De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

209 210 meester Arnold van Langenacker voor 28 gl. Brabantsen. Hij bezat zelf o. a. den hof Kakenraij onder Kessel (L.) Hij was 3 Dec. 1685 door Johan Adriaan van Gelre tot drost van Arcen benoemd. Op nieuwjaarsdag 1696 is zijn huis te Well-op den middag met alles er in verbrand. Johannes Hubertus Boermans of Bormans en Amelia van Darth hadden twee kinderen: 1°. Maria Margaretha Bormans, geboren 24 Januari 1666 s'avonds 5 uren op Zondag, doopgetuigen Willem van Darth, Maria Mallioni en Henricus Golt. 2°. Hendrika Elisabeth, geboren 8 Mei 1667, doop­ getuigen Andreas Hoek en Hendrica van Darth. De moeder overleed kort na de geboorte van dit kind 11 Mei 1667. Johannes Hubertus Boermans of Bormans en Agnes Maria von Hölling hadden nog vijf kinderen: I. Amalia Catharina Bormans, zich ook noemende de Bormans, geboren 10 Maart 1669 te Well(L.), was van 1699 den 17 October twee jaren bij de Eransche nonnen te Munster als peusionnaire. Graaf Max Henri de Pas de Feuquières, zoon van de Wellsche de Pas huwde in 't geheim met haar. Aanteekeningen daarom­ trent zeggen: den 13 October 1700 heeft Graaf Max Hendrik de Pas de Feuquières zich verloofd met Juffrouw Amalia Catharina (de) Bormans bij de moedergodskerk te Kevelaer, na dit vroeger al op 24 Jan. 1700 schriftelijk gedaan te hebben, samen hebben ze dit met hun bloed onderteekend. Het briefje luidde in slecht Fransch: Je confesse devant le bon Dieu et sa Sainte mère Maria que je prens mademoyselle Amalia de Bormans pour ma tres chère espouse et femme et le promet avec tout les serment possible devant dieu et j'ay promis cy dessus et que nulle difficultez au monde ne pourras nous empechere et separere que la mort. Kevelar le 13 Octobre 1700. Maximilian Henry Comte de Pas Amilia de Bormans. Zijne moedor, eene van Limburg Styrum vervloekte en onterfde hem. De verloofden huwden in het geheim 6 Maart 1701 in de Citadelkerk te Munster voor Pastoor Marpurg. De oude heer Bormans was toen schout van Well, die daardoor geen gemakkelijk leven kreeg, want de moeder van Graaf Max was woedend over het - huwelijk, evenals diens broeder Graaf Henri, die gouverneur van Moncon was. Amalia Catharina Bor­ mans, echtgenoote de Pas overleed 5 Mei 1709 te Alpen aan den Rijn, tusschen 3 en 4 smiddags na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, oud 40 jaar. Op 30 April 1716 verbrandden in Alpen de registers, waarom de pastoor Götsen 1721 nog eene verklaring afgaf, dat Amelia B. 13^ maand te Alpen verbleef. Uit het huwelijk van Max Henri de Pas de Feuquières en Amelia Catharina Bormans sproten de volgende twee kinderen: A°. Carolus Maximilianus, gedoopt te Rijnberg den 14 Juni 1705, doopgetuigen Frans Maximilian van Hölling en Ursula Bormans. Deze zoon overleed jong. B°. Antoon Maximiliaan werd geboren 12 Blaart 1708 te Well en aldaar gedoopt onder getuigen van Petrus In Genhors en Magdalena Rutten alias Cuypers voor Maria Ursula Bormans. Hij huwde te Nijmegen 13 Nov. 1733 met Odilia Louisa Cherubina de Stepraedt, dochter van den rentmeester Stepraedt. Antoon Max de Pas overleed op het kasteel Well 14 December 1770 en werd in de kerk van Well begraven. Zijne vrouw was geboren te Nijmegen in 1697. Odilia Louisa Cherubina van Stepraedt, douairière van Antoon Maximiliaan Graaf de Pas de Feuquières maakte haar testament op het kasteel Well 21 Februari 1771, zij maakte in dit testament universeel erfgenaam Willem Liedel of de Liedel, ridder van het H. Roomsche Rijk sedert 1764 den 4en April, oud chirurgijn en koopman in Indië, zoon van Jeurgen Liedel. II. Maria Magdalena Bormans, Anno 1671??11 No­ vember geboren en 12 November gedoopt, doopgetuigen Eustachius de Hölling, Kanunnik in Kaiserswerth en dé Gravin van Styrumb en Velen-Bentheim. Zij werd later Staatsjuffer op het Kasteel Well bij de douairière Hendrik Graaf de Pas de Feuquières op Well. Dezer zoon, Graaf Hendrik de Pas de Feuquières gouverneur van Moncon in Frankrijk deed haar trouw­ beloften , maar brak zijn woord. Hun beider kind was de onechte dochter Anna Charlotte Antonetta, geboren te Kerkrade 19 Juli 1703, die later te Kerkraede woonde, waar ze van 1 September 1707 tot 30 Mei 1731 in de kost bleef bij Caspar Beuch en Agnes Willems en later aldaar huwde met Nicolaes Trumpener, van wie Maria Mechtildis Trumpener en twee andere dochters. Maria Magdalena maakte in haar huis te Venlo, bij de Minder­ broeders gelegen, haar testament, waarin zij verzocht begraven te worden op het Choor der parochiekerk te Venlo, waar haar grootvader, moeder en Zuster Maria Ursula begraven waren. Zij vermaakt alles aan haar dochter Anna Charlotte Antonetta. Zij stierf te Venlo 3 Februari 1736 en werd aldaar begraven 5 Febr. 1736. Zij had voor de vele moeite, gedaan voor haar neef, Graaf Antoon Max de Pas, van dezen eene jaarlij ksche rente van 80 pattacons gekregen, toen zij van Well vertrok in 1734, mocht hare meubelen medenemen en kon op het kasteel Annadaal Posterholt gaan wonen. III. Maria Ursula Bormans, Anno 1674 ?? 10 Maart geboren en gedoopt, doopgetuigen Alexander de Hölling en Maria Anna Hoeck. Zij woonde te Venlo, waar het kind harer zuster Amalia, genaamd Antoon Max de Feuquières bij haar woonde. 9 Juli 1722 trok Maria Ursula met haar zuster naar de Roode Beeck onder Bergen en vroeg daar aan den vader van Antoon Max de Pas de Feuquières, dus aan den ouden Max Henri de Pas, welk kind het was, dat bij haar inwoonde, waarop Max Henri zeide, dat dit zijn wettige zoon en erfgenaam was en bleef. IV. Sibilla Elisabeth Bormans, Anno 1675 ?? 4 Sept. geboren en 5 Sept. gedoopt, doopgetuigen Conrad Duijckers, med. doctor, Theodora Elisabeth ab Holling. Zij verhuurde met Maximiliaan