De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

187 188 Halfras en Anna Maria Steengraven, en hoe zijn de namen zijner ouders, benevens hunne geboortedatums? Zij wonnen te Dussen de volgende kinderen: 1. Adrianus van den Akker, ged. 1 Juni 1785. 2. Joannes Hendricus van den Acker, ged. 28 Juli 1786. 3. Adrianus van den Acker, ged. 4 Dec. 1788. 4. Maria Alida van den Akker, ged. 13 Sept. 1791, gehuwd 6 Febr. 1814 te Boxtel met Jacobus van de Zanden. 0. Petrus Henricus van den Akker, ged. 16 Febr. 1794. 6. Johanna van den Akker, geb. 26 Febr. 1797, gehuwd 17 December 1825 met Henricus Wijnandus Jlorentius Versteegh, geb. 24 Nov. 1794 (zoon van Willem Versteegh en Johanna Holmen). Zij huwden te 's-Hertogenbosch en hij werd te Zutphen geboren. 7. Joannes Oodefridus van den Akker, ged. 14 Febr. � 1800, huwde 14 Maart 1821 to Boxtel Anna Cornelia van Cantforts. 8. Franciscus van den Akker, ged. 17 Febr. 1803. De onder 3 genoemde Adrianus, huwde le 30 Januari 1814 te Boxtel, Wilhelmina van Rooy, en 2° ook te Boxtel 21 Nov. 1819 Mechelina van Orinsven. Zijn er soms van deze personen nakomelingen bekend ? Tevens verzoek ik beleefd verdere mededeelingen betreffende de familie van den Akker (Acker). Amsterdam. W. L. VAN DEN AKKER. Barneveld (van) Johanna Maria van Barncveld, geb. te? den .... 1710, f te? den .... 1776, dr. van Leendert v. B>., burgemeester van Gorinchem, en M. . .. A .... van Hoey. Ook gevraagd wapens van Barneveld en van Hoey. 's Herlogenbosch. v. R. Blom. Anton Blom (Blum), geb. te? den? zoon van? ' en? tr. te? den? Catarina Valans, dr. van? en? Uit dit huwelijk werden te Kleef gedoopt: 1. Nicolaas Wilhelmus op 25 Aug. 1709, volgt. 2. Anna Henriëtte op 30 Sept. 1714. 3. Herman Wilhelmus op 6 Dec. 1716. Nicolaas Wilhelmus Blom, vestigde zich te Gorinchem en huwde te Dalem bij Gorinchem 2 Juni 1733 Johanna Catharina Oldenzeel, ged. te Gorinchem 12 Oct. 1696, dr. van Johan O. en Catharina van der Burg. Het wapen vertoont: In? een wildeman (?) met een knots over den rechterschouder en in do linker een roos vasthoudende. Helmteeken een roos tusschen eene vlucht. Welke zijn de kleuren? 's Hertogenbosch. v. R. Boumeester . Uit welke streek is deze familie af­ komstig. R. Burgh .(van der). (XXXI, 26, 62.) Dankzij de wel­ willendheid van den Heer Byleveld te Leiden kan ik de door mij gestelde vraag thans volledig beantwoorden. 1° gen. Johannes van der Burgh (ook voorkomende als van der Borch) behoorde tot een Duitsch geslacht, daar zijn broeder Wierich in diens huwelijksacte ver­ meld staat als afkomstig van Mullem a/d Ryn (Mülheim). tr. le Cunera Jansdr., 2° aanget. Leiden 5 Maart 1654 en attestatie om 22 Maart te mogen trouwen te Soeterwoude met Margriet Toorens j. d. van Emmerik. Kind bij A. 2° gen. A. Johannes van der Burgh, ged. Hoogl. kerk 20 Febr. 1658, vleeschhouwer op de