De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

185 186 Volght nu 't Schilderen van de Borden. Een Bordt met sestien Quartieren / als Schilden op de Baer/ 16??0??0 Een Bordt met acht Quartieren ende Schilden op de Baer/ 19_0_0 Een Bordt met vier Schilden 10??0??0 Ende een Bordt sonder Quartieren/ ende Schilden op de Baer 2-0?? 0 Dit aldus by provisie Gearresteert, in presentie van alle de Heeren Magistraet, ende met eenpaerigheyt van stemmen, behoudende de Heeren Magistraet voorn, deesen ten allen tijden te verminderen , tc vermeerderen, dresseren, naer tijds gelegentheydt. Actum 30 Dec. 1664. Ter Ordonnantie van de Magistraet der Stadt Tyel, get. S. SCHDLL. Aanteekeningen uit het Archief van Asten. (N.B.) door A. F. VAN BEUEDEN. Quohier 1785 ten gemeentehuize, 20 Aug. 1785 goedgekeurd door L. van Riet, H. E. Wildeman, Dirk Derks, Peter Kanters, Hendrik Naasen, F. Bakers, J. Losecaat, secretaris. Gehuchten: Oosterijen, Opstappen, Diesdonck, Om melsche bosch, Ommel, Laarbroek, Steegen, Voordel­ donk , Wolfsberg, Heusden. bl. 49. Pieter Ludwig v. Cotshausen,- hofraad en secretaris te Duisburg, bezit huis, hof enz. 26 morgen, 21 Mei 1787 verkocht aan Adrianus Franciscus van Moorsel. bl. 58. Willem Verdeuseldonk bezit twee camers van het Klooster te Ommel met vischvijver, hof, capeldijk, cloosterdreef, potery. Hij was gehuwd met Jenneke van den Boom en bezat tevens het oude huis van 't Clooster met de schuere tot de deure en hofkeete. bl. 81. Peter Driesen van Brussel bezit eenen acker, genaemt de Kerckput, bij deeling der kinderen Jan, Lucia, Petronella, Francijn en Philip aan den laatste. bl. 141. C. van Hombroek, Antonia Papegaai en C. M. van Nievervaart, wonende te Dortdrecht, heeren der heerlijkheid Asten, de eerste sterft 1787. Zij be­ zaten Casteel met hof en Cingels, warande enz. De neerhuijsinge van het Casteel, zijnde 2 woningen be­ woond door twee hoevenaars, hoeve Wolsberg en Eekelhof. bl. 185. Pieter Ludwig v. Cotshausen voornoemd, een huijs, stal en hof, vijver en kerkmuur met drieske, dit ging in 1807 over aan Anth. Timmermans. Protocol Asten begin 15 Dec. 1760. Jacobus Losecaat, drost, Jan van Riet, president­ schepen , Antonie Haasen, f 9 Jan. 1761, Hendrik Berkers, Jan Ver voordeldonk, Wilhelmus Bruijne, Leendert van Riet, Hendrik Peter Driessen, schepenen, Jacobus Losecaat, secretaris. Rogus Franciscus Schenaert, erfsecretaris van Aarle (N.B). Huis de Roode Leeuw, brouwerij, ligt bij de Kerk. Loomans. Goort Lomans, had een dochter Catharina Lomans X Johannes Janssens, van wie Pieternel, Willem en Caatje 10 Dec. 1761. Van de Mortel, Deurne. Willem Corneliszoon van de Mortel, gewoond en overleden te Deurne X Johanna Antoniusdr. Hurkmans, had de navolgende kinderen (a°. 1763): 1°. Adriaan van de Mortel, f in 1763, X Gerdina van Deurne, van wie: a Hendrina, b Willemijn, e Jenneke, d Maria van de Mortel. 2°. Anna Catharina van de Mortel, in 1763 minderjarig. 3°. Catharina van de Mortel X Cornelis Tielemans, wonende te Tongelre. 4°. Elisabeth van de Mortel X Jacobus Corstens, wonende te Deurne. 5°. Johanna van de Mortel X Evert Einhoudts, wonende te Helmond. *°. Cornelia van do Mortel X Peter de Vet. 7°. Willem van de Mortel, f in 1763, X Jenneke de Vet, van wie: Willemien, Antoinette en Willem van de Mortel. Hermanus Albers, rustend predikant te Eindhoven, had een dochter X Roedolf Christiaan Frederik Lilly, luitenant, doet op 10 Dec. 1772 een huis over in het dorp aan Joannes Janssen en Jan Verreyt. Chirurgijns: in 1772 Hendrik Halbers, in 1778 Góde fridus Sauwé, te Asten. Van Biet 1781. Gerrit Verriet X Anna Vervoore, de kinderen verkoopen eene tiende, deze zijn: 1°. Leender van Riet, president-schepen Deurne. 2°. Willem van Riet, schoolmeester X Allegonda van Ravestoijn, van wie: Gerrit van Riet en Francijn van Riet. 3°. Jan van Riet te 's-Hertogenbosch. 4°. Anna van Riet X Gorrit van Dremmen, school­ meester Someren. 5°. Gerrit van Riet te Nispen 6°. Helena I van Riet X Balthasar van Schayk te Deurne. 7°. Helena II van Riet X Diederik Noyen te 's-Gra­ venhage. Titels en namen. Don 15en April j.1. is te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschap de heer L. van dor Poel Hiddingh, na verdediging van stellingen, waaronder deze voor­ kwam: ??De vrouw, die vóór haar huwelijk niet het ??recht had, een adellijken titel te voeren, en nochthans ??na haar huwelijk (met iemand, die wèl dat recht ??heeft), den titel van haren man voert, valt onder ??art. 435, 1°, Wetb. van Strafrecht.' Art. 435, 1°, Wetb. van Strafrecht luidt: Met geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden wordt gestraft: 1° hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een Nederlandschen adellijken titel voert of een Nederiandsch ordeteeken draagt. X. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Akker (van den). Waar en wanneer zijn gehuwd: Godefridus van den Akker, overleden 12 Juli 1811 te Boxtel en hngelina Maria Malfras, overleden 17 September 1828 te Boxtel, dochter van Jan Hendrik