De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

153 154 bij den zijne te voegen en zich te n en te s. â?? (Ned. Staatse. 1889 n° 130). Harlogh Heys van de Lier. Bij G.B. van 11 Februari 1902 n° 10 verkreeg H. A. Hartogh Heys vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1900 n' 300). Van Rottum van Alphen. Bij G.B. van 2 Juli 1855 n° 1 verkreeg Diederik Lucas van Alphen ver­ gunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1852 van 25 November). Hij werd 22 Juli 1851 geboren en was in 1855 de jongste zoon van Henri van Alphen, land­ huurder in Djokjakarta en Wilhelmine Jeanne Sybille barones van Reede van Oudtshoorn. (Zie Ned. Adelsboek 1908, bl. 334 sub. 6). De aanvrage geschiedde uit hoofde van familie relatièn met Dr. Diederik Lucas van Hattum, suiker­ fabrikant te Cheribon. Van Heeckeren van der Schoot. Bij G.B. van 29 Augus­ tus 1905 n° 33 verkreeg Oer rit Bernard Lrancois van der Schoot, le luitenant der Cavalerie O. I. L., adjudant Gouv. Gen. voor zich en zijnen minder­ jarigen zoon Carel Willem, geboren Buitenzorg 19 November 1903, vergunning zich te n. en te s. - (Ned. Staatse. 1904 n° 152). Adressant is gehuwd met S. E. barones van Heeckeren (Zie Ned. Adelsboek 1909, bl. 199): Van Heeteren Wedding. Bij G.B. van 10 December 1894 n° 45 verkreeg Alexander Eduard van Heeteren te Poerworedjo vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1893 n° 238). Hélant Muller. Bij G.B. van 1-6 Januari 1906 n° 25 verkreeg Emile Victor Hélant, kandelaar te Tasik malaja, vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1904 n° 31). Adressant, geboren te Batavia in 1871, sedert gehuwd met Carolina Wilhelmina Muller, dochter van de sedert overleden echtelieden Dirk Carel Muller en de inlandsche vrouw Saridja bij den doop genaamd Charlotte Wilhelmina Eli, vreesde dat de naam Muller zou uitsterven. Helvetius van Riemsdijk ten Cate. Bij G.B. van 11 Maart 1890 n° 13 verkreeg Hendrik Pieter Folkert ten Cate, administrateur van Tjampea, vergunning om zich en zijne kinderen te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1889 n° 8). Adressant was werkzaam op de onderneming behoorende tot een fideicommis van de familie van Riemsdijk en was kleinzoon van wijlen Jan Folkert ten Cate en Catharina Johanna Reiniera van Riemsdijk. Hen van Rijnberk. Bij G.B. van 29 Juni 1873 n° 22 verkreeg Willem Hen, lsto geëmployeerde van de factory der Ned. Handelmü te Padang, vergunning om zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1869 n° 145). Adressant was geboren te Amsterdam. Redenen worden niet opgegeven. Herckenrath Steenkamp. Bij G.B. van 21 Maart 1895 n° 39 verkreeg Sophia Wilhelmina Steenkamp ver­ gunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1893 n° 230). Adressante opgevoed in het H. Vincentiusge gesticht te Batavia werd later aangenomen dooi­ den heer Augustus Josephus Herckenrath, koop­ man te Semarang. Hesse. Bij G.B. van 23 Juli 1892 n° 5 verkreeg Johannes zich noemende Hesse vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1891 n° 109). Van der Heijde. Bij G.B. van 25 October 1868 n° 10 verkregen de vier kinderen van de Chineesche vrouw Preste n.1.: Cezar, Henry, Johan August en Sophia Louise en geadopteerd door Barend August van der Heyde, landhuurder te Prambonan (Soerakarta), vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1866 n° 17). Laatstgenoemde had uit zijn eerste huwelijk geen kinderen en huwde 9 Januari 1864 met de Chineesche vrouw Presie. Hare 4 kinderen waren geboren resp. 27 December 1849, 10 November 1852, 4 April 1857 en 9 November 1861. Bij acte van 7 Maart 1865 n° 17, 18, 19 en 20 verleden voor den notaris te Soerakarta waren deze kinderen door de moeder aan haren man af­ gestaan en had deze laatste verklaard, de kinderen te zullen opvoeden in den Christelijken godsdienst ingevolge G.B. van 31 Juli 1830 n° 8 (Ind. Staats­ blad n° 31). Hondius van Oessel. Bij G.B. van 11 December 1889, n° 19 verkreeg Otto Pieter Hondius, particulier te Malang, voor zijnen minderjarigen zoon Willem Hondius, geboren te Kalisat (Kendal) 28 April 1876, vergunning den naam van zijne echtgenoote achter den zijne te voegen en zich mitsdien te n. en te s. â??* (Ned. Staatse. 1885 n° 161). Hora Adema. Bij G.B. van 12 Juni 1892 n° 15 ver­ kreeg Sara Susanna Hora Adema vergunning zich te n. en te s. S. S. Hora (voornaam) Hora Adema (Ned. Staatse. 1891 n° 82). Adressante is dochter van Willem Remelius Hora Adema controleur 1° klasse B.B. te Modjokerto en Elizabeth Gesina XJhlenbeck. Bij G.B. van 22 Mei 1890 n° 26 was aan voor­ noemden Willem Remelius Adema vergunning ver­ leend zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1889 n° 79). Deze was geboren te Rauwerd in Friesland. Houtvens Post. Bij G.B. van 13 Mei 1906 n° 26 ver­ kreeg A. Egges Post, beheerder der onderneming Simo (Soerakarta), vergunning voor zijn minder­ jarigen zoon Hendrik Post om zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1905 n° 43). Deze zoon was 19 September 1904 te Soera­ karta geboren uit adressants echtgenoote Johanna Wilhelmina Gerardina Veerman. De zwager van adressant Hendrik Houtvens te Rotterdam is kinder­ loos. Van der Hoven van Genderen. Bij G.B. van 20 November 1890 n° 35 verkreeg Gerrit van Genderen, onder­ wijzer aan de Christelijke school te Batavia, ver­ gunning zich te n. en te s â?? (Ned. Staatse. 1889 n° 233). Adressant is zoon van Hendrik van Genderen,