De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

189 het geheel niet aan de voreischten der heraldiek, daarom is ook op de kleuren van het van der Burgh-wapen niet veel staat te maken. Nog vond ik onder de papieren van Rhede van der Kloot een heraldisch juister wapen van Romp: Ged.: 1. in ro. een zi. schildpad, 2. in zi. drie golvende bl. dwarsbalken. s-Gravenliage. J. D. WAGNER. Cassemajo r (de). Johan de C komt als deurwaarder van 's lands gemeene middelen te 's-Hertogenbosch voor 16 Juli 1670, 10 Dec. 1678. Christina van Muy.winkel wordt als zijne weduwe genoemd in eene akte van 16 Oct. 1688. Johan de C. wordt 17 Oct. 1703 door den Raad van State benoemd tot deurwaarder en comptoirbode bij het Comptoir der gemeene middelen over de stad en de meierij van 's-Hertogenbosch. Jan de C, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, wordt 10 Oct. 1704 door den Raad van Brabant be­ noemd tot deurwaarder van dien raad. Johan of Jan de C. wordt 26 Febr. 1706 door het domkapittel ,van St. Lambertus te Luik, als heer van Lith, aangesteld tot secretaris van Lith. Hij resigneert dit ambt 22 Nov. 1713 aan Isaacq Oukoop. Uit de des­ betreffende akte blijkt, dat hij toen tevens drossaard en secretaris van Deurne en Liessel en omtrent 41 jaren oud was. Ik vind verder aangeteekend, dat hij drossaard van Deurne was sedert 1710 en dat hij over­ leed 29 Februari 1719. Is hij al of niet dezelfde persoon als de drie vooraf gaanden ? Johan de C. werd als drossaard en secretaris van Deurne opgevolgd door zijn zoon Pero, die te Deurne overleed 8 Aug. 1744 en op 12 dier maand aldaar in de Kerk begraven werd. Pero de C. was in eerste huwelijk gehuwd met Johanna Catharina Muller, die 25 Aug. 1742 als overleden voor­ komt, dochter van Oeorgius Justus Muller uit 's-Her­ togenbosch. Uit dit huwelijk sproten (o. a.?): 1. Johan de C., die 25 Aug. 1742 wordt genoemd drossaard van Helmond en gehuwd met Christina Cornelia de Cassemajor, 2. Samuel de C., notaris te 's-Hertogenbosch en 3. Urselina Philippina de C., geb. te 's-Hertogenbosch, overl. te Deurne 27 Febr. 1748, geh. aldaar 10 Febr. 1743 met Hendrik Sluiter, predikant te Deurne, be­ graven aldaar 10 Mei 1782. Pero de C. en Johanna Catharina Muller voornoemd testeerden voor den notaris H. de Bye te 's-Hertogen­ bosch 31 Jan. 1712. Ik putte deze opgaven slechts voor een deel uit authentieke bronnen. Zijn ze juist? Wie brengt op­ heldering en aanvulling? 's-Gravenhage. ADG. SASSEN. Loo z (van). Bestaat nog te Tiel, het graf van Balderic II graaf van Looz, bisschop en vorst van Luik (1008), stichter der S' Jacobs abdij in 1016, overleden in voormelde stad, 29 Juli 1017? In welk jaar werd geboren en stierf, Jan van Looz, heer van Goez (of Goyez), Vorssen, Nandrin, enz. (zn. van graaf Arnoud III (of IV) en Aleidc van Diest), echtgenoot van Sofia van Limburg, vrouwe van Oberstein (dr. van Bobert et Lucia van Nassau)? Er wordt van 190 hen gewag gemaakt, in een kerkelijk ambt verleden, in 1180, binnen de vesting Berlo. Wanneer werd geboren Eustachius van Looz??Cors­ warem, op den dag van Cuinre, in Friesland ver­ moord , 1396 ? In welk jaar huwde en overleed, Budolph I (ook Nevelong ?) regeerend graaf van Looz (Loon of Vlermael) en Oost-Haspengouw, graaf van het Maselant, ook graaf van Bergen genaamd, (zn. van Raginer II, Den Jongen geheteu (ook Ruodvoltus, Ricfrid of Dodo?), graaf van Henegouwen, Mansuarie (en Betuwe?), be­ graven te Utrecht? en Odile, of Alix, van Frankrijk, dr. van Richard I Hertog van Burgondie, 897, enz. en zuster van Raoul koning van Frankrijk), vermeld in een begiftigingsakte der kerk van Nijvel, en in 944??1010 echtgenoot lu van Richilde van Teisterband (dr. van Dirk (ook Walger?) graaf van Kleef en Teisterband 898??936 en Albcrada (zuster van Ifundus bisschop van Utrecht), 2° van Bertha van Henegouwen, f 967, (dr. van Raginer?)! Waar werd geboren en stierf, Arnoud (Willem, Aerd, of Fastre?) van Looz??Corswarem, ridder, sire van Corswarem (Stevensslot), enz., later minderbroeder te Luik 1260, echtgenoot van Eleonora van Niel (of Nyel), der graven van Limburg (dr. van Frederic van Valkenburg graaf van Lommen (Lumendoud) en Niel (1294?) ? Bestaat nog te 's Gravenhage het graf van Antoon Huibert Rijksgraaf van Looz??Coswarem, Kapitein der infanterie en Luitenant-Kolonel (zn. van Johan Hubertus en Margaretha van Argenteau), geb. Longchamps 23 No­ vember 1681, f 's Gravenhage, in 1711? B. v. D. B. v. T. Mayvart, van Laere, Boursse . (XXXI, ). Adriaen van Laere en Elisabeth Boursse, bij dood van den vader: Pieter Boursse, cosijn van de moederlijke zijde en Anthony Cuypers goed e bekende, hebben to zaemen aengenomen de voochdie van de weesen. ?? 25 Apr. 1645. Elisabeth 23 j., Pieter 18 j., Hester 16 j., Susanna 13 j., Janneke 11 j., Barbara 4 j. (Weeskamer, Middelburg.) Middelburg. COKNELIE DE WAAL. Van Laere X Boursse . Gevraagd afkomst en andere bijzonderheden van bovengenoemd echtpaar, benevens gegevens omtrent hun kinderen. Het derde kind, Hester v. L., huwde 2 Sept. 1648 te Middelburg Anthonie Leyssiüs, j. m. van Goes, doch werd reeds 16 Nov. d. a. v. in de Choorkerk te Middelburg begraven, het vijfde kind Janncken v. L. huwde .... Ds. Hendrick de Klerck. (kinderen?) Adriaen van Laere (Laren) komt niet voor in eene genealogie van het Zeeuwsche predikanten geslacht van Laren. Wat was zijn wapen? Was Judiih Boursse, welke 5 Juni 1622 te Amsterdam huwde met Prof. Dr Francois Mayvart (Mdbl. XXXI, 124) eene verwante van bovengenoemde Elisabeth Boursse'} Is er samenhang tusschen het Amsterdamsche en het Zeeuwsche geslacht Boursse? 's Gravenhage. L. Molio (de). Naar aanleiding van het stukje in Afl. 4. IV reeks, deel X der Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1912), diene, dat naar ik geloof, Francisco de Molio een Italiaan uit Bellaggio