De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

69 70 12 Oct. 1636. Christiaan Weegenaer, jongm. van Weesel, wonende tot Weesel. met Geesten Jans, jongd. van Weesel, wonende tofcNaarden. Attestatie op Huysen, aid. getr. ‚?Ę 11 Jan. 1637. Hubert Roelants van Harle, jongm. van Alcmaar, wonende tot Egmond op de hoek, met Aoltgen Ebberts, jongd. van Elburch, wonende tot Amsterdam. W. W. v. R. Acte betreffende de familie van Schagen. (opgeplakt) 1737 clein sogel. (Perkament, afmetingen ongeveer dubbel kwarto.) 12_st' D'Eerste Presiderende ende andere (w g) TJOFFF Raden van den Rade en Leenhove van Brabant en de Landen van Overmaze, allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluijt, Doen te v/etene. Dat wij ontfangen hebben de supplicatie van Jacob de Bruijn Notaris tot Breda, in huijwelijck gehadt hebbende Maria Vertholen nagelate dogter van Margareta van Schagen, en aen haer in huywelyck verweckt bij Willem Vertholen en welcke Margareta van Scliagen is geweest een dogter van Job van Schagen en Francina, Waelwijck, in haer leven Egteluijden gewoont hebbende en overleden tot Breda, Dat des Suppliants voornoemde hutjsvrouwe in augusti van den Jare 1739 deser werelt sijnde komen te overlijden heeft nagelaten vier minderjarige kinderen met namen Margareta, Anna, Francina Maria en Geertrui) de Bruijn, Dat wijders in den Jare 1739 inde maendt December mede sijnde komen te overlijden de voornoemde Francina Waelwijck, ter dier tijd weduwe van den voornoemde Job van Schagen be¬≠ vonden is dat deselve bij een Codicillaire dispositie op den 22EN augusti 1739 voor den Notaris Cornelis Bollaers en seeckere getuijgen tot Breda gepasseert vermits het overlyden van des suppliants voornoemde huijsvrouwe in plaetse van dien tot haere mede Erff genamen heeft ge√Įnstitueert, sijn suppliants voornoemde vier kinderen. Edogh met begeerte, dat den Suppliant soude proffiteren en genieten de Jaerlijcxe Revenuen - off inkomsten van goederen, die sijn voornoemde kinderen uyt dien hooffde soude komen te Erven, tot der selver nieerderjarigheijt off huijwelijcke staat toe, maer bij soo verre den suppliant sigh ten tweede, off andere huijwelijck quarn te begeven, dat dan de revenuen vande gemelde Erffportie aenstonts soude werden geprofiteert, en genoten bij sijn suppliants kinderen, dat den suppliant daer op dan oock de revenuen van de goederen bij sijne voornoemde kinderen reverentie) Regtens en Redelijck is dat den suppliant die met de alimentatie van de voornoemde sijne kinderen is belast, geduerende de minder jarigheijt van deselve, oock k√≥√∂rn.√ę - te genieten do revenuen vande goederen, welcke haer bij versterff van haere voornoemde oud groot moeder, sijn opgekomen, mits welcke soo keerden den suppliant hem aen ons in den gemelten Rade en Leenhove oodmoedelijck versoeckende dat onse goed e gebefte sijn wilde den voornoemden Johan van Wage¬≠ ningen en Pieter van Schagen, in qualiteijt als bijde voornoemde Codicille van wijlen Francina Waelwijck weduwe van Schagen, aengestelde vooghden en admi¬≠ nistrateurs over de goederen des suppliants voornoemde kinderen van haere voornoemde oudt groot moeder op en aengekomen te authoriseeren, omme aenden suppliant, tsedert sijn voorschreve tweede huijwelijck, geduijrende de minderjarigheijt van desselfs kinderen tot alimentatie van deselve, uijt te keeren en te laten volgen cle revenuen van de goederen, de voornoemde sijn suppli¬≠ ants kinderen uijt hooffden van haer oudt groot moeder wijlen de voornoemde Francina Waelwijck in haer leven weduwe van Job van Schagen op en aengekomen, en daer van aenden suppliant te verleenen acte in forma, soo ist, Dat wij het geene voorschreve overge merckt, ende geexamineert hebbende, mitsgaders gesien het declaratoir en overgifte van opgemelde aengestelde voogden en administrateurs op de Request gestelt van dato den 16 December 1743. Ende genegen wesende, ter Breda vanden voorsz: suppliant, hebben den voor¬≠ noemden Johan van Wageningen, en Pieter van Schagen, in qualite als bij den voornoemde Codicille van wijlen Francina Waelivijck weduwe van Schagen, aengestelde vooghden en administrateurs over de goederen des suppliants voornoemde kinderen van haere voornoemde oud grootmoeder op en aengekomen geauthoriseert soo wij deselve authoriseren ende qualificeren bij desen, omme aenden suppliant t'sedert sijn voorsz: tweede huwelijck geduijrende de minderjarigheijt van desselffs kinderen tot Alimentatie van deselve uijt te keeren en te laten volgen de revenuen van de goederen de voornoemde sijn suppliants kinderen uijt hooffdeu van haer oudt groot moeder wijlen de voornoemde Francina Waelwijck in haer leven weduwe van Job van Schagen op en aengekomen, verlenende den Suppliant dese tegenwoordige acte, aldus gedaen in sgravenhage veertien dagen in de maendt van Januarij in t Jaer ons Heeren duysent seven hondert vier en veertig Toircoiide het cachet vanden gemelten Rade opt'spacium deses doen drucken. uijt hooffde voorschreve geei'ft heeft geproffiteert en genooten gehadt, dan dat hij suppliant sigh in den voorledene Jaere 1742 hebbende begeven ten tweede huijwelijck Johan van Wageningen Goopman tot Dordrecht tot administrerende, en Pieter van Schagen, maeckelaer tot Breda als toesiende vooghden bij de voorschreve codicillaire dispositie sijn aengestelt geworden over des suppliant voornoemde kinderen, in consideratie vande hier voorengemelde clausule bedenckingo sijn maeckende, om de gemelde revenuen aenden Suppliant verder uijt te keeren, en te laten genieten ten sij op authorisatie van desen Rade, En de wijle het (onder By d voorsz Eerste Presiderende ende andere Raden. (opgedr. zegel) Ter ordonnantie van deselve S. concilii bra- w- g- J- D- KEMPENAER 1744. bantiae. Medegedeeld door D. W. v. D. KLEINE MEDEDEELINGEN. ARCHIEF VAN TIEL. De gemeenteraad van Tiel heeft besloten het geheele Oud-Archief aan te bieden aan het Rijksarchief te Arnhem, reden waarom nog loopende onderzoekingen worden ge¬≠ staakt en nieuwe aanvragen niet meer kunnen worden behandeld. TIEL. Januari 1911. VAN KINSCHOT.