De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

25 26 kinderen moeten omstreeks 1500 zijn geboren, als: Joris Pieters, wiens kinderen sub A., Claes Fiers, burgemeester van Tholen in 1557, wiens kinderen sub B, Pieter Claes, wiens kinderen sub 0, Dympius, wiens kind sub D vermeld worden. De laatste kan Pieter of Claes, tot vader gehad hebben. De volgende generatie zal geboren zijn omstreeks 1533. A. Kinderen van Joris Pieters. 1°. Pieter Joris, procureur. In 1574 ontving zijne weduwe zeker bedrag voor gedane diensten van haar man. 2e. Marinus Joris. Hij komt omtrent 1590 voor in de weezenrekening, bij het overlijden van Cornelis Joris op 't Rosevelt. 3°. Cornelis Joris op 't Rosevelt. Hij overleed + 1585 en was gehuwd geweest met Marike Jacobs van Dorth. Zij huwde later met Leunis Stoffels. In 1570 trad hij op als mede-erfgenaam van Pieter Claes, met de kin­ deren van Dina Claes Piers. (Wij hebben hier het geval, dat een neef en de kinderen van een zuster samen erven). Kinderen sub E. B. Kinderen van Claes Piers. 1°. Pier Claes, overleden 1570. Kindoren sub F. 2°. Dina Claes Piers. Haar man gestorven vóór 1570. Zij had drie kinderen. 3°. Grietke Claes Piers, ongehuwd overleden. Zij vermaakte in 1569 zeker bedrag aan het kruis te Tholen. 4°. Maike Claes Piers, wordt genoemd in de lijsten van de kerkelijke gilden. 5°. Dympius Claes Piers, overleden 1565. Kind sub G. C. Kinderen van Pieter Claes. le. Jan Piers uyt den polder, als zoon van Pier Claes, in 157? genoemd als principaal voogd van de kinderen van Dina Claes Piers. 2e. Corvinck Piers, in 1570 toeziende voogd van de kinderen van Dina Claes Piers. D. Zoon van Dympius (Pieters of Claes). Joos Dympius, schoolmeester te Tholen. Anno 1565/66. De volgende generatie geboren omstreeks 1566. E. Kinderen van Cornelis Joris. 1°. Joris, 2°. Jacob, 3°. Dymmcn, 4e. Willemken, ö°. Laureys. Zij hadden een moei en bezittingen te Delft. F. Kinderen van Pier Claes. 1°. Joris Piers op 't Rosevelt, in 1602 voogd van den wees van Claes Piers. Kinderen sub H. 2°. Cornelis Piers in 1623 voor het laatst voogd over liet kind van Claes Piers. Kind sub J. 3°. Claes Piers, stadhouder '), overleden even vóór of in 1602, gehuwd met Claeske Adriaans. Kind sub K. G. Kind van Dympius, Cornelis Dimmens of Dympius in 1592 genoemd als voogd van de kinderen van Cornelis Joris, met Jan Cornelis van Dorth als toeziende voogd. Volgende generatie geboren omstreeks 1600. H. Kinderen van Joris Piers. 1°. Claes Joris, werd poorter te Tholen in 1622. 0 Van .. RED. 2°. Pier Joris van Rosevelt, werd poorter te Tholen in 1629. Hij overleed + 1652 en is gehuwd geweest met Pieternella Marinus, zie voor. (jg. 1902, kol. 8). Kinderen sub L. J. Kind van Cornelis Piers. Pieter Corneliss. gehuwd met Oyerije Daems (jg. 1902 kol 11). K. Zoon van Claes Piers. Pieter(tjé) in 1602 slechts 3 jaar oud. Blijkens de rekening van 1624 voer hij op Oost-Indië. (In Zeeland was de meerderjarigheid toen 25 jaar). L. Kinderen van Pier Joris (jg. 1902, kol. 8). le. Joris Pieters zooals voor gezegd in'1647 gehuwd met Josyntje Covers. Hij zal geboren zijn omstreeks 1625. (jg. 1902, kol. 8). ' 2e. Digna Pieters, geboren 1636. Gehuwd met Jacob van der Noodt, uit welk huwelijk Pieternella v. d. N. geb. 1658. 3e. Marinus Pieters van Rosevelt, vermeld jg. 1902 kol. 8. Hij was geboren 1641. Behalve Johannes Jorisse, vermeld jg. 1902, kol. 8, A, zullen nog kinderen van Joris Pieterse van Rosevelt zijn geweest. > 2e. Pieternella Jorisse, getuige in 1676. 3°. Cornelia Joris, getuige in 1680. Nog wordt vermeld Joris Claes van Rosevelt, (geboren omstreeks 1666), gehuwd met Geertruyt van den Boogaert, die in 1701 te Nieutv-Vosmeer en in 1705 te Tholen een kind lieten doopen: getuigen Abram Claes en Jacoba van Rosevelt. 's-Gravenhage. J. VAN DER MINNE. KLEINE MEDEDEELINGEN. Exposition d'art ancien. D'art beige au XVII' siècle. Bruxelles 1910, Juin??Novembre. Uit den Catalogus 2do Ed. deelen wij de volgende nummers mede met den naam der inzenders. Een en ander kan te pas komen. Afd. Peinture. N° 95. Antoine van Dijck (1599??1641). Portrait de Frans Hals. Toile h. 69 , 1. 55 cM. Inzender: Baron Albert d'Oppenheim, Keulen. N° 411bis Pierre Paul Rubens (1577??1640). Portrait d' Hugo Grotius. Bois. Inz: Hertog van Arenberg, Brussel. Afd. Vie seigneuriale. N° 638. Cartel aux armes de Claes van Assendelft et de Johan van Banchem. Anno 1670 (M.D. fecit) attribué a Martin Devos. Bois. H: 1.05, 1: 1.12. Inzender: M. van Overbeke, Brussel. N° 642. Tableau des seize quartiers paternels et des seize quartiers maternels de Paul Voet, drossart de Russon (1687) Inz.: Mad. Cuvelier, Brussel. N° 655. Plaque de cuivre sur laquelle se trouve gravée en vertu d'un arrêt du conseil, souverain de Brabant, la condamnation a mort prononcée contre Jean de Launay, pour suivant d'armes, convaincu du crime de faux (12.1 1673) Inz.: Archives générales du Royaume, Brussel. N° 690. ??Figure et représentation des Seigneurs les deputees (sic) de Brabant, arrivez a la Have le 4de decembre 1632 pour traitei de la paix' (Feuille volante anonyme, gravure en taille douce avec texte typogra phique) Inz.: Cabinet des Estampes de 1'Etat, Brussel. N° 707. Sceau de L. M. de Landas (XVIIe siècle).Inz.: Archives générales du Royaume, Brussel.