De Nederlandsche Leeuw, jaargang 30 (1912)

157 158 Engelhard (zie o. a. XXII, 107) verwantschap met deze Groningsche Engelhard,'s als een vaststaand feit be­ schouwde, daar Nicolaas Engelhard in Indië zeer â??ge­ lieerd' was met den lateren resident Johannes Lodeiuijlt Benedictus Engelhard, 2) is het denkbaar, dat de Groningsche Engelhard's door laatstgenoemden -met Dr. Johann Friedrieh Engelhard in connectie zijn ge­ komen. Duidelijkheidshalve volgt hier een kort overzicht van den reeds genoemden zoogenaamden Zwabisch-Zwitser schen tak, ik zal mij niet begeven in beschouwingen t omtrent mogelijke juist- en onjuistheden in deze stam­ reeks â?? misschien hoofdzakelijk op familiebescheiden berustend? â?? ik wil er echter op wijzen, dat althans de jaartallen elke waarde missen, daar een regelmatig terugkeerend' verschil in leeftijd tusschen vader en zoon van 50 jaar gedurende 7 generaties tot de absolute onwaarschijnlijkheden behoort, alleen door vergelijking met de stamreeks der Groningsche Engelhard's blijkt trouwens wel, dat bij de opsomming generaties moeten zijn weggevallen. Volgens het artikel van den Heer Polvliet was: (1) Hans Engelhard de Jonge de stichter vau der zoogenaamden Zwabischen-Zwitserschen tak, hij werd geboren in 1355, begaf zich in 1380 naar Halle in Zwaben, verkreeg aldaar burgerrecht en was eigenaar van den burgt Engelhardshausen bij Dirzheim. f (2) Peter Engelhard. â?¢f (8) Wilhelm Engelhard. f (4) Leonhard Engelhard, hofmeester, tr. N. von Busch. f (5) Leonhard Engelhard, hoogleeraar in de wijsbegeerte te Tiibingen, daarna predikant te Eppingen, f 1609 te Landati, tr. N. von Speierer (2 zoons). 7 (6) Johann Ludwig Engelhard, griffier (3 zoons). â?¢f (7) Gonrad Wilhelm Engelhard, senator van Landau, tr. N. Kunz (2 zoons). I (8) Johann Heinrich Engelhard, geb. 1692, senator en arts, tr. N. Muller (3 zoons). II (9) Heinrich Otto Engelhard, geb. 1730, arts, tr. Maria Catharina Schweizert (3 zoons). III (10) Dr. Johan Friedrieh Engelhard, geb. 1753, o. a. stads- a geneesheer van Murten, tr. te Biel Suzanna Catharina Jerzing. IV (11) Dr. Johann Friedrieh Ludwick Engelhard, geb. 1783, geneesheer en magistraat te Murten (Zwitserland). -) Bat ook deze juist to Groningen geboren werd, was zuiver toeval (zie fragment-genealogie sub I en II). s) Volgens nagelaten papieren van H E. D. Engelhard (zie fragment­ genealogie sub lllbis) was hij van af 14 Febr. 1801 met Fr. van Braam en Albertus Eenricus Wiese â?? toenmaals raad extra-ordinaris van N. I., president van het college van boedelmeesters te Batavia en curatoren schoolarchen, mitsgaders commissaris van de weeskamer te Batavia â?? voogd over de minderjarige kinderen van Anthony Barkey (deze liet uit zijn huwelijk met Margaretha Emilia Camp huysen na: I: Nicolaas Jan Pieter Barkey te Leiden, 2. Anthony Ber nardus Barkey te Amsterdam, 3. Aletta Rebekka Maria Barkey, tr. Pieter Hendrik Schelkes, koopman en resident van Djalana, 4. Anna Constantia Barkey, tr. Francois van Braam, eerste secretaris der Ind. Regeering.). Magdalena Clementia Domis was de dochter van Isaac Cornelis Domis, opperkoopman en oud visitator-generaal der negotieboeken, tevens vendumeester te Batavia. Johanna Wilhelmina Barkey f te Batavia 30 Juni 1801. Catharina Johanna van Riemsdijk was de dochter van den raad- extraordinaris van