De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

57 58 1. Marguérite de Lannoy gedoopt te Leiden, 3 Februari 1650 u) 2. Arnold de Lannoy (volgt onder D). 3. Sara de Lannoy gedoopt te Leiden, 28 Maart 1655 1') 4. Francoise de Lannoy gedoopt te Leiden, 10 Mei 1656 C 2. Mare de Lannoy gedoopt te Leiden, 9 Maart 1628 ondertrouwt te Leiden, 21 November 1653 '-?') huwt te Leiden, 10 December 1653 21) Catharine le Baüeur, geboren te Rijssel. Uit dit huwelijk sproten: 1. Abraham de Lannoy gedoopt te Leiden, 18 April 1655 32) 2. Jean de Lannoy gedoopt te Leiden, 9 Augustus 1656 2?') 3. Mare de Lannoy gedoopt te Leiden, 29 Augustus 1657 24) St. Pancraskerk 24 November 1655: de dochter van D' Lanoy in de Begijnhof!. St. Pancraskerk 28 November 1655: do dochter van D° Lanoy in de Begijnhof?. Aangezien Francoise toen nog niet geboren was, hebben deze in­ sein ij vingen vermoedelijk betrekking op Marguérite en Sara. Echter kunnen daarmee ook bedoeid worden 2 zusters van Abraham, dus dochters van Ds Arnold de Lannoy. In dat geval zouden hetEstber en Marie moeten zijn, daar Sara in 1657 nog als getuige optreedt bij den doop van een kind van haar broeder Mare. 16) bapt le 3 de févr. 1650 Marguérite, rille d'Abraham de Lannoy, pstr. de cette Eglise et de Cornelia Loncque sa feme. ïesm. Mons' Gr. Loncque, commandeur de Cadsand, Marie de Lannoy, Sara Masselot vefve de feu Arnould de Lannoy et Catherino Loncque. 17) bapt. le 28 de mars 1655 Sara, fille de Mons' Abraha de Lannoy Pasteu eet: Egl. et de Cornelia Loncque, tesm. Adrian Loncque, Jean Ie Prince, Jean le Batteur, Dina Brokman , Catharina leBatteur. IS) bapt. le 10 de mai 1656 Francoise, fille posthume de Mr Abraham de Lannoy Pasteur de eet' Eglise et de Cornelia Loucken. T. Monsr Cupif Past' de eet' Eglise et sa femme. Corneille Christiaens et Sara van Goch. I0) bapt. le 9 de mars 1628 Mare, fils d' Arnoult de Lannoy et Sara Masselot, tesm. Abraham Bienaymé, représentant la personae de Mare de Lannoy, frere dudit Arnoult, Abraham Herss, Susanne Catoire, femme dudit Bienaymé et Elisabeth, femme do Gruillaume Noirefc. E0) huw.afk. 21 Nov. 1653 Marcus de la, Noy, j. m. van Leyden, vergeselscb. met Dr Abraham de la Noy, bedienaer des godd. woorts van de Walsche gemeynte, syn broeder, met Catharyna de Batteur, j. d. van Rijssel, vergeselsehapt met Michelle Bouchaut, haer moy. Op eene in Dec. 1910 te Leiden gehouden verkooping van boeken en handschriften, kwam ook voor een handschrift van Job Martin de Lange, getiteld: ??Wapenboeck van de meeste doorluchtige en ??adelycke families van deze Nederlanden ende andere gewesten in ??8 ende 16 quartieren gestelt: met alle de wapens in coleuren ge ??schilderfc uijt seer veele kerken en héraldique boeken bijeen ver ??gadert'. Daarin is o. a. opgenomen het hoofdwapen de Lannoy*), omringd door de volgende 8 kwartieren: de Lannoy Bouchaut de Lannoy Luxemburg Chatillon Vianen van Beverweert de Ligne Berlaimont 2l) mar. lo 10 de déc 1653 Mare de Lannoy, j. h. de Leyden et Catherine le Batteur, j. f. de Lille. -) bapt. le 18 d'avril 1655 Abraham, fils de Mare de Lannoy et Catherino lo Batteur, tesm. Abraham de Lannoy, Isaac le Batteur, Sara Masselot, Michelle Bouchaut. -3) bapt. le 9 d'aout 1656, Jean, fils de Mare de Lannoy et de Catherine le Batteur, tesm. Jean le Batteur, Jean de Lannoj', Michelle Martin, Cornelia Loncque 2l) bapt. le 29 d'aout 1657 Mare, fils de Mare de Lannoy et de Catherine le Batteur, T. Benjamin de Lannoy, Pierre G-erard, Sara de Lannoy, Michelle Martin. *) Dit bet bekende geslacht der Gulden Vliesridders. RED. 4. Jacob de Lannoy gedoopt te Leiden, 10 November 1658 25) 5. Abraham de Lannoy gedo.opt te Leiden, 14 April 1660 26) 6. Benjamin de Lannoy gedoopt te Leiden, 10 October 1669 27) G 3. Jean de Lannoy gedoopt te Leiden, 10 October 1632 28) overleden te Dordrecht, 25 December 1672 29) ondertrouwt te Dordrecht, 30 Mei 1658 buwt te Prinsenhage 3 °) Chrisline van den Brandeler*) geboren te Breda. Jean de Lannoy wordt het eerst genoemd bij de Synode te Gouda in April 1648. Art. 14 zegt, dat ??le fils de feu Mr de Lanoi' en eenige anderen ??seront sérieusement recommandés a Mrs les Exe­ cuteurs Halésiens pour estre receus au nombre de ??leurs escoliers'. Op de Synode te 's-Gravenhage in April 1653 wordt bepaald , dat hij te Utrecht geëxamineerd zal worden, doch hij schijnt vóór dien tijd op reis te zijn gegaan, want art. 6 van laatstgenoemde Synode bepaalt, dat hem 150 gulden geschonken zal worden voor de kosten van zijn reis in Frankrijk. Op de Synode te Heusden, in April 1654, wordt vermeld, dat hij nog niet van zijn reis is terug­ gekeerd , maar op die te Zierikzee, in September 1654 is hij present. Art. 23 van die Synode vermeldt: ??Jean de Lannoy, ayant esté ouï en proposition ??et examiné par cette Compagnie ès langues, en ??philosophie et en theologie, et donné bon conten cement, a esté receu au nombre de nos Proposans. Voor reiskosten krijgt hij 15 gulden. Dë Synode te Naarden, Sept. 1655 stelt hem ter be­ schikking van de kerken in Zeeland, met bepaling, dat hij, tot de volgende Synode, te Middelburg ver­ blijf zal houden, maar op die volgende Synode, te Leiden in Mei 1656, komt een verzoek in van de gemeente te Canterbury om hem als predikant te mogen beroepen. Dit verzoek wordt ingewilligd, maar het beroep werd door hem niet gevolgd, want voor het zoover kwam werd hij in Sept. 1656 te Dordrecht beroepen. Hij wordt nu van zijne belofte, het beroep naar Canterbury te zullen volgen, ont­ slagen en te Dordrecht bevestigd. Als vertegen- 25) bapt. le 10 de nov. 1658 Jacob, fils de Mare de Lannoy et de Catherine ie Batteur, ï. Benjamin de Lannoy, Pierre Gerardt, Christina van den Brandeler. 26) bapt. le 14 d'avril 1660 Abraham, fil3 de Maroq de Lannoy ef de Catherine le Batteur, T. Hendrick Jacobsz. van Breuil et Cornelia Loncque. *') Hooglandsche Kerk 10 October 1669 Benjamin Marcus de Lannoy D. Johannes do Lannoy pred. tot Dordrecht Catarina le Batteur Michelle Bouchaut. w) bapt. le 10 d'oct. 1632 Jean, fils d'Arnault de Lannoy et Sara Masselot, tesm. le Docteur Jean des Watijns et Toussain Muyssart et Mademoiselle Polyander et la femme de Matthijs .... iB) Liste des églises wallonnes etc. 50) Proclamé le 30 de mai 1658, marié Haaze (verm. (Prinsen)hage) proche de Breda: Jean Lannoy, Ministre du Saint Evangile en cette Eglise, né a Leyden et Christine van den Brandeler, née a Breda. *) Vergelijk omtrent dit echtpaar Adelsarchief .1903/04 pag. 21/22, waar vele bijzonderheden omtrent hen te vinden zijn. Zij hadden drie kinderen. RED.