Mare to Leiden 1711, aanvaardt de voogdij 25 Juni 1692, tr. in Pieterskerk 15 Oct. 1679 Cornelia van Raaphorst, dr. van Pieter en Jannetgen Robbrechts, st. 1H9£. Kin­ deren bij B. 3e gen. B. 1. Petronella, 2. Jannetge, 3. Dirk, ged. Marekerk 18 Juli 1683, vleeschhouwer op de Mare te Leiden 1711, tr. 1° in Hoogduitsche Kerk 12 April 1711 Anna Outshoorn j. d. van Leiden, 2° Noordwijkerhout 8 Mei 1729 Helena Weldragende j. d. van Leiden. Kind van Helena bij C, 4. Petronella, 5. Pieter, 6. Petronella, 7. Petronella. 4° gen. C. Johannes Robert, ged. Pieterskerk 22 April 1739, Opperkoopman-titulair en geheimschrijver van den Gouverneur Generaal 1767, Gouverneur en Direc­ teur van Grissée (res. Soerabaya) 1772, Gouverneur van Java tot 1778, benoemd tot Raad extra-ordinair v. Ned. Iud. October 1778, was dit tot zijn dood in 1784 te Batavia, tr. Batavia 28 Nov. 1767 Anna Maria Romp, dr. van Michiel raad ordinair van Ned. Ind. en Maria Kuiper. Na hertrouwd to zijn met Gerrit Willem van Zuylen van Nyecelt, Heer van Dorth, overleed zij 8 Mei 1800 oud ruim 46 j. en 10 m. Kind. bij D. 5e gen. D. 1. Michiel Derk, geb. Soerabaya 10 Januari 1769, st. 18 Mei 1799, tr. Bathmen 20 Aug. 1794 Adriana Margaretha van der Niepoort, dr. van Rudolf Florentius en Debora Johanna Gobius, geb. Soerabaya 24 Oct. 1777, st. Arnhem 2 Nov. 1855. Zij hertr. Mr. Johan Weerts. Kind bij E. 2. David Joan, geb. 14 Dec. 1769 studeerde te Göttingen 1789 !), koopt huis Ubbergen 1796, st. 14 Oct. 1S00 tr. Bathmen 13/18 Juli 1792 Angela Alexandra van der Niepoort, zuster van Adr. Marg. hierboven, geb. Soerabaya 1 Apr. 1774, st. Nymegen 31 Mei 1814. Zij hert. Mauriiz de Bruyn. Kind bij F. 6e gen. E. Anna Maria Johanna, geb. Amsterdam 18 Juli 1796, st. Arnhem 24 Nov. 1870, tr. 1° Arnhem 3 Juni 1815 Gerard Goderd Anthony Zwier baron van Haersolte. Hieruit stammen eene freule van Zuylen van Nievelt en leden der familie Roukens, tr. 2° Arnhem 2 Mei 1866 Georg Ludivig Carel Heinrich graaf van Ranzow. Uit dit huwelijk stamt een gedeelte der adelijke familie Baud, waaronder de baron Baud. 6e gen. F. Anna Maria Robertina , geb. Amsterdam 21 Mei 1793, st. op het Huis Hulsen bij Nijmegen 10 Nov. 1866. Deze dus van afkomst Duitsche van der Burgh' en bedienden zich, blijkens zegelstempels van David Joan (D. 2), van het wapen der nu uitgestorven adellijke familie van der Burch. Doch in mijn bezit is een ge­ schilderd paneeltje met de geallieerde wapens van Johannes Robert en Anna Maria Romp en daarop voert van der Burgh: in groen een go. rechter schuinbalk, groenen wrong en tot helmteeken eene go. vlucht. Hèt wapen Romp op het paneel: Gedeeld: l. in bl. een ro. schildpad, 2. in ro. drie golvende^bl. dwarsbalken. Dit laatste wapen voldoet met zijn kleur op kleur in ') Zijn album amicorum werd door de kinderen Wagner in 1908 aan de Kon. Bibl. geschonken.