De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

63 64 Mr. Cornelis Klerck, advocaat voor den Hove van Utrecht, en Adriaan van Wijck, procureur, namens Dirk Vermeer en Geertruyd van Es, echtel. transpor­ teeren aan Dirk van Coten en Susanna Boomajêr, echte­ lieden, de helft van een huis en schuur 17 Maart 1690. Compareert de heer Marinus van Bronckhorst canoniek in den capittel van St. Maria binnen Utrecht, voor hem zelf en voor Joffr. Johanna van Bronckhorst zijn mondige zuster, en als medevoogd over Joffr. Jacoba van Bronckhorst en Balthasar Anthony Vosch zijn onmondige suster en broeder, alle kinderen van vrouwe Helena van Stavenisse zoo uit haar eerste huwelijk met heer Anthony van Bronckhorst, als uit haar tweede met den heer Jurriaen Vosch, capiteyn van een com­ pagnie voetknechten enz. 6 Juli 1692. Hendrik van Vreeckenhorst transporteert aan Jochum Rijcxen Wildeman een morgen bouwland te Veenendaal, 19 Dec. 1692. Anna Maria van Buyren, weduwe en boedelhoudster van Mr. Simon van Laer wonende aan de Meertensd ijk, geeft volmacht aan den heer Wilm van Caitenburch en Alard van Laer, wonende te Rhenen, en aan den heer Frederik van Honert, leuytenant, landtdrost, wonende te Amerongen enz. 24 April 1693. Compareert Dirck Paulusse Taets borger alhier, en transporteert aan de weduwe van zaliger Harmen de Cruyff een stuk tabaksland, 4 April 1694. Alart van Laer als gemachtigde van Frederik Beemink wonende bij Utrecht, transporteert aan Rogier van Blanckesteijn, wijncoDer, borger te Utrecht, een capitael van 100 gld. 26' Sept. 1695. Compareert Marijghje Boonsajer weduwe van Henrick Taets en transporteert aan Cornelis van Helden een huis en erve aan 't hoff te Rhenen, 7 Jan. 1696. Compareeren Cornelis van Wijck, oud borger dezer stad, en Lambertus Brouwer, predioant te Hien en Dodeweert, als gemachtigden van Hendrik Buddingh, voor -i part van een staak erfgenamen van zaliger Jerephaes Dirckse Soet en Anna van Triest en als mombers van de onmondige kinderen van zaliger den schepen Huybert Buddingh en Elisabeth Taets en meer anderen, en transporteeren 3 morgen bouwland, 3 Febr. 1696. Nog verschillende acten van dezen datum waarin deze personen en leden der families Buddingh, Soet en Toornvliet. Cunera Vereest, weduwe van Herbert de Wijs voor haar zelf en als moeder harer 5 onmondige kinderen, Jan ter Horst haar schoonbroeder, momber met Reijer de Wijs, raad en schepen der stad Wijck, over deze 5 onmondige kinderen, cedeeren aan de Schoermans Vicarye in de St. Joriskerk te Amersfoort 4 hont tabaksland, enz. 3 Juni 1697. Compareert Heer Mr. Frederick Klerck oud-raad ter admiraliteit in Zeeland, oud-burgemeester en syndicus dezer stad enz. 14 Juni 1697. Compareeren Jacob van Manen en Anna Maria Buddingh echtelieden, en transporteeren aan Cornelis van Wijck, oud-burgemeester dezer stad een huis met schuur aan de Bergpoort, 11 Febr. 1698. Compareeren Vrouwe Sara van Olen, weduwe van den heer griffier Tollius en juffr. Johanna Catharina Toïl weduwe van Johannes van Thiel, Pieter Valck, weduw­ naar van Julia Tollius, allen erfgenamen van Johan Tol en Judith Smits echtelieden, en transporteeren aan Johan van Amerongen enz. 22 Maart 1698. Compareert de heere Gerard de Haes oud-schepen der stad Tiel, als in huwelijk hebbende vrouwe Geer­ truy t van Rysoort, dochter van juffr. Geertruyt Noest weduwe Ry soort, en transporteert aan Gerrit van Zwoll substituut-drost en richter der heerlijkheid Lienden enz. 2 April 1698. Compareeren de heer Joost Boonsayer, oud-schepen en raad dezer stad, en juffr. Anna Klerck echtelieden, en transporteeren aan Johann Georg Redligh en vrouwe Maria van Brederode echtelieden, heer en vixmwe van Schuylenburgh, 2 morgen land, enz. 6 Juni 1699. Compareeren juffr. Johanna van Beeck, juffr. Aletha Klerck, de heer mr. Frederick Klerck oud-raad der admiraliteit in Zeeland en syndicus dezer stad, vrouwe Christina Klerck, weduwe van den heer Johan Keyser, in zijn leven mede raad ter admiraliteit in het Noorder­ kwartier en burgemeester der stad Zwolle, de juffr11 Helena en Christina van Steenbeeck, en Sr. Jan van de Luffel, koopman te Utrecht, voor zijn moeder Christina van Beeck, weduwe van Sr. Jacobus van de Luffel te Breukelen, als fidei commiss. erfgenamen van Juffr. Maria van Beeck en transporteeren aan Cornelis, Gerrit en Jan van Snoeckevelt, gebroeders, 4 morgen land, enz. 24 Juni 1699. Compareert Juffr. Susanna Boonsayer, weduwe van Dirk van Coten, als boedelhouderesse van Adriaan van Ommeren, haar eerst overleden man, enz. 3 Mei 1707. Copie eener acte van 1 Dec. 1706 opgemaakt voor schepen der stad Leuven, waarin' compareeren Dirk Klerck, lieutenant-colonel in het regiment van den heer generaal-lieutenant van Dedem binnen Leuven garnizoen houdende, wiens broeder is de onlangs overleden syn­ dicus van Rhenen, Frederik Klerck, zoomed e de heer Gerard Frederik Klerck, zijn neef, vaandrig in hetzelfde regiment te Leuven, enz. Ook uit een register getiteld: ??Vestenissen, obligaiiën en andere actens van besivaar 1706??1742', maakte ik eenige notities. Compareert de heer drossaert Hardenbergh in naam van zijn zwager Thomas Vosch van Avesaei, notaris en procureur te Utrecht enz. 20 Sept. 1707. Compareeren Joost Boonsajer en Anna Klerck echte­ lieden, en bekennen geld schuldig te zijn, enz. 20 Jan. 1708. In margine dezer acte leest men dat op 18 Aug. 1724 gecompareerd zijn: Alard Boonzayer en Helena de Haes, echtelieden, mitsgaders Jeroen van der Horst en Aletha Boonzayer mede echtelieden, ter eenre, en Dirk van Ommeren als gemachtigde van D° Wilhelmus Boonzayer, predicant tot Otterloo, en Juffr. Maria Boonzayer ter anderen, alle kinderen van Joost Boonzayer en Anna Klerck en bekennen dat de schuld is afgelost. Compareeren Joost Boonsajer, oud-schepen dezer stad, en Juffr. Anna Klerck, echtelieden, en bekennen schuldig te zijn aan Jan van Deventer, raad in de vroedschap dezer stad, en Adriana Suijck, mede echtelieden, enz. en is mede gecompareerd de heer Willem Boonsajer, predikant tot Otterloo, hun zoon, enz. 20 Jan. 1708. Compareert de heer Derck Klerck tot den Toïlenburgh, lieutenant collonel van het Regiment van den Lieutenant Generaal van Dedem, enz. 31 Jan. 1710.