De Nederlandsche Leeuw, jaargang 29 (1911)

109 110 July 1 een poos over Johannes Wal?ker . . 6â??0â??0 Aug. 3 3 poosen over de Hertogli en t graff te oopenen . 37-0â??0 Door d'Heer Borgem. Verkerck 3 groeffsteéden gekogt tot 36 gl. Deese Post word in d'Extraordinare ont fanck verantwoort. do 31 een poos over 't kint van van Eysden en 't graff te oopenen 6â??10â??0 do 25 een poos over de huysvrouw van Jacob van Eek ?-0â?? 0 den 7 Oct. 3 poosen over)juffr. van Cattenbergh enz. 13_0-0 26 do een poos over de huysvrouw van Jan Rogerwerff. 6â??0-0 Nov. 20 1 poos over' Hubert in de gasthuysstraet 6â??0â??0 do over de dogter van van Kalcker 3 poosen enz. 13â??0â??0 27 do een poos over Jan Sas 6â??0â??0 1724. den 15e Jan. een geluij en een kerekegroeff door Bijvoet betaaldt ' 12â??0â??0 Feb. 3 poos geluijt over Berghout met het indraegen van de kerek . . . , 13â??0â??0 Maert 28 negen poosen over Dos. De Witt en 't indraegen in de kerek 37â??0â??0 3 poosen over de dogter van De Rertogh 't indraegen in de kerek 13â??0â??0 29e een kint van Reyer Mons indraegen in de kerek 0-10â??0 Meert een kint van Boswaeter t' indraegen van dien in de kerek 0â???â?? 0 Een poos geluijt over het kint van *Frans van Cleef in de kerek begraven 6 â??10â??0 May een poos over het kint van Lembeeck en in de kerekegroeff 9â??0â??0 29e overt kint van De Leeuw 3 poosen geluijt in de kerek begraeven , . . 12â??10â??0 voor dat hetselve in den avond is gesoncken agtien gulden 18â??10-0 Juny 19° drie poosen geluijt over Dirck van den Rijn 12â?? 0â??0 20e een poos geluijt over 't kint van Jan Post en t'indraegen in de kerek 6â??10â??0 21e een poos geluijt over de vrouw van Willem ten Holten 6â??0â??0 22e een poos geluyt over vrouw Rampers. . 6â??0â??0 29° neegen poosen geluijt over Juffr. van der Eyck in de kerek begraeven compt 37â??0â??0 den 3e July over een kint van van den Brenck een poos geluyt en in een kerekegroeff . . . 9â??0â??0 over 3 poosen geluijt en in de kerek begraeven 13â?? 0â??0 26e over een kint van Jacob Spaan een poos geluijt enz. 9â??0â??0 29e over de Heer Amptman van Weideren neegen poosen geluijt ende gesoncken 73â??0â??0 Aug. 3° over de wed. Proc. Gloon 3 poosen geluijt en het indraegen van de kerek 13â??0â??0 over het kint van van Pelt geluijt . . . 0â???â?? 0 8 d. een kint van Jan Verwey in de kerek begraeven 0â??10â??0 15e d. een kint van Steeven van Horssen een geluijt van 3â??0â??0 26e d. 3 poosen over 't kint van d'Heer Borgem. Cock enz 12â??10â??0 Sept.- 6 over 't kint van van Summeren een poos geluijt enz. '-' - * 9â??0â??0 16e d. over de vrouw van Gerrit Stroorneyer een poos geluijt tot 6â??0â??0 den I9e Sept. over Roockes Waeter drie poosen geluijt enz. 13â??0-0 28e dito 3 poosen geluijt over Abram Brouwer enz. 13â??0â??0 30° d. over van Gaemeren drie poosen geluijt enz. 18â??0â??0 27e Oct. over d'Heer Borgem. ten Hoove geluijt 12 poosen 18â??0â??0 voort ophangen van het Bordt .... 0â???â?? 0 den 3e Nov. en voort indraegen van Lijck in de kerek. 7-0-0 11° d. vrouw van Gameren drie poossen geluijt en 't indraegen in de kercx ....... 13â??0â??0 16e over Berber de Westers moeder een poos geluijt 6-0-0 17° over van Hooven 3 poossen geluijt enz. . 13â??0â??0 28° een poos geluijt over Sebes Janse . . . 6â??0â??0 Dec. 19 een poos geluijt over Wyncke Alberts. 6 â?? 0â??0 30e d. over vrouw Dol drie poossen geluijt en in een kerekegroef 18â??0â??0 (Wordt vervolgd.) De Camer van Charitate te Delft en hare Meesters van 1597-1795. Medegedeeld door P. L. THIEKENS. In 1902 verscheen in het Ned. Familieblad eene lijst van bestuurderen der Groote of Nederduitsche Her­ vormde Kerken te Delft die als regent in de Camer van Charitate aldaar zijn gecommitteerd geweest. Inzender daarvan was ons oud-medelid de heer J. M. van Kuyk te Assen. De geachte schrijver heeft echter verzuimd te ver­ melden wat de Camer van Charitate eigenlijk was en tevens de Gharitaatmeesters, als superintendenten van wege de stad over de Camer, te noemen. Daar zoovele Delftsche familièn in vroeger eeuwen doorleden, hetzij als â??Meester' of als â??regent' in haar vertegenwoordigd waren, kan het wellicht voor lezers van ons Maand­ blad , die zich voor het oude en vroeger zoo belangrijke Delft interesseeren, dienstig zijn, dat ik hierbij het een en ander omtrent het wezen der Camer meedeel. Om niet in herhalingen te vervallen van hetgeen door den heer van Kuyk werd gepubliceerd noem ik alleen de namen der Charitaatweesiers. Indien zij tevoren ook als gecommitteerd regent zitting hebben gehad vermeld ik daarvan de jaren. Kortheids­ halve duid ik â??regent' door R en â??meester' door M aan. Niet alle â??meesters' hebben ook als â??regent' zitting gehad, waarvoor men eenige bestuursfunctie in de Hervormde Kerk moest bekleeden. De Stedelijke regee­ ring, niet de Kerk, koos uit hen eenige regenten â??wie men hebben wilde' en voegde hen aan de meesteren van Charitate toe. Hetgeen ik hier ga meêdeelen heb ik deels aan van Bleiswyck en Boitet, in hunne beschrijvingen van de