelis Taets predicant tot Wadenoyen, Jacob van Vanenburgh als man en vooght van Geesken Taets, haerlieder mede vervangende voor Marygken Boonsaeyers weduwe van Henrick Taets te samen kinderen van saliger Paulus Taets in zijn leven schepen deser stadt3), enz. 14 Juli 1680. Compareert juffr. Wijnanda van Rijswijck weduwe ') Datum'? RED. ') Zie ook de acten van 30 Jan. 1676 eu 13 Jan. 1718. De in Alg. Ned. Fam. blad 1888, blz. 301 opgenomen genealogie Boonzajer vangt aan te Rhenen met dezen Joost, zoodat hieimede de stamreeks een generatie hooger opgevoerd is. Uit die genealogie blijken de te Rhenen bekleede betrekkingen niet, thans is gebleken dat haai­ reden toenmaals in de regeering dier stad zaten. Zie ook de hieronder en later volgende andere acten dier familie. 3) Zie ook Alg. Ned. Fam. blad 1SS8, blz. 306. Staat duze familie Taets in cenig verband met Taets van Amerongen?