De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

383 384 Maria Jacobs, geb. 11 Juli 1604, f 1679, dr. van Jacob Hendriks en Aaltje Jacobs. (Van dezen Warmolt schijnt eene familie Warmolts af te stammen.) 3. Allcrt Roelofs Santvoort, volgt II. II. Allcrt Roelofs Sanlcoort, geb. Groningen 10 Oc­ tober 1589, gezworene der stad Groningen, brouwer in het Haantje in de Oosterstraat aldaar, olderman van het brouwersgilde, tr. Talletjen Jacobs zich noemende Alting, geb. Relde 2 Febr. 1598, dr. van Willem Jacobs, schultes te Eelde en Hendrikje Alting. Anna Alting zuster van Talletjen, huwde Lodewijk Wessels, schulte te Vries, uit welk huwelijk Wilhelmina Wessels, geh. met Henric Cluijvinghe, raad en burge­ meester van Groningen gedurende het beleg van 1672. AU art Roelofs en Tellechien, zijne huisvrouw, wonende Steentilstraat, werden in Sept. 1627 lid van de Herv. Kerk te Groningen. Uit eerstgenoemd huwelijk: 1. Roelef Allerts Santvoort. 2. Wilhelmus Allardi Santvoort, solliciteer, tr. Wob- bina Wolthers, f 11 Febr. 1710, welke 23 Febr. 1668 hertrouwde met Mr. Sicco Tjaden, rentmeester der Geestelijke Goederen te Groningen, weduwnaar van Anna Mees. 3. Margaretha Santvoort, dewelke nadat zij eenige jaren getrouwd geweest wasmet Mr. Lutetus Wilthuis, advocaat te Groningen, zonder kinderen na te laten den 17 Dec. 1668 is ontslapen en 22 Dec. d. a. v. in do Martinikerk aan de voet van des Raetstrappen is begraven. 4. Rudolpha Allerts Santvoort, geb. Groningen 10 Oc­ tober 1632, f Rotterdam 15 Februari 1680, begraven 1680 in de Groote Kerk aldaar, tr. Berlicum 16 November 1656 Ds. Gregorius Mees, geb. Groningen 1 Januari 1631, f Rotterdam 21 Sept. 1694, pre dikaut te Berlicum, Kantens, Groningen en Rotter­ dam, zoon van Jeremias Mees, collecteur en commies der prov. middelen te Groningen en Annechien Sijgers. Hij hertrouwt te Rotterdam met Maria de Mey. Het bovenstaande is voornamelijk ontleend aan een handschrift van den bovenvermelden Ds. Gregorius Mees. Nadere gegevens zijn mij welkom. Rotterdam. W. C. MEES. Son (van). (XXX, 351). Lahsen, regel 20 v. o. moet zijn Lahusen. Stralen (van). Wie waren de ouders van Mr. Hendrik van Stralen, die in het begin der 18d0 eeuw secretaris dor stad Zalt-Bommel was? B. v. B. Strösling. Wie waren de ouders van Catharina Strös- ling, die 7 Febr. 1735 te Amsterdam moet zijn geboren? B. v. B. Tromper. Oudewater: ??Mors Janua Vitse. ?? Theodorus Tromper, Gulielmi Consulis filins, Veteraquinus, Patriae a secretis, cum uxore sua Margarita Arminia, immortalitatis exuviis sub hoe saxo depositis, expectant resurrectionem. Natus est A°. M.DC.XXXII, die 25 Aprilis, .Obiit Anno M.DC.LXXIII, die 7 Maji. Nata M.DC.XXXVI, die 16 Octob. Obiit Anno M.DC.LXXVI, die 20 Mart.' [ex Timareten: Coll. Monumentorum, A'dami 1684, p. 306]. Is dit een zoon van Willem Jacobsz. Tromper te Gouda, vermeld in de Gen'0 van het Rotterd. regeeringsgeslacht: Gen. Her. Bladen V, 447? D. Wapens gevraagd: Noël Simons. Francois Amoldus, geb. Amst. 3 Nov. 1779, zoon van Arnout en Susanna Catharina Commelin. Hij was staatsraad in buitengew. dienst, lid der Nederl. Commissie tot uitvoering van het tractaat met België, te Utrecht. Commandeur Ned. Leeuw en Leopoldsorde van België. Bouwman. Gerichtsman te Tiel omstreeks 1700. Coyman. Adriaan Coyman was in 1721 burgemeester der stad Bommel. Koocken. Johannes Koocken was procureur der stad Axel ongeveer 1775. Drunen (van). Predikant te Heikop in 1745. Grootveld. Predikant te Arkel in 1710, weduwnaar Jacoba Christina van Lamsweerde. Ruus. Herbig. Wie noemt mij de namen der ouders van Hendrik Jacob Herbig, cornet der cavallerie in het Reg. von Stöcken, geb. to Horleshausen in 1758? *? Dit geslacht is verwant aan de families Alberda van Ekenstein, Boellaard, Koenen en Van den Steen van Ommeren. Voert dit geslacht een wapen ? Ruus. Schaarwapens. (XXIX, 13, 49, XXX, 139, 164 en ??De Navorscher', XXIII, 105.) Het wapen Hegeman (Overijssel) XXX, 166, bestaat niet, het moet zijn Stegeman, die in een hartschild vier scharen voert. Christine von Bisterfeld, echtgenoote van Heinrich Rumblian von Voshem, zegelt in 1336: gevierendeeld, in elk canton een schapenschaar, in het bovenste rechter canton een ster links van de schaar en tot legende: S. Cristine. nate. Jo. de. Bist'veld (Dr Scholten. Stadt Cleve). Aerdt Jooste Hack, gerichtsman in Neder-Betuwe 1629. Een schaar en bande. Wrong. Helmt: schaar tusschen eene vlucht. .Omschrift: Sig. Aert Jooste Hack (Archief Soelen). 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. INHOUD 1912, N° 10. Bestuursberichten: Bijeenkomsten, Benoeming tot lid, Adresver­ andering. ?? Anna Louisa Geertruida Toussaint, echtgenoote van Johannes Bosboom, door W. Wijnaendts van Resandt. ?? Les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone et leur noblesse transmissible, par le Jonkheer H. A. Just de la Paisière?. ?? Helmholt en _Wol dringh, door Jhr. C. P. L. van Kinschot. ?? Engelhard, door'C. J. Polvliot. ?? Overnamen, naamsverandering, naamsbijvoeging enz. in Nederlandsch-Indië (vervolg), door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. ?? Aanvullingen en verbeteringen op genealogische aanteeke­ ningen Van Woelderen, door C. A. van Woelderen. ?? De hertog van Gelre verzoekt ondorhoorige edelen eeno oorkonde te komen bezegelen, door Aug. Sassen. ?? De Cleefsche Ridderschap in 1665. ???? Vragen en antwoorden: Bijleveld, Cappenberg, Groot (de)??Maurik (van), Herbig, Holsboer, Kanters: Pompe, Santvoort, Son (van), Stralen (van), Strösling, Tromper, Wapens gevraagd, Schaarwapens. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.