De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

375 376 son in Waldeck (zijne geboorteacto is aldaar niet ge­ vonden) , begraven te Amsterdam 24 Jan. 1770 (zie Weeskamerarchief, bcgraafboek der Walenkerk, waaruit blijkt, dat hij woonde cp de Keyzersgracht bij de Spiegelstraat.) Hij ondertr.: 1° 18 Jan. 1750 in de Groote kerk te 's-Gravenhage (1 Febr. 1750 to Voorburg getrouwd) Marie le Fèvre, geb. te Voorburg, waarschijnlijk in 1710, f 8 Juni 1757 te 's-Gravenhage, d. van Jean Baptiste en Jcannc Batailhcy. Zie Gemeentearchief te 's-Graven­ hage: Contract antenuptiaal 13 Jan. 1750 voor Nots Sam. Favon (Marie le Fèvre werd hier geassisteerd door haar stiefvader Francois Mauiuycr de Beauregard, zij had een broeder Elle Le Fèvre, Ministro du St. Evangile dans 1'Egliso de Voorburg) en Mutueel Testament 23 Oct. 1750 voor Nots Sam. Favon (??de testateuren egteluyden, geen ampt nog bedieninge hebbende, hebben verklaard uit hoofde van hare gegoedheid te zijn gekozen tot de 2do klasse.') Verder: Inventaris aan den gemoenen boedel en goederen van J. H. F. Schumachers en wijlen zijne huisvrouw Marie le Fèvre (zie acte van bewijs n° 2761, 20 Juli 1758 voor Nots G. Trouillé) waaruit blijkt dat J. H. F. Schumacliers eene kostschool hield, die hij van zijn schoonvader le I1 èvre had overgenomen. Zijn zwager was de ??Raad' Wirsing uit het Waldecksche. Hij trouwt: 2° 6 Aug. 1758 to 's-Gravenhage Anne Occrtruid Plencker (zij testeeren 5 Aug. 1758 voor Nots G. Trouillé), zij werd begraven to Amsterdam 14 Juni 1786 (op haar zal wel betrekking hebben de volgende aanteekening uit het lidmatenboek der Walenkerk te Amsterdam: 30 Juni 1761... Plcnke, Epouse de Mr. Sclioemaaker par att. de 1'Eglise Hollandoise de cette ville.). Uit het eerste huwelijk: 1. Jeanne Henrietle Frédérique Schumachers, ged. 20 Dec. 1750 te 's-Gravenhage, tr. 21 Sept. 1783 te Amsterdam Octave Byrde. 2. Anne Sophie Frangoise Schumachers, ged. 16 Jan. 1752 te 's-Gravenhage. 3. Daniël Elie Frédéric Schumachers, ged. 4 Nov. 1753 te 's-Gravenhage, jong f. 4. Frédéric Schumachers, ged. 20 April 1755 te's-Gra­ venhage, jong f. 5. Guillaume Schumachers, ged. te 's-Gravenhage 23 Mei 1756, f aldaar 8 Juni 1757. Uit hot tweede huwelijk: 6. Nicolas Conrad Schumachers, geb. 23 Mei 1762 te Amsterdam (hij zal wel de N. C. Schumachers zijn, dio 26 Febr. 1808 lid werd van de Waalsche kerk to Breda met att. van Vierlingsbeek). 7. Theodore Caroline Frédérique Schumachers, geb. te Amsterdam 19 Juli 1765. (Zie centraal archief der Waalsche Gemeenten te Leiden). Volgens Poorterboek 24 werd Johan Frederik Schu­ machers 1 Juli 1766 poorter van Amsterdam, hij kwam uit Corbach in Waldeck. Hij trouwde te Amsterdam 17 April 1766 met Anna Christina Beekmans wed0 Jan Hendrik Voortmeyer (zie Centraarl Archief examen gymnasium te Corbach af. Door hunne voornamen verdienen o a. aandacht Conradus Henricus Schumacheiis) jur. stud. te Giessen (1650), Strassburg (1663) en Heidelberg (1665), later burgemeester en ??Stadtfreund' van Corbach m 1685 en 1689, en Johann Henrich Wilhelm Schumacher jur. stud. te Giessen (1772). Walenkerk, Leiden), in het testament van J. H. F. Schumachers en A. Q. Plenckers 30 Dec. 1769 voor Nots Wessol van Kleef te Amsterdam verleden , werd hij met Jacob Mackay tot voogd benoemd over de beide nog in leven zijnde kinderen sub 1 en 2 uit het eerste huwelijk (zie hierboven). Johan Frederik Schumachers heeft op 27 Maart 1770 in presentie van de Hron van Collen en Hassclaer Weesmron dit testament vertoond. Het huis van J. H. F. Schumachers op de Keizers­ gracht bij de Spiegelstraat werd bij ordinaris opdracht brief van 23 Mei 1787 voor schepenen van Amsterdam verleden, getransporteerd aan Octave Byrde, door diens nagelaten weduwe en eenige erfgename Johanna Hen riette Frederica Schumachers werd het bij acte van overdracht van 14 Aug. 1812 voor Not8 Marius van Ommeren (deel 7, n° 16) getransporteerd aan Jacob Deeleman Bom en zijne huisvrouw lienée Sophie Vidoire Byrde (geb. te Roller in Zwitserland), na het overlijden 'van deze laatste is het bij acte van 13 Aug. 1830 voor Nots Carel Abraham de Chaufepié in vollen eigendom aan Jacob Deeleman overgegaan. Het perceel ?? thans Keizersgracht n° 553 Sectie I n° 1081 ?? is daarna 28 Nov. 1831 publiek geveild en bij acte van toewijzing van 23 Dec. 1831 op den koopor overgeschreven. Mijne vraag Plcncker-Schumachers-van Woeidercn Wcsselman (XXVIII, 195 noot 11) is nog niet opgelost. Hoofdzakelijk door opgaven van het Evangelische Pfar ramt te Essen is mij nu het volgende bekend: Apotheker Johann Henrich Plencker, f te Essen 4 Febr. 1696. Te Essen vorder: A. Dr Henrich Wilhelm Plencker liet doopen: 1. Johann Henrich P. 13 Aug. 1720. 2. Joh. Thcodorus P. 3 Juli 1722. B. Wilhelm Plencker tr. Sybilla Elisabeth Hülsewit, zij laten doopen: 1. Oertrud Elisabeth P. 24 Maart 1724. 2. Catharina Margaretha P. 26 Juni 1730. C. Johann Wilhelm Plencker ti. 1° Hedivig Sybilla Hülsewit en 2° Maria Catharina Pumps. Uit het lsle huwelijk gedoopt: 1. Maria Agnes P.' 30 Dec. 1731, 2. Katharine Gertrud P. 2 Dec. 1733. Uit het 2do huwelijk gedoopt: 3. Maria Katharina P. 24 Juni 1736. 4. Johannes Amoldus P. 11 Febr. 1740. 5. Catharina Elisabeth P. 3 Oct. 1742. 6. Zacharias Henrich P. 12 Febr. 1745. 7. Christian Henrich P. 28 Maart 1747. 8. Theodora Catharina Elisabetha P. 12 Maart 1749. 9. Johann Christian Iheodor P. 21 Jan. 1752. D. I. Dr med. Joh. Hcnr. (?) Plencker tr. Daniela Theodoia Brand, geb. in 1706. (Zij was 25 April 1756 getuige bij den doop van een zoon van Anna Theodora Plencker (kol. 195 t. a. p.) en 30 Jan. 1785 bij den doop van diens dochter als overgrootmoeder (kol. 198, noot 17 t. a. p.). Anna Theodora Plencker was volgens familiepapieren d. van D1' Hendrik Willem en Daniela Theodora Brant, haar oudste zoon heet Hendrik Willem, haar tweede zoon o. a. Daniël. Ook werd te Essen ge-