De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

29 Nov. 1615. 15 Mei 1616. 5 Mrt. 1617. 15 Febr. 1618. 27 Juli 1619. 10 Nov. 1619. 24 Mei 1621. 19 Febr. 1621. 11 Juli 1621. 28 Sept. 1621. 10 April 1622. 25 Sept. 1622. 27 Oct. 1622. 28 April 1623. 8 Sept. 1624. 30 Mrt. 1625. 5 Oct. 1625. 3 Jan. 1626. 67 68 Naerden, wonen(de) tot flaerlem, met Annetgen Jan Bannings, jonged. van Amsterdam wonachtich tot Velsen. Willem Bogacrt de soon van Dominicus Bogaert, jongesel van Utrecht, met Lambertgen C'or.s, jong(d.) tot Naerden. Wijnandt Janss Hertoch, van Sonsbeeck int lant van Cleef, met Lijsbeth Arents, beijde jong(l.) tot Naerden. Dirck Heijnderickss Barch, weduwnaar, officier deser stede, met Geertgen Andnes, weduwe tot Naerden. Dirck Laurenss Yisnich, van Dordrecht, met Neeltje Ebberts, beyde jong tot Naerden. Pieter Janss van Oosterum, jong(m.) tot Naerden, met Neoltjen Heijndricks, j.d. tot Blarcum. Lambert Janss van Naerden de jonge, secretarius in deLoosdrecht, met Josijntgen Jans Baeri, van Wesmaer, beyde jonge­ lieden in de Loosdrecht. Jan Claess Tol, met Grietgen Comelis, beyde jong(l.) tot Naerden. Lambert ?lbertss Schuijt met Geertgen Heyndricks Vos beyde jong(l.) alhier. Jan Hermenss Vythof, van Warendorp in 't sticht van Munster, weduwn., met Marrijtgen Aeris, j.d. uyt de Loosdrecht, beyde wonen(de) tot Naerden. Joannes Betraeus, jong(m.) van Naerden, predicant tot Sevenhuysen, met Neeltgen Usbrants, jonged. mede tot Sevenhuysen. Betoogh op Sevenhuysen. Joannes Wijbrants, jonges. tot Amsterdam, met Machteltgen Paters, jonged. tot Naarden. Betooch aan dese letste op Amsterdam. Jan Janss Schaep weduwr van Naerden, met Anne Dirks wed. van Wngeningen, beyde tot Amsterdam. Betooch op Am­ sterdam. Dirck Claess Tol, jongesel tot Cockengen, met Neeltgen Philips jonged. van Oude Ameringh. Op betooch van Cockengen en Oude Americh hier getrout. Joost Willemss van Sonsbeek, met Tryntgen Alberts van Naerden, beyde jongel. tot Amsterdam. Timannus Heer, Dienaer des Woorts tot Schelluijnen bij Gorckum, jong(m.) van Naerden, met Maria Heijndricks van der Putten, jonged. van Dordrecht. Betooch op Dordrecht. Jan Claess Tol, weduwr. met Lijsbeth B er mens, jonged. beyde tot Naerden. Hermannes Antonides van der Linden, weduwr van Adriaentgen Willems, des Evangelie bedienaer tot Naerden, met Clara van der Heijden, jong(d.) van Franckendael, mede alhier. Betooch op Amsterdam. Aldaer getr. den 7 dito. Tuenis Cors, jongesel tot Naerden, met Dirckgen Dircks Plois jong(d.) in Loos­ drecht. 5 April 1627. Jacob Jacobs Rnysdael, weduwr, met Niesgen Jans, jonged. beyde tot Naerden. 16 Mei 1627. Abrahamus Heidanus dienaer Rri: in S. Gemeynte tot Naarden, met Sara Loten, , j.d. tot Amsterdam. Betooch op Amsterd. 17 Oct. 1627. Samuel Pieterss rfeld Rue, jong(m.) van Hamburg, met Jannetje Gerryis, jong(d), beyde tot Naarden. 28 Mrt. 1628. Gerryt Gerryts van Celder, wed uw1' van Aeltgen Heijndricks, met Jaeptgen Claes, wed. van Aert Ceuris, beyde tot Naarden. 4 Juni 1628. Gerryt Claess Botter, jong(m.) van Naar­ den , wonende tot Amsterdam, met Fytgen Symons, jonged. tot Naarden. 11 Mrt. 1629. Gerryt Hermens Schrieck, jongm. van Naerden, mijter onder den Grave Pompere tot Campen, met Barbar Heijndricks Wijnbergen, jongd. van Borcken int Sticht van Munster, mede tot Cainpen. 14 Oct. 162!). Franchois Ijom, van Venlo, weduwr van Marry Jans van Hoorn, tamborijn onder Balfor, tegenwoordich garnisoen houdende te Huesden, met Elsgen Willems, j.d. van Orsow int lant van Cleeff en nu woon achtich tot Naarden. 27 Oct. 1630. Nicolaas Pater, jong(m.) van Naerden woonende tot Naerden. met Swaentgen van Maestricht, jong(d.) van Utrecht, woonende tot Utrecht. Attestatie op Utrecht. 28Febr. 1631. Barent Jansz. Tol, weduw1'van Hilletjen Feecken, met Lijsbeth Cerrits, jong(d), beyde tot Naarden. 14 Nov. 1632. Mathijs' Janss van Tongeren, wed. van Geertruy t Lamberts woonende tot Naarden, met Catharina van Geelkerck.cn tot Am­ sterdam. Attestatie op Amsterdam. 29 Jan. 1634. Henricus de Roy, jong(m.) van Utrecht, doctor in de medicijnen, wonende tot Naarden, met Maria de Swert, jong(d.) tot Utrecht. Attestatie op Utrecht. 26 Mrt. 1634. Pieter Pieters Haeck. jongm. met Annetgen Toussain, jongd. beyde uyt het lant van Limborch, wonende tot Naarden. 16 April 1634. Gijsbert Aeltss Schuijt, jongm. van Naar­ den, met Swaentgen Gijsberts, jongd. tot Immenes. Attestatie op Blaricom. 12 Nov. 1634. Johannes Heydanus, bedienaer des H. Evangelie tot Naarden, met Hilletje Pater, jongd., beyde wonende tot Naarden. 12 Aug. 1635. Jacob Alten, jongman van Hardingen, organist tot Naarden, met Hilletje Antonis, jongd. van Naarden. 25 Nov. 1635. Hubertus Berchius, jongm , Proponent in de H. Theologie, wonende tot Naarden, met Catharina Keijns, jong. van Mid delborch, wonende tot Amsterdam. Attes­ tatie op Amsterdam. 2 Dec. 1635. Hans Bartelss Bonet, wed. van Aelken Gijsberts, met Heijndrickgen Gijsberts, jongd., beyde wonende tot Naarden.