De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

AAN L A VAN HET Genealogisch - heraldisch Genootschap: ‚??√?e Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresveran deriDg, gelieve men te richten tot den redacteur, Jhr. Mr. TH. VAN EHEINECK LETSSIUS, Vivienstraat 10, Contributi√ę n enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUKA, Kneuterdijk 12‚??14, ' s-Gravenltage. De jaarlijksohe contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris Mr. TH. R. VALOK LUCASSEN en die betreffende de Bibliotheek, opmerkingen in zake de v√©rzendin g en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maand¬≠ bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAEET VAN SCHAUBURG, beiden Heerengracht 62, 's-Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ. 7. XXXI6 Jaargang. 1 Juli 1913. BESTUURSBERlCHTEil. Tot lid zijn benoemd: W. F. LOUDON 's-Gravenhage. Oud-secretaris der Alg. Eekenkamer in Ned -Indi√ę. 61 Groot Hertoginn√©laan. O. NETSCHER Scheveningen. Oud-inspecteur van Financi√ę n in Ned.-Indi√ę . Hotel Witte Brug. H. J. A. VON SON Bussum. le Luit. der Vesting.-art. Villa S√Įlvia. R. H. DRIESSEN Utrecht. Jur. Cand. 93 Oudegracht Te. H. A. VAN STEENNIS Kesteren. Burgemeester. MATTHIAS DUYS Huis ter Heide Oud-burgemeester. (U*r) ‚??Dynselhoeve'. Mr. Dr. L. H. N. BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL Zutphen. Advocaat en procureur. Mr. H. VAN WESSEM Tiel. Sof van ArTccl. G. M. KAM. Nijmegen. Archeoloog. Mr. J. H. DE VRIES Zutphen. Rechter in de arrond.-rechtbank. Jhr. A. D. BAS BACKER Apeldoorn. F. C. COLENBRANDER Jr Brummen. h. Beuversweerd. Jhr. G. C. L. H. BAUD 's-Gravenhage. Oud-burgem. en lid Prov. Staten van Gelderland. 28 Koninginnegracht. J. P. GENTIL 's-Gravenhage. Oud-ritmeester. 35 Jacob Gillesstraat. G. DE WITH 's-Gravenhage. 8 Laan van Sleerdervoorl. Adreswijzigingen: MR. F. W. R. WTTEWAALL . . . Haarlem. 74 Zylweg. Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND Hintham bij 's-Hertogenbosch. De afkomst van Professor Wilhelmus Wilhelmius, ten rechte geheeten Willem van Ingen. J. R. baron VAN KEPPEL .... TJccle bij Brussel. (Zie XXI, 97 en XXXI, 158.) Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Bij de mededeelingen over het geslacht Wilhelmius ‚?? voorkomende in jaarg. XXI, 97 e.v. ‚?? was nopens professor Wilhelmus Wilhelmius alleen bekend, dat hij een op 11 November 1631 geboren zoon van een zekeren Willem Willemsen was, dat hij 13 November 1677 te Leiden overleed en dat zijne weduwe, Gerharda Kelders aldaar in Januari 1681 zou gestorven zijn. Aangezien mij bij onderzoekingen in oude schepen¬≠ registers en andere bronnen, verschillende acten be¬≠ treffende zijn afkomst onder de oogen kwamen, ver¬≠ zamelde ik deze gegevens met het voornemen ze in het Maandblad te publiceeren. Het eerst frappeerde het mij n.1. dat ik in het Register van Opdrachten van het Scholt.imbt van Zutphen, deel 1676‚??1679, op 18 Mei 1677 een rechtsvordering vond van Bernharda Besiers weduwe van Henricus Volmer. der rechten licentiaat, op den Ed. en Hoochgeleerden Wilhelmo Wilhelmius ab Ingen, S. S. Theologiae Professor te Leiden, en op 19 November 1677 eene op Gerharda Kelders te Leiden, weduwe van Wilhelmus Wilhelmius ab Ingen, in leven Professor te Leiden, over eene door hare moeder Berentien Beeuws, weduwe van Johan Kelder op 23 Augustus 1666 opgenomen kapitaal. Aangezien deze acten mij den eigenlijken familienaam van den professor en de namen zijner schoonouders deden kennen, stelde ik eens een globaal onderzoek in, omtrent zijn afkomst, waarvan het resultaat hier¬≠ onder volgt. Opdrachten van het Scholtambt van Zutphen, deel 1659‚??1671: 27 October 1670 Wilhelmus Wilhelmius, Theol. Prof., en Gerharda Kelders, echtelieden, Gerrit van Wanum en Hilleken Kelders, echtelieden, en Nicolaus Kelder, verkoopen een weiland in het kerspel Almen,