Indië. Petrus Engelhard zou in 1811 te Batavia kinderloos zijn overleden. De veronderstelling, dat Christiaan Frederik Engelhard (zie sub I fragment-genealogie) zijn broeder zou zijn geweest, acht ik onjuist. Bij noot 2 sub 1 op blz. 234 van het geciteerde artikel Polvliet toekende de heer Engelhard aan: â??Dit is onjuist. Volgens de heer â??Hijmans, lid van de Algemeene Rekenkamer te Batavia woonden â??zijne ouders te Soerabaja naast Dr. Engelhard, tevens apotheker. â??Volgens hem was deze geneesheer eertijds bij do marine, maar â??verliet na zijn huwelijk den zeedienst om zich als geneesheer te â??vestigen. De hier genoemde Nicolaas E., f te Soerabaja 18 Febr. 1889 â??was zijn zoon, met wien hij (Hijmans) dikwijls als kind speelde. Hij â??had nog twee ongehuwde zusters, die na het overlijden van hunnen â??vader met hunne moeder samenwoonden te Batavia.' -j- (3) Georg Engelhard vestigde zich te Diesbach nabij Bern. Een zijner nakomelingen zou zijn: f Peter Engelhard, verkreeg in 1632 het burgerrecht te Bern. I Ds. Nicolaas Engelhard, predikant in het kanton Bern, tr. Helena AecMer. II Nicolaus Engelhard, tr. Dorothea Ulrich. III Prof. Dr. Nicolaus Engelhard, geb. te Bern 1696, Hoogleeraar te Duisburg en Groningen, tr. Arnolda Leyen decker. IV Nicolaus Engelhard, geb. te Groningen, Luitenant Ingenieur, tr. Maria Alting. V Nicolaus Engelhard, geb. te Arnhem 1 Dec. 1761, Lid en President van den Raad van Indië enz., tr. Maria Wil­ helmina Senn van Baset. / IVbis Mr. Johannes Arnoldus Engelhard, geb. te Groningen l 13 April 1738, Procureur-Generaal, tr. Tjaakje Jeypes. ] V Petrus Engelhard 3), ged. te Groningen 4 Juni 1766, b vertrekt naar Ned. Oost-Indië, tr. I 1° Magdalena Clementia Domis. I 2° Johanna Wilhelmina Barkey. 3° Catharina Johanna van Riemsdijk. Thans volgen eenige acten uit Groningen, die misschien later bij het samenstellen van de volledige genealogie der Groningsche Engelhard's dienst kunnen doen. Zie het archief der Waalsche kerk te Groningen: â??Second Régistre des Batemes, Mariages, Morts et â??Membres de 1'Egliso Francaise de Groningue et des â??Ommelandes, J'année 1810.' qui s'étend depuis 1'an 1700 jusqu'a Le 28 Aoüt 1731 a été batisée Helena, rille du Sr. In verband hiermede wijs ik op de opgaven van den Heer W. Wijnaendts van Resandt in den Wapenheraut 1902 blz. 39 en 40 o. a.: 29 Juli 1829 te Soerabaja gehuwd Frederik Otto Engelhard(t), weduw­ naar van Anna Maria Paulusz. met Sophia Louise Davies. Frederik Otto Engelhard, - te Soerabaja 2 Mei 1843. Frederica Dorothea Engelhardt, geb. te Soerabaja 13 Oct. 1833, f aldaar 30 Dec. 1833. Jan Rudolph Engelhard, geb. te Soerabaja 6 Maait 1835 (/-ie mijno noot 1 en 9). Senriette Elisabeth Engelhard, geb. te Soerabaja 23 Jan. 1837. Frederika Sophia Engelhard, geb. te Soerabaja 14 Mei 1839. 'Nicolaas Engelhard, geb. te Soerabaja 14 Eec. 1840. Maria Magdalena Engelhard(t), geb. te Soerabaja 14 Dec. 1842, f aldaar 4 Dec. 1845. Zie ook: Wilhelmina Engelhardt, geb. te Menado 16 Maart 1832, f aldaar 11 Dec. 1833. Sophia Engelhardt, geb. te Menado 25 Nov. 1833, f aldaar 22 Dec. 1833. Andries Engelhard, j- te Meeado 28 Jan. 1834. In verband hiermede: Ingeschreven als student te Leiden 31 Mei 1856 Matthys Engelhart Andreas. Samarang, Indus Or. Had de raad van Indië Nicolaus Engelhard wettig erkende kinderen?