De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

61 62 Archiefsprokkels uit Rhenen. Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg en slot van XXIX, 22.) IL Werden in het eerste gedeelte van dit opstel rnede- deelingen gedaan uit een oud lesiamentboek van de stad lïliencn, thans volgen een aantal aanteekeningen uit eenige registers welke getiteld zijn: Registers van transporten, cessiën, overgiften en decreten, en laten die aanvangen met het jaar 1681, hoewel die boeken zelf, véél vroeger beginnen. Compareeren Sr. Willem Palmers en Joost Boonsaeyer, oudt-gasthuismeester dezer stad, als voogden over Johanna Boonsaeyer, onmondige dochter van wijlen den schepen Aert Boansayer i) en Geertruijt van Hooft in leeven echtelieden, en transporteeren aan Hille Vonck een halve morgen tabaksland buiten de Bergpoort, 11 Juni 1681. Compareeren Joost Boonsaeyer, oudt raedt en gast huysmeester alhier, Anthony Beeck2) als getrouwd aan Anna Boonsaeyer, Adriaan van Ommeren als getrouwd aan Susanna Boonsayer, allen erfgenamen van zaliger Cornelis Boonsaeyer en Maria van Iriest, in leven echtelieden, hun comparanten vader en schoonvader, en transporteeren een huis en hof enz. 20 Juli 1681. Dezelfden nog eens op 3 Dec. 1681. Compareeren Jacob Vanenburgh en Geesken Taets, echtelieden, Huybert Buddingh en Elysabeth Taets, echtelieden, voor hen zelf en voor de andere erfgenamen van Cornelis Paulusz. Taets, 3) en transporteeren aan juffr Maria Roest wed0 van den Heer Johannes Cupius predicant alhier, een huis en hof enz. 20 Jan. 1683. Compareert Maria Kloek, boedelhouderesse van zaliger Jan van Geyn, in leven schepen dezer stad , en trans­ porteert aan Adriaan van Ommeren en Susanna Boon zayer, echtelieden, een huis en erf in de Cruysstraat. 13' April 1685. Compareeren Sr. Hendrick van der Elburgh en Juffr. Aletta Bor, echtelieden, en transporteeren aan den schepen Allard van Laer en Juffr. Aletta van Rhijnevelt mede echtelieden, een huis en erf in de Kruysstraat enz., 1 Juni 1685. Compareert Juffr. Anna Geertruida Boonzayer en cedeert aan Juffr11 Maria en Isabella van Brederode anderhalve morgen bouwland onder de stadsjurisdictie, 27 Aug. 1685. Compareeren Catharina Strick als gevolmachtigde van haar man Coenraedt Greef, Mechteld Strick voor haar broeders en voor het nagelaten kind van haar broeder Gerrit Strick, te samen erfgenamen van hun broeder Frederik Strick en transporteeren aan Jan Eutgerss ') Reeds in eene acte van 21 Jan. 1670 compareeren Henrick Boonsaeyer, voor wien optreedt zijn zoon, de schepen Aert Boon­ saeyer, Hendrick Hendricks als man van Elisabeth Boonsaeyer, Lambert Claess van Velsen als man van Neeltje Boonsaeyer, Cornelis Sckijff al? man van Ja.nnigjen Boonsaeyer, Arien Boonsaeyer, en de kinderen van Jan van Kerckum bij wijlen Marrichjen Boonsaeyer, alle kinderen van wijlen Aert Boonsaeyer hun comparanten zaliger vader en schoonvader. 2) Deze was raad en gasthuismeester van Ehenen. 3) In eene acte van 1676 komen voor de kinderen en erfgenamen van Anthonis Taets, schepen, en diens vrouw Weymke Janss. van Wely een huis er erf gelegen binnen Rhenen enz. j 21 Dec. !i68ö. Compareeren de samentlicke erfgenaemen van zaliger Arien Antonissen Vereest en verkoopen aan Herbert de Wijs en Cunera Vereest echtelieden, een huis staande in de Lange Heerenstraat te Rhenen, 13 Jan. 1686. Compareeren Jacob Franck en Jannichje Peters, echtelieden, en cedeeren aan Johan eh Alexander van Grootvelt, gebroeders, kinderen en erfgenamen van Cornelia van Schadijck, die weduwe was van Willem van Grootvelt, alle haeren comparantes goederen, 19 April 1686. Compareert den Heer Abraham van Son, raet der stadt Wijck, als gemachtigde van de heeren Arent van Loo en Willem van Raetsvelt beijde lieutenants ten dienste deser landen, als mede-erfgenamen van heer Bitter van Reede in leven commandeur van den ' Rijnstroom en juffr. Johanna van Vollenhoven echtel., ook als gevolmagtigde van den heer Godart Adriaan van Reede en van sijn WelEd. broeders heeren Gijsbert en Frederik van Reede, en ook als bloedmombere van de nagelaten kinderen van wijlen deselve susters juffr. Aletta en Johanna Mechteld van Reede, en transporteert aan Cornelis van den Oostercamp een huis en erf in de Visserstraat, 17 Juni 1686. Compareert Joost Boonsajer, schepen dezer stad, en Anna Klerck echtelieden, en transporteert aan Jorden van Schadijck 3 morgen bouwland te Venendaal, 22 Nov. 1686. Compareert Adriaan van Wijck, procureur, als ge­ machtigde van vrouwe Helena van Stavenisse douagier van wijlen den Heer Jurriaen Vosch, voor haar zelf en als moeder van joncker Balthasar Anthoni Vosch, transporteert aan Mr. Johan Cupius, oud-burgemr. dezer stad, 30 morgen land op de berg bij Rhenen. 25 Jan. 1687. Compareert Mr. Godart Quint, advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht en secretaris van Amerongen, voor hem zelf en voor zijn onmondige zusters en broeders, te samen kinderen en erfgenamen van zaligen Johan Quint in leven majoor dezer stad, die erfgenaam was van zaligen Johan Quint den ouden, des comparants grootvader, en transporteert aan Anthoni Vereest en aan Jan ter Horst als man van Cornelia Vereest beide erfgenamen van zaliger Assueris Anthonisz. Ver eest, een plichtbrief van 300 gl. enz. 14 Juni 1687. Anthony Beeck en Anna Boonsayer echtelieden , verklaren te cedeeren een somme van twee honderd gulden aan de weduwvrouwe van wijlen den hoogh Ed. geb. heer Adriaan van Elderen enz. 23 Maart 1�88. Maria Kloek, weduwe van Johan van Geijn in leven cameraar dezer stad, en Johan van Varick, schepen, als voogden over de onmondige kinderen van Zeger Boschman en Megtelt van Geijn, transporteeren aan den schepen Hendrik van Wijckerslooth en Jufïr. Sophia Heuft 250 gi. enz. 30 April 1688. Mr. Johan Cupius, burgermeester dezer stad, ge­ machtigde van Dignus de Vries wonende te Bergen op Zoom als in huwelijk hebbende Geertruyt Roest, Reynier Roest te Heusden, Adriaan Swaenenbergh man van Jenneken Roest en Anna Roest gehuwd met Frederik Heijïbron, alle kinderen van zaliger Wilhem Roest in leven regiments-quartiermeester, compareeren enz. 17 Sept. 1688.