De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

381 382 VRAGEN EN ANTWOORDEN. , Bijleveld, (XXX, 308). Jan of Johannis Bijleveld, ged. te Veere 28 Oet. 1736, f Dec. 1807, tr? te Seroos kerke (W.) 23 Febr. 1763 Johanna Jacoba Godin, begr. te Veere 4 Juni 1788. Hij was zoon van Geeraard Bijleveld, geb. te Zierikzee 9 Nov. 1704, ondertr. aldaar 15 Oct. 1735, getr. te Veere 31 Oct. d. a. v. met Marlha Gardeijn, ged. te Veere 18 Nov. 1714, dr. van Captcin Machiel Philippus G ar dijn en Johanna Evcrtse. Hij was zoon van Jan Adriaanszoon Bijleveld, geb. te Rotterdam 1676, begr. te Zierikzee 7 Mei 1723, schoenmaker, werd 14 Febr. 1701 poorter van Zierikzee, tr. 1° aldaar 8 Jan. 1704 Engeltje Gerritsdr. Maatjes, geb. te. Zevenhuizen 1680, begr. te Zierikzee 7 Oct. 1720, dr. van Gerrit Maatjes, turfschipper, en Aaltje Comclisse Solle. Hij tr. 2° te Zierikzee 27 Sept. 1722 Cornelia van Neuren, wed. Hoffer (Zie gen. Hoffer). Middelburg. CORN?LIE J. DE WAAL. Cappenberg. (XXX, 349). ?? Petrus Cappenberg, predikant te Rekken, huwde Agnesa Engelink, hieruit Everhardus Arnoldus Cappenberg, geb. Rekken in 1730, predikant te Neuenhaus, overl. aldaar 7 Febr. 1790, tr. te Neuenhaus in 1770 Eva Johanna Meteler camp, -geb. Dalfsen 13 Maart 1735, overl. Ulson 21 Dec. 1818, wed0 van Gerhard Johan Tineken en dr. van Lambertus Metelercamp en Susanna Hermina Meeuwsen. Uit dit huwelijk kinderen, de 3° zoon ontving den naam Her.xannus Metelercamp Cappenberg, zijne af­ stammelingen woonden te Neuenhaus, Emlicheim en Ulsen, doch van hen trok één tak naar Nederland. Na eerst to Den Ham gewoond te hebben, was een lid daarvan in 1892 te Middelie en in 1893 te Edam gevestigd. Of deze ?? Willem Gozewijn Metelerkamp Cappenberg ?? daar thans nog woont is mij onbekend, doch is gemakkelijk na te gaan. W. W. v. R. Inhaltlich des Starnmbaumes der Familie Luyken hat Jacoba Gerdrutha Luyken (Tochter von Joh. Everard L. und Anna Maria Clemens zu Amsterdam), geb. 24 Feb. 1774 und am 13 Juli 1794 geheiratet J. Wynand Cappenberg, Notar zu Amsterdam, f 1808. Aus diesor Ehe stammen: 1. Sara Cristina C, geb. 1 Mai 1795, f 29 Jan. 1864. 2. Anna Maria C, geb. 1796. 3. Bernhardina Christina C., geb. 19 Jan. 1798, ver- heiratet 19 Juli 1821 mit Frederik Gillhuys. Landfort Dr. A. G. H. LUYKEN. bei Gendringcn. Groot (de)??Maurik (van). Wie waren de ouders van Jan de Groot, dio in 1696 te Heukelum geboren was, baljuw van Spijk werd, er in Mei 1726 te Asperen in ondertrouw werd opgenomen met Cornelia van Maurik? En wie waren hare ouders? B. v. B. Holsboer. Gevraagd het familiewapen van dit ge­ slacht, waarvan con der loden burgemeester van Zutphen is geweest. Nijmegen. PH. D. B. Kanters. Haarlem Notaris Gellinckhuijsen. Op huijden den 22n April 1673 compareerde voor mij notaris ende de naergenoemde getuijgen Petronella van Kamp meerderjarige dogter wonende binnen deser Stadt out omtrent 73 jaeren (mij notaris bekent) de welcke ver claerde ter requisitie ende versoecke van de Hr. Mr. Hugo van den Eynde advocaet in huwelijck hebbende juffr'. Willemina Kanters, hoe waer en waerachtigh is, dat sij deposanto in 't seeckeren wel weet, dat dese navolgende geslaghtboom is, de regte nedergaende linie van het geslagte van haeren overleden grootvader Jan Gerritsz saliger in sijn leven getrouwt-sijnde geweest met Steyntie Kanters, de welcke een dogter was van de Heer Burgemeester Pieter Kanter tot Amsterdam ende sulcxs de naevolgende persoonen de naesto in nedergaende linie van de selve Jan Gerrits saliger to wesen. Jan Gerrits getrouwt met Stijntie Canters zijnde een dochter van Burgern. Peeter Canlcr tot Amsterdam, heeft naegelaten drie kinderen met naamen: 1. Dirck Jansz. sonder kinderen gestorven. 2. Cornelis Jansz. getrout met Marike Beunings, heeft naegelaten twee kinderen: A. Jacob Canter, die altijd 't commando van 't graf gehad heeft, is nu dood. B. Aelbert Kanters heeft naegelaten een kint: Willemina Kanters getrout met Huqo van de Eynde. 3. Aeltie Jans getr. met Jacob van Kamp heeft nage­ laten twee kinderen: A. Christina van Kamp getr. mot Samuel de Meijer heeft nagelaten twee kinderen: a. Franciscus de Meijer. b. Margrieta de Meijer getrout met Jan de Bray. B. Petronella van Kamp, bejaerde dochter deposant in desen. 's-Gravenhage. D. S. VAN ZUIDEN. Pompe. (XXX, 241). Ter verklaring, waarom do ver­ schillende door v. K. gevonden gegevens niet ??kloppen', diene het volgende: Michiel Pompe tr. Maria Sasbout, ouders van: 1° Michiel Pompe tr. Adriana de Bever en, dochter van Heer Cornelis en Christina Pijll. Hun zoon Cornelis Pompe tr. Alida van Beveren, dochter van Jacob on Johanna de Witt. 2° Maithijs Pompe tr. Mondina de Beveren, dochter van Heer Cornelis en Christina Pijll. De kwartierstaat betreft een kind uit het huwelijk sub 2, de grafzerken dekken de gebeenten der personen sub 1. De fout ligt dus niet in de gegevens, maar in het zoeken van verband daar tusschen. B. v. B. Santvoort. (Groningen.) Wat is het wapen van dit geslacht on bestaat er eene volledige genealogie van? Mij is het navolgende bekend: I. Roelof Warmolts, f 31 December 1630. Kinderen: 1. Gebbina (of Gobbina), f ongehuwd 30 Maart 1667. 2. Warmolt Roelofs (Santvoort), geb. 28 Oct. 1595, t 31 Aug. 1663, hopman van de burgerij, tr.