De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

191 192 geweest is. Een aardige acte is in mijn bezit, waarbij bij belooft in Altona zijnde 1000 ducaten te zullen be­ talen aan Thomas Pietersz. Bastert, zoodra hij met Anna Ooms getrouwd zal zijn. â?? 22 Sept. 1675. Vier jaar later is hij curator in de boedel van de wede Bastert en neem ik aan dat hij zijn schuld betaald had. De vrouw van Ellert Ooms was Hillegonda van Waelsdorp. 's-Gravenhage. J. J. BASTERT. Oudaen . Bredenburg . In de gedichten van Hubert Kornelïszoon Poot vindt men verzen, gemaakt bij ge­ legenheid van â?? het verjaren van Tjoffromve Maria Bredenburg, gemaelinne van den heere Jan Oudaen', 26 Aug. 1717, â?? de geboorte hunner oudste dochter Sara Oudaen, â?? den eersten verjaardag dezer Sara, 7 Oct. 1718, â?? de geboorte van hunne dochter â??jongkvrouwe Anna Oudaen' 9 Febr. 1723, â?? den (tweeden) verjaardag dezer Anna, 9 Febr. 1725 en â?? het afsterven van â??den heere Jan Oudaen over­ leden den 10 van Hooimaent (Juli) 1727'. . Is deze laatste Jan Oudaen dezelfde als die gehuwd was met Maria Bredenburg? 's-Gravenhage. AUG-. SASSEN. Pols. Pieter Pols, geb. te? 1 Sept. 1713, f Werken­ dam 13 Febr. 1794, zoon van? en?, tr. to? den? Maria Bell, ged. te Asperen 21 Sept. 1710, dr. van Arien Jacobsz. B. en Aaltje Cornelisdr. van Asperen. Welke zijn de wapens Pols en Bell? '.9 Hertogenbosch. v. K. Tuyll (van). (XXXI, 157). In het Eerste Deel van het werk â??Charlotte Sophie Countess Bentinck, Her Life and Times, 1715â??1800 by her descendant Mrs. Aubrey le Blond' (Londen, Hutchinson and C°. 1912) komen twee afbeeldingen voor van Yrouwe Beiniera van luyll van Se> ooskerken, echtgenoote van Graaf Johan Albert Bentinck: de eerste, tegenover blz. 150, is do reproductie van een, door Hoppner geschilderd portret, thans in het bezit van den Hertog van Portland, de andere is de reproductie van een portret door Komney, thans toebchoorend aan Graaf Henry Aldenburg Bentinck. 's Gravenhage. J. H. H. S. Tuyll, (van). (XXXI, 157). Een lichtdruk in kleuren van het portret van Benira van Tuyll, Echtgenoote van Capt. John Albert Bentinck is in 19! 1 uitgegeven in â??The Connoisseur'. Het portret door G. Komney ge­ schilderd, is in het bezit van Graaf Henry Aldenburg Benlinck. Indio, Boveyâ??Tracey Devonshire. Graaf H. A. Bentinck is de zoon van wijlen Graaf Charles Aldenburg Bentinck, tot omstreeks 1840 Heer van Doorwerth. Amerongen. BENTINCK. Schwartzenber g (van). Waar werd geboren Edmond Baron van Schwartzenberg en Hohenlandsberg, gouver­ neur van Stockem, burgemeester van Luik, f 15 Maart 1553 (zn. van Erchinger en Apolonia van der Marck van Arenberg), echtgenoot van Eleonora van Looz Corsivarem, vrouwe van Hierges (dr. van Jacob en Catharina. van Boei), f 1583. (Met haar echtgenoot te Luik begraven)? B. v. D. B. V. T. Wapens in glas. (XXXI 128, 159). De door den informant gegeven beschrijving van het eerste in glas gebrande wapen stemt geheel overeen met die van het door de Hertogen van Bourgondie sinds 1363 gevoerde blazoen, volgens het Armorial Général van Rietstap. Vergelijkt men zijne definitie echter met andere bronnen, bijv. met de afbeeldingen naar voorstellingen uit hunnen tijd, van de wapens van Philips den Goede en Karei den Stoute, opgenomen in het werk â??La Toison d'or' van Bu. Kervyn de Lettenhove, of van den wapenrok en de dekkleeden van den Graaf do Charolais: Karei den Stoute en zijn paard , weergegeven op plaat III in Ströhl's heraldischen Atlas â?? die dus op de noodige historische en heraldieke waarde aanspraak kunnen maken, â?? dan ziet men, dat de beschrijving van 1 en 4 van het gevierendeelde schild eigenlijk moet luiden: een blauw veld bezaaid met gouden leliën en voorzien van een blokzoom in zilver en rood en van 2 en 3a: rechts geschuind van goud en blauw uit 6 stukken en rood omzoomd. Evengenoemde reproducties geven trouwens een beter beeld van het eigenaardige helm­ teeken, dat blijkbaar bestond uit twee rechthoekig gekruiste latten waarop de vijf bladeren eener lelie als volgt geplaatst waren: één, het recht opstaande, in het middenpunt en de vier overige, omgebogen, op de 4 uiteinden. Deze vertoonen elk op de spits of x'onding een vlammend kogeltje. Het sub 2 bedoelde wapen heeft oogenschijnlijk ver­ wantschap met het voorgaande, daar de beschrijving beantwoordt aan de voorstelling van het Bourgondische Kruis, ót bestaande uit bebladerde, dus groene, takken schuin over elkaar gekruist en in 't hart bedekt met den vuurslag, (welk embleem der Ridders van het Gulden Vlies werd overgenomen in de versierselen der Militaire Willemsorde), óf eenvoudig uit twee als een X geplaatste knoestige talhouten o. a. met dezelfde kleuren als beschreven, voorkomende in het geslachts­ wapen Chassé (Zie Rietstap pl. V figuur 36). Amsterdam. J. C. v. L. Armoiries. Par quelle familie néerlaudaise fut porté le blason suivant, en 1660: De gueules a trois têtes de cheval d'argent bridés et freinés d'or. Heaume avec lambrequins de gueules et d'argent. Cimier: une tête de cheval de Técu. Devise: DVLCE FRENVM. Jhr. A. DE B. DE D. Gevraagde wapens (XXXI, 64, 160): Tromer: zie echter ook de noot in XXVIII, 302 waar sprake is van een zilveren hond en een zilveren lelie. P. A. v. D. P. C. INHOUD 1913, N» 6. Bestuursberichten. â?? Anteekeningen uit de protocollen van Leid sche notarissen, door H'. Wijnaendts (slot) â?? De Venlosclie regeerings famihe van Aerssen, door A. F. van Beurden. â?? Velters, medegedeeld Jhr. Mr. Th. van Rhemeck Leyssius â?? Lijste van de heeren Balliuwon, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1649). â?? Het Engelsche gcslaclit Bastard, medegedeeld door J. J. Basterd. â?? Lijste of Ordere waer naer de Doodkisten, Dootbaren, mitsgaders Rouborden zullen gemaekt ende betaelt worden (in de Stad Tiel), medegedeeld door Jhi. C. Pli. L. van Kinschot. â?? Aanteekeningen uit het Archief van Asten (N. B.), door A. i van Beurden. â?? Titels en namen, door X. â?? Vragen en antwoorden: Akker (van den), Barneveld (van), Blom, Boumeester, Burgh (van der), Casseniajor (de), Looz (van), Mayvart, van Laere, Bonrsae, Van Laere X Boursse, Molio (de), Oudaen, Bredenburg, Pols, Tuyll (van), Schwartzenberg (van), Wapens in glas, Armoiries, Gevraagde wapens.