De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

65 66 Compareert de lieer Adriaan van Dolder, oud-borge meester en raad dezer stad, enz. 2 April 1711. Compareeren Gijsbertus Gerritsz. Wildeman en Jannetje Jansdr. de Cruijff, echtelieden, wonende tot Eist, be­ kennen schuldig te zijn aan Sr. Nicolaas van V'elpen, burgemeester der heerlijkheid Amerongen, enz. 30 Maart 1713. Gijsbert Vonck van Lienden en Grietje van Manen, echtelieden, verklaren schuldig te zijn aan den heer Dirk Roghair, oud-burgemeester en schepen der stad, enz. 22 Mei 1713. Wouter van Maanen wonende te Veenendaal ontvangt octrooy, oorloff en consent, enz. 3 Maart 1718. Compareert Breyntje Wildeman, weduwe en boèdel houdster van Jan de Bijll, enz. 23 Maart 1719. Compareeren Jacob Verwey en Huyberta' van Eek, echtelieden, en bekennen schuldig te zijn aan Johannes Menso, predikant alhier, en Juffr. Sara Hardeboll. mede echtelieden, enz. 7 Sept. 1719. Nadien Joost van Broeckliuijsen meerderjarig jongman sigh in ondertrouw hadde begeven met Henrietta Buddingh, enz. 30 Juni 1722. Compareert Roelof Aelbersen Tiggelaer, bekent schuldig te zijn aan den heer Constantijn Menso, raad in de vroedschap. enz. 23 Dec. 1728. Compareeren Jan Boonesaeyer en Gerrigje van Ede, echtelieden, enz. 20 Maart 1730. Compareeren Alard Boonsayer en Helena de Saes, echtelieden, en bekennen schuldig te zijn aan Evert de Vrint en Adriana van Geer, mede echtelieden, enz. 1 Maart 1732. Hierbij eene kantteekening van 1 Sept. 1735 waarin compareert Helena de Haes weduwe van Alard Boonsayer. Jan Gerridsen van Sandijck als voogd over zijne minderjarige kinderen bij sijne eerdere huysvrouvv Neelke van Mekern in huwelijk geprocreerd, enz. 28 Nov. 1733. Compareeren Gerrit van Schuylenburg en Aletha van Broeckliuijsen, echtelieden, wonende te Veenendaal, enz. 24 Sept. 1738. Compareert Gerrit van Manen, burger en inwoner alhier, als vader en voogd over zijn onmondige dochter Gijsbarta Johanna, enz. 13 April 1739. Compareeren Wessel van Dolder en Cornelia van Soelen, en bekennen schuldig te zijn aan Hendrik van Halteren, koopman te Amersfoort, enz. 31 Mei 1741. W. W. v. R. Aanteekeningen uit het oudste trouwboek der stad Naarden. 1600â??1637. Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Door ons geacht medelid, den heer P. L. Thierens, werd reeds in zijn in den vorigen jaargang verschenen artikel â??Archiefsprokkels uit Naarden', gewezen op het archief dezer stad voor zoover dat daar ten stad huize berust, zoomede op de door den heer archivaris A. N. J. Fabius daarvoor verrichte catalogiseering en inventariseering. De door laatstgenoemden heer op 20 Dec. 1887 ge­ dateerde â??Inventaris van het Archief der gemeente Naarden', 95 pagina's schrift, bevat behalve eene Inleiding en een Alphabetisch register, 18 hoofdstukken, waardoor een onderzoek in de archiefstukken aanmerkelijk gemakkelijker gemaakt en een onontbeerlijke wegwijzer ter beschikking van het publiek gesteld is geworden. Een dier hoofdstukken geeft eene opsomming van de oude doop-, trouw- en begraafregisters der ver­ schillende kerken van deze stad en daaronder draagt het oudste boek tot titel: â??Trouw- tevens doop-register van 24 Sept. 1600 tot 11 Jan. 1637.' Het daarop volgende trouwregister begint eerst met 1653, zoodat in de huwelijken eene lacune van 16 jaar bestaat. Uit de in dat register voorkomende huwelijken, maakte ik de volgende aanteekeningen, waarin reeds vele namen der door den heer Thierens genoemde regentenfamilies voor het eerst vermeld zijn. Datums van inteekenen. 29 April 1607. Adriaen Willemss Plois, jongm wonen(de) in de Loosdrecht, met Lijsbeth Elberts Pater tot Naerden. ') 27 April 1608. Lenart Franss van Gelder met Aechte Claes, beide jong(l.) tot Naarden. 14 Juni 1609. Claes Willemss Plois, jongman van de Loosdrecht, en Deliaantje Aeïberts, j.d. van Naerden. 21 Juli 1610. Jan Hermanss Uythof van Merendorf (of Warendorf onduidelijk leesbaar) met Annetgen Gerryts jonged. van Naerden. 26 Juni 1611. Heyndrick Dirckss Barch met Agniesgen Pieter Backers beyde jong(L) tot Naerden. 27 Mei 1612. Bastiaen Calcar jonges. tot Amsterdam, met Jannetgen Barterentus (?) Willemsdr. jong(dr.) van Naarden. 29 Dec. 1613. Joris WilFemss wed(r.) luitenant onder Morgan, met Aeltgen van Romey jong(d.) tot Utrecht. 13 April 1614. Willem Joachumss Schilperoort jong(m.) van Amersfoort, soldaet onder Morgan, met Geertgen Pieters wed. tot Naarden, hebben ghehadt twee geboden en zijn om redenen niet getrout. 18 Mei 1614. Willem Wancke adelborst onder Morgan, met Margrieta Denijs jong(d.) van Bergen op Zoom wonende tot Utrecht. 20 Juli 1614. Olivier Oliviers van Ende, van Antwerpen met Gerbrantgen Lamberts jong(d.) van Naerden, beyde woonachtich tot Haerlem. 10 Aug. 1614. Dirck Heijndricks Barch wedr, officier deser stede, met Lambertijn Angsen weduwe tot Huusen. 1 Febr. 1615. Hermannus Antonides, bedienaer des H. Evangely, met Adriaentgen Willems j.d. beyde tot Naerden. 27 Sept. 1615. Elbert Corneliss van Naerden. met Aeltgen Jans van Nieukerck, beyde jong(l.) tot Bunschoten. 11 Oct. 1615. Gijsbert Pieterss Backer, jong(m.) van ') Uit dit huwelijk sproot één der twee later in de provincie Utrecht (Utrecht, Wijk-bij-Dunrstede) bekend geworden takken Bloos van Amstei.