De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

59 woordiger zijner gemeente verschijnt hij nutusschen 1657 en 1671 op verschillende Synodes. Bij die te Dordrecht in April 1658 is hij secretaris, bij die te Dordrecht in Maart 1669 is hij voorzitter der Synode. Uit dit huwelijk sproot minstens één zoon: Rudolphus de Lannoy (volgt onder E) D. Dr Arnold de Lannoy gedoopt te Leiden, 8 Februari 1653 ') begraven te Vlissingen 18 Juni 1710 32) ondertrouwt te Vlissingen, 20 Maart 1677 huwt te Vlissingen, 13 April 1677 33) ?Johanna Bosschaart, dochter van Johannes Bosschaart en Catharina van de Putte s4) geboren te Lillo. Dr Arnoldus de Lannoy werd in *) 1688 raad van Vlissingen en was in 1705 en 1706 burgemeester van Vlissingen ss). Den 5on Mei 1703 werd hij tot ouderling der Hervormde Gemeente gekozen'10). Door het verloren gaan van nagenoeg alle archief­ bescheiden te Vlissingen bij het bombardement in 1809 kan hier de stamreeks niet verder worden voortgezet. Echter was vermoedelijk een zoon uit dit huwelijk: Dr. Jan de Lannoy, schepen (1709, 1710) en raad van Vlissingen en aldaar begraven den 26eu Maart 1714, nadat zijne, mij onbekende vrouw daar reeds den 210n Augustus 1711 begraven was37). Moet het geslacht der tegenwoordige jonkheeren de Lannoy aan deze Lannoy's worden vastgehecht, dan zou uit dit huwelijk eveneens geboren zijn Henri de Lannoy geboren te , 9 November 1691. overleden te 's-Gravenhage, 10 Mei 1771 begraven te 's-Gravenhage, 15 Mei 1771 38) huwt vermoedelijk te Doornik39) 8') bapt. Ie 8 de févr. 1653 Arnanld, füs d'Abraham de Lanoy et de Cornelie Lonoque, tesm Mons. P. Agache, ministre de la parole de Dieu et Corneille Loneque, représentés par Jean de Lannoy et Sr Pierre Cateau, Marie Loneque et Airae Crollnaest (?), vefve de Matthieu Maten, représentées par Mademoiselle Motte, vefve de feu Mons' Cordier et Sara Masselot, vefve d'Arnauld de Lanoy. s2) Oud Archief Vlissingen: Extract van begraven personen door S. v. d. Swalme: 18 Juni 1710 Begr. dhr. Burgern' Arnoldus de Lannoy. ss) idem, Extracten van huwelijk door Vrouwe Lambrechtscn 13 Apr I 1617 Arnoldus dlannoy, j. m. van Leiden en Joh.a Bos­ schaart, j. d. van Lillo, ondortr. alhier in de fr. en hier getr'. in de N. duitsche Kerk. si) idem, bijvoeging in de ??'Naamlijst van Wet en Raad tot A° 1765' p. 17, n° 88: Dr Arnoldus Lannoy, getr. den met Johanna Bosschaart, dogter van D° Johs Bosschaart en Catharina van de Putte, wed. van Henricus Zuerius Boxhornius. s'') Naamlijst als boven. S6) Oud Arch. Vlissingen ??Kerkelijke zaaken': In 1703 den 5 mey ouderling verkozen 1° keer Dhr. Doctor Arnoldus Lannoy. *') ??Naamlijst van wet en raad' en ??Extr. van begraven personen door S. v. d. Swalme. 8S) 1771, 15 Mei ontvangen het recht op het begraven te 's Graven­ hage in de klasse van f 30 voor het lijk van den Hr. Gen. Majoor Hendrik de Lannoy, oud 79 jaar 6 maanden. 3B) 1737, 28 avril. Témoignage accordé par 1'église do Tournay au Major Henri de Lannoy et son cpouse pour 1'église de Schiedam. Te Doornik werd ook, blijkens de acte van overlijden, zijn oenige mij bekende zoon geboren: overlijdensregister van Oisterwijk: Den 8 Januari 1823 overleed alhier Jacob Arnold Henri de Lannoy, oud 88 jaren, geboren to Doornik, (Westvlaanderen (!), zoon van wijlen Henry de Lannoy en Maria Elisabeth Glauze, weduwnaar van Antoinette Francoise de Bigot. *) 28 April. RED. 60 Marie Elisabeth Glauze*') geboren te , 5 April 1695 overleden te , 3 December 1754 Henri de Lannoy trad in militairen dienst, hij wordt reeds in 1713 als vaandrig vermeld (regfc Berckoffer) wordt 14 Nov. 1727 kapitein, 9 Maart 1736 majoor, 17 Nov. 1741 luit. kolonel, 1 Jan. 1748 kolonel en 14 Maart 1766 generaal-majoor. Hij was langen tijd groot-majoor der vesting Sluis in Vlaanderen. E. Mr. Budolphus de Lannoy geboren te Dordrecht, Mei 1659. overleden te Leiden, November 1698 4') ondertrouwt te Leiden, 21 October 1688 42) Maria den Oosterling!}, dochter van Adriaan en Hester de Neut gedoopt te Leiden, December 1667 43) Hieruit sproten: 1. Johannes de Lannoy. gedoopt te Leiden, 26 Augustus 1689 44) 2. Christina de Lannoy. gedoopt te Leiden, 25 April 1691 4r') 3. Hester de Lannoy. ondertrouwt te Breda, 11 Mei 1720 46) huwt te 's-Gravenhage Thomas Ernst van Goor, zoon van Mr Johan en Catharina van Raesfeldt, schepen van Breda, den bekenden schrijver over de geschiedenis van Breda. Uit dit huwelijk sproten 1 zoon en 6 dochters. 4. Mr. Jan de Lannoy, zich gewoonlijk noemende de Lannoy den Oosterlingh. gedoopt te Leiden, 14 April 1694 4 7) begraven te 's-Gravenhage, 23 Januari 1760. Hij studeerde in de rechten aan de hoogeschool te Utrecht. Wie kan m ij nu helpen, dezen stamboom hooger op te voeren en wie kan eenig bewijs bijbrengen voor de afstamming der jonkheeren de Lannoy van het hier behandelde geslacht'? Leiden. H. WIJNAENDTS. '>) Omtrent haar vond ik slechts: Paqucs 1722: Dovenue membro de 1'Eglise de Bois le Duc, Marie Elisabeth Glauze. 4') Begraaf boek: Pieterskerk van den 2!) November tot den 6 December 1698: In stilte Rudolphus de Lanoy adv1 in de Diefsteegli. 42) huw. afk. 21 October 1688: M'. Rudolphus de Lanoy, adtvocaet voor den Hove van Hollandt, jongm. van Dordreght, woon. aldaer, verg. met Pieter Onderwater sijn neeff woon. tot Dordreght met Marya den Oosterlingh, jonged' van Leydon woon. op de Lange brugge, verg. met Hester den Oosterlingh haer moeder woon. mede op de Langebrugge. 45) Volgens aanteekoning. Ik kon haar doop tot nog toe niet vinden. *') Doopboek Pieterskerk: den 26 Augusti. Johannes Mr. Rudolf Lannoy . Adriaan den Oosterling Maria den Oosterling Christina van Brandeler ? wed. van D. Johannes Lannoy. 45) Doopboek Pieterskerk: den 25 April. Christina Mr. Rudolp de Lannoy Adriaan den Oosterling Maria don Oosterling Hester de Neut. 4G) Ondertr. H Mei 1720: Thomas Ernst van Goor en Hester do Lanoy wonende in :s Gravenhage. (met attest, uit den Hago van 26 Mei 1720 om te trouwen in den Hage). Ja ,1) Doopboek Pieterskerk: den 14 April. Rudolph de Lannoy Christina van den Brandeler Maria den Oosterling. Arnoud de Lannoy.