De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

377 378 doopt: 31 Juli 1742 Carolus Arnold Petrus, Eltorn: Hen. Wilh. Plencker D. u. Daniela Theod. Brandts.) Uit dit huwelijk: ‚?Ę 1. Anna Sybilla Wilhelmina Plencker, ged. 4 Sept. 1740 te Essen, (wanrop is de hiermede niet overeen¬≠ komende opgavo op blz. 589 Jaarg. 1909 Ned. Adels¬≠ boek gegrond?) tr. 1¬į te Amsterdam 20 Dec. 1767 Gerrit Hage, wed. van Johanna Mels. Zij woonden toen beide op de Binnen Amstel (zie acte). Zij hertr. 18 Febr. 1770 te Amsterdam Carel Frederik TI esselman. In de Amsterdamsche acte wordt zij vermeld als af¬≠ komstig ‚??van Uden', Gereformeert, weduwe Gerrit Haye, op de Binnen-Amstel, uit Uden ontving ik echter bericht, dat de naam Plencker aldaar in het Oud-Archief niet voorkomt. 2. Hendrik Willem Bemard, volgt II. II. Hendrik Willem Bemard Plencker, geb. waar¬≠ schijnlijk te Essen, f in 1802 vermoedelijk te Muiden. In 1794 was hij Schout van Muiden en woonde resp. in Ned. West-Indi√ę, Amsterdam en op het slot te Muiden, tr. Boelina Heymeri(c)ks. Uit dit huwelijk : 1. Hendrik Willem, volgt III. 2. Berendina Sophia Plencker, geb. te Muiden 20 Maart 1796. III. Hendrik Willem Plencker, ged. to Amsterdam 23 Mei 1794, met zijne zuster vanaf zijn 8-jarigen leeftijd opgevoed op het kasteel Helmond bij zijne tante sub 1,1, tr. 3 Nov. 1818 te.... Judith Webber, geb. 11 Dec. 1807 te Uit dit huwelijk: 1. H. E. Plencker, oud-Commies Dep. v. Financi√ęn te 's-Gravenhage. 2. H. W. Plencker tr. N. N. Frentz. Zij woonden to Helmond. Volgens het Centrale Archief der Waalsche Gemeente te Leiden zijn te 's-Gravenhage 16 April 1780 onder¬≠ trouwd in de Groote kerk Johan Jacob Plenke(r) j. m. geb. Essen en Maria Elisabeth Boss√© j. d. geb. hier beide won. hier. Uit dit huwelijk zijn verscheidene kinderen in de Luthersche kerk aidaar gedoopt. Volgens eene advertentie uit de Haarl. Cour. van 3 Mei 1803 is 29 April 1803 te Zevenaar overleden Charlotla, oud 1 jaar, eenige dochter van P. C. Plencker en van H. F. van Plencker geb. Frowcin. Waar moeten nu worden geplaatst: a. Anna Theodora Mechteldis Plencker, geb. te Essen, tr. te Cuyk 6 April 1751 Peter van Woelderen. b. Anna Gertrude Plencker(s), tr. te 's-Gravenhage 6 Aug. 1758 Johan Hendrik Frederik Schumachers en f to Amsterdam 14 Juni 1786. ad Vbis sub 9 kol. 199. Uit dit huwelijk zijn geboren : 1. Comelia Helder, geb. 7 Nov. 1835 te Haarlem, woont to Lochem. 2. Willem Helder, geb. 26 Maart 1837 te-Haarlem, jong f in Ned. Oost-Indi√ę. 3. Anna Margaretha Helder, geb. te Lochem 4 Maart 1839, f te Loenen Juni 1910. 4. Henriette Emilie Helder, geb. te Lochem 16 Sept. 1840, f aldaar 20 Febr. 1841. 5. Maria Comelia Helder, geb. te Lochem 30 Dec. 1842, f aldaar 9 Aug. 1843. 6. Hendrik Peter Theodoor Helder, geb. te Lochem 17 Juni 1844, f aldaar 25 Aug. 1844. 7. Hendrik Peter Theodoor Helder, geb. to Lochem 23 Aug. 1845, f ongehuwd. Hendrik Christiaan Vincent Helder was volgens de Velpsche acte van 16 Dec 1834 bij zijn huwelijk 21 jaar oud en was de zoon van Willem (f gezondheidsbron te Schwelm) en van Maria Mittelholtzer, f te Amster¬≠ dam. Hij was de kleinzoon van Willem en van Margaretha Hommers, beide gewoond en overleden te Haarlem. 4 Jan. 1802 zijn gehuwd te Berbice Willem Helder Junior en Maria Mittelholtzer. Willem Helder, f 31 Juli 1821, oud 48 jaar, aan de baden te Schwelm (Westfalen), in leven Raad aan de Hoven van Politie Crimineele en Civiele Justitie in de Colonie Berbice. Maria Mittelholtzer, f te Amsterdam 13 Febr. 1830, oud 50 jaar. (Volgens annoncen van het Centraal-Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's-Gravenhage.). ad V a quater kol. 201. Men vindt Coud√®re en Couderc. Zie ook Stam- en Wapenboek V. v. O. I. 86 (Bouwer, genaamd Bouricius) en II, 111 , 137 en III 284.) Testament van Jean Jacques Coud√®re en Alida Maria Bouwer, 14 Juni 1765 voor Notaris Cornelis van Hom regt te Amsterdam verleden. Uit dit testament blijkt, dat zij gehuwd waren 10 Oct. 1759 ten overstaan van Not. C. van Homrigh, er wordt gesproken van kind of kinderen, waarschijnlijk was hunne 15 Juni 1576 te Amsterdam geboren dochter Suzanna Esther hun eenig kind. Volgens het begraafdoek der Nieuwerzijdskapel is 15 Juni 1769 te Amsterdam begraven Jean Jacques Couderc op de Koyzersgragt bij de Hartestraat. 2 Nov. 1769 heeft Jean Couderc in naam van Alida Maria Boutver de Wed. dit testament vertoond, waarbij de weeskamer is gesecludeerd, present de Heeren van Collen en Valkenier, Weesm11. (Zie ook nog voor Couderc: begraaf boek der Walen kerk: 20 Maart 1773 Maria Esther Couderc huisvr. Philippe Guillaume op de lydsegragt. Testament 1 April 1772 voor den Notaris Cornelis van Homringh). ad VI a kol. 201. Ten huize harer kinderen is overleden te Veghel: 1 Dec. 1831 Gerarda Slegt, eerst Weduwe van Meester Klein de Winter, vendumeester en advocaat op de Colonie Demerary en Esquebo, later van Jan Antony Ardesch, medecine doctor en oud-Rekenmeester van Zeeland , oud 78 jaar, geboren te Amsterdam. Zie hare gebobrteacte: Amsterdam (Zuiderkerk) ge¬≠ doopt: Woensdag den 31 October 1753 door Ds. Sneth lage, vader Jan Gerbrand Slegt moeder Elisabeth Middelman kind: Gerrarda. Getuigen: Johannis de Wit de jonge en Margaretha Geertruyd Slegt. Verder is te Boxtel volgens .de sterfregisters over¬≠ leden : 14 Jan. 1824 Jan Antony Ardesch van beroep gepensionneerd Surrurgyn-Majoor in den ouderdom van 85 jaar, geboren te 's-Hage, zoon van Anthony Ardesch. on van Comelia Koppenael. Hij was echtgenoot van Gerarda Sligt.