De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

21 22 van den heer Gijsbert van Brienen in leven vaandrich ten dienst deser landen, ') enz. 9 April 1681. Compareert Joost Boonsaeyer, oudt-raedt en gasthuys meester deser stadt, en Anna Klerck, echteluyden, de laatste sieck te bedde liggende, enz. 5 Aug. 1682. Compareert joffr. Aletha van Ham weduwe wijlen Heer Willem Klerck in zijn leven schepen en servicie meesterder stadt Hulst, enz. 8 Mei 1685. Compareert Heer Willem van Cattenburgh schepen deser stadt en juffr. Jacomina van Rij'nevelt, echteluyden enz. 21 Jan. 1689. Compareert Vrouwe Maria Vonck van Lienden huys vrouw van den Hooged. geb. heer Frederick van der Velde overste lieutenant, en legateert aan haar neve den heer Dirck van Brienen, capiteyn, enz. 3 Juli 1690. Compareert Maria van Cleeff bevorens wed. van Paulus Andringa en nu getrout aen de procureur Adriaan van Wijck, enz. 9 Dec. 1690. Compareert vrouwe Anna Vonck van Lienden huys vrouw van den heer en Mr. Frederik Klerck oudt borgemeester en syndicus deser stadt en gecommitteerde raet der admiraliteijt in Zeeland, enz. 3 Sept. 1691. Testament van Maria van Beeck waarin o. a. Cornelis Klerck, capiteyn, en zijn dochter Johanna Huberta Klerck en Aletta Klerck, naergelaten dochter van wijlen den heer Gerard Klerck in leven burgemeester der stad Rhenen, enz, 7 Juli 1692. Heer Alardus Magnus Roth compareert te Venendaal bij Rhenen en deponeert testament, enz. 19 Febr. 1694.. Compareert Jacob van Schuylenborgh en Aeltje Wilms van Eede, echteluyden, de laatste kranck, enz., 2) 30 Aug. 1695. Compareert juffr. Aletha Klerck en desselfs broeder den Heer en Mr. Frederik Klerck oudt raet ter admi­ raliteijt in Zeeland en oudt-borgermeester voor sich selve en sich sterek makende voor hunne suster vrouwe Christina Klerck weduwe van wijlen den Heer Johan Keyser in zijn leven oudt raet ter admiraliteijt in het Noorderquartier en borgermeester van Swoll, enz. 19 Maart 1697. De heer Huybert Vonck van Lienden tot den Tollen burgh verzoekt opening van het testament van zijn zuster vrouwe Anna Vonck van Lienden huysvrouw van den Heer en Mr. Frederik Klerck, enz. 25 Maart 1697. Compareert Cornelis van Brienen ziek te bedde liggende enz. 16 Mei 1698. Compareert den Heer Dirk Klerck capiteyn onder het regiment van den heer brigadier Dedem en deponeert zijn besloten testament. 9 Juni 1698. Compareert den Heer Willem van Cattenburgh bor­ germeester deser stadt ziek te bed liggende en stelt tot momboirs over zijne kinderen o. a. zijn broeder Johan Louis van Cattenburgh, secretaris der stad's-Her togenbosch. 3 Juli 1698. Compareert juffr. Maria Klerck en exhibeert het be­ sloten testament van haar Ed. broeder den heer en Mr. Cornelis Klerck, raedt en secretaris deser stadt, in presentie van juffr. Elisabeth Klerck, Joost Boonsayer als gehuwd met juffr. Anna Klerck, den procureur ') Komen niet voor in de genealogie der Rhenensche familie van Brienen, gepubliceerd in dit Maandblad, jaarg. 1909. -) Zie Alg. Ked. Fam. blad 1888, blz. 301 en dit Maandblad, 1907. k. 78. Gerard van Zwoïl als gehuwd met juffr. Dirckje Klerck en juffr. Mechtelt Klerck gehuwd met den majoor Andries van Schrieck. 16 Sept. 1706. Compai'èert juffr. Elisabeth Klerck ziek te bed liggende en testeert. Zij verklaart dat haar grootmoeder is juffr Elis. de Bruyn weduwe van den Heer Allard van Ham, haar zuster is Anna Klerck tegenwoordig huisvrouw van den outschepen deser stadt Joost Boonsaeyer die tot kinderen hebben: juffr. Maria Boonzaijer, D° Wil­ helmus Boonzaijer predicant tot Otterloo, Allard Boon zayer en Aletha Boonzayer, enz. 13 Febr. 1708. Compareert Willem Stenvoort borger en inwoner dezer stad en Catharina van Ingen, echtelieden. 9 Nov. 1709. '). Een acte van 8 Oct. 1710 bevat het uitvoerig testament van juffr. Helena van Steenbeeck, waarin vele familie­ relaties. Compareert de heer Joost Boonzayer, raed in de vroedschap en schepen deser stadt, en juffr Anna Klerck, echtel., de laatste ziekelijk zijnde, enz. 13 Jan. 1718. Compareert de Hoogh. Edele Welgeb. Vrouwe Maria van Brederode huisvr. van den Welgeb. heer Dirk van Brienen eerste regeerenden borgemeester dezer stadt, en testeert op den huize van Levend aal, 9 Juni 1720. Compareeren Maria Boonsayer, D° Willem Boonsayer predicant, en Allard Boonzayer, alle kinderen van wijlen Joost Boonsayer, enz. 4 Dec. 1721. Compareert den Heer en Mr. Gijsbert van Brienen, eerste reg. burgemeester van Rhenen, en vrouwe Margaretha Keyser, echtelieden, enz. 9 Nov. 1726. Compareert den Heer en Mr. Willem Klerck, raad der stadt Wageningen en griffier van den Ed. Hove van Gelderland, 24 Juli 1728. Compareert Hendrik Taats en Dirkje van Ommeren, echtelieden, enz. 10 Sept. 1733. Compareert den Heer Johan van Deventer als in huwelijk hebbende juffr Alida Menso en den Heer en Mr. Gijsbert van Brienen in huwelijk hebbende vrouwe Elisabeth Menso, als erfgenamen ab intestato van den Heer Mr. Constantin Menso, in leven raedt in de vroedschap dezer stad, enz. 9 Maart 1734. Compareert den Heer Jeronimus Klerck vaendrig in het regiment van den Heer generaal-majoor van Palland inzake de nalatenschap van den Heer comparants broeder Frederik Klerck in Oostindiën overleden, enz. 20 Jan. 1741. Vrouwe Maria de Wijs weduwe van den HoogWelEd. Gestr. Heer Wernard Jacob van Lennip in leven majoor ten dienste der Vereenigde Nederlanden testeert te Wijk bij Duurstede enz. 14 Oct 1747. (Hierin hare zusters de Wijs). (Wordt vervolgd.) ]) In het schepenregister van lihenen komen circa 1725 (f° 68) vooi Gijsbert Stenvoorfc en zijn vrouw Jacomina Nieuwenhuis. Zie de mededeelingon Nieuwenhuis??Stenvers in dit Maandblad 1910. k. 62. Moet daar wellicht voor Stenvers, Sten voort gelezen worden?