De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

155 156 die 14 Maart 1853 te Raamsdonk huwde met Adriana van den Hoven, geb. te Waspik 27 Augus­ tus 1826. Laatstgenoemde naam zou bij haar over­ lijden uitsterven. Van Huls van Taxis. Bij G.B. van 19 September 1905 n° 18 verkreeg Gerrit Frederik Karei van Huls, controleur B.B., vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1904 n° 96). Adressants familie heette oorspronkelijk von Huls von Taxis. Hijmans van Anrooy. Bij G.B. van 12 Februari 1866 n° 1 verkregen de wettige afstammelingen van den 2dou stadsgeneesheer te Soerabaja Dr. Herman Hijmans, vergunning zich te n. en te s. â??. Wijlen de echtgenoote van Dr. Hijmans heette van Anrooy. Jacques Baalde. Bij G.B. van 13 November 1908 n° 8 verkreeg Bernardus Cornelis Petrus Jacques ver­ gunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1907 n° 133). Hij is geb. te 's-Gravenhage 7 Januari 1904 als zoon van den in 1908 overleden gep. zoutverkoop pakhuismeester van Cheribon Bernardus Everar dus Anthonius Jacques (wiens moeder heette Baalde) en Antje Wierstra. Jambroes van Bemmel Wortman. Bij G.B. van 29 Augus­ tus 1882 n° 17 verkreeg Frederik Willem Jam­ broes vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1879 n°' 243). Adressant, tabaksplanter te Deli, is geboren te 's-Gravenhage 11 September 1855, natuurlijk er­ kende zoon van Elisabeth Anna Maria Jambroes, die later huwde met Frederik Johannes Wortman, gescheiden echtgenoot van Catharina Christina Keyzer. De aanvrage geschiedde o.a. op verzoek van Fredrik van Bemmel Wortman, vroeger wonende te Delfshaven, thans te 's-Gravenhage oud 54 jaren, sinds 31 jaar gehuwd met Antje Tuin oud 59 jaren, welk huwelijk kinderloos bleef. Janssen Andeweg. Bij G.B. van 31 Mei 1908 n° 19 verkreeg Bastiaan Frangois Eduard Budolf Janssen vergunning voor zich en zijne minderjarige kin­ deren om zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1907 n° 5). Adressant was in 1906 33 jaar oud, geb. te Batavia, handelsgeëraployeerde, zoon van Wil­ helmus Joannes Jacobus Maria en Laurence Ma thilde Andeweg. De aanvrage betrof ook zijne minderjarige kin­ deren Cornelis Wilhelmus Johan Frederik en Wil­ helmus Joannes Jacobus Maria. Janssen van Baay. Bij G.B. van 19 October 1873 n° 32 verkreeg Hendrik Leonard Janssen, ambtenaar op n. a., vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1870 n° 304). Adressants moeder heette van Baay. Johannes Schelles. Bij G.B. van 5 Juni 1898 n° 13 verkreeg Comelia Maria Louisa Johannes ver­ gunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1894 n° 263). Zij is de natuurlijke dochter van Elise Antoi nette Johannes en werd 27 Augustus 1888 te Gloengsing (Madioen) geboren, waarna zij met hare moeder werd opgenomen ten huize van haren oom Jan Scheltes, hoofdadministrateur der onder­ neming Getas (Soerakarta), die met de zuster haror moeder was gehuwd. De moeder van C. M. L. Johannes huwde later met Jcan Chrétien Henri Swaving te Wirosari (Semarang) wonende. Joostensz van Ysseldijk. Bij G.B. van 13 Mei 1903 n° 30 verkreeg Bypolithe Julius Joostensz, ver­ gunning den naam zijner moeder bij den zijne te voegen en zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1902 n° 44). Jut de Bourgheïles. Bij G.B. van 31 Mei 1908 n° 9 verkreeg Pierre Albert Jut, planter, vergunning zich te n. en te s. â?? (Ned. Staatse. 1907 n° 15). Adressant verkreeg deze naamstoevoeging alleen voor zich zelve, zoodat zijn op 22 Augustus 1907 geboren dochter Wilhelmina Gerarda Jut buiten dit besluit valt. De echtgenoote van adressant was Johanna Gerarda Vos met wie hij 3 Nov. 1906 huwde. De aanvrage werd ook gedaan door Paul Leo Jut, die de vergunning verkreeg bij G.B. van 11 Juni 1909 n° 25. (Wordt vervolgd.) Engelhard. Van het door den Heer C. J. Polvliet in het Alge­ meen Nederlandsch Familieblad VIIle Jaargang blz. 233 e. v. behandelde geslacht Engelhard bestaan misschien' nog nakomelingen in Nederlandsch Oost-Indië (Zie ook den Heer W. Wijnaendts van Resandt, o. a. Maand­ blad XXIII, 138,' 198 en 262, en Wapenheraut 1902 blz. 39 en 40). De thans in het Noorden van ons land wonende Engelhard's schijnen echter met dit geslacht niet verwant te zijn. Hieronder volgen opgaven over in het artikel van den Heer Polvliet niet vermelde Engelhard's, blijkende uit nagelaten papieren van Johannes Bodewijk Benedictus Engelhard, oud-resident van Besoeki, is steeds ver­ wantschap met de eerstgenoemde Groningsche Engelhard's aangenomen, maar tot nu toe kan het verband niet worden vastgesteld '). Hoewel van beide zijden de ver­ wantschap wordt erkend, ben ik er toch toe geneigd te veronderstellen, dat die verwantschap meer ver­ wijderd is, dan beweerd wordt en dat de door mij hieronder te noemen Engelhard's rechtstreeks afstammen uit den op blz 236 t. a. p. behandelden zoogenaamden Zwabiseh-Zwitserschen tak, ik grond zulks op de merk­ waardige overeenstemming van de voornamen der door mij bedoelde Engelhard's met die van genoemden tak en op de omstandigheid, dat ook Br. Johann Friedrich Engelhard (Zie sub X blz. 237 t. a. p.) in 1828 blijkens zijn schrijven aan den bekenden Raad van Indië Nicolaus *) Volgens mededeeling van Engelhard' s der fragment-genealogie (zie hieronder) beweerde indertijd ook de, sub 2 in noot 2 op blz. 234 van het geciteerde artikel, J. E. Engelhard, kapitein der Infle O. I. L., R. M. O., verwant te zijn met dezen door mij te behandelen tak (zie ook mijne noot 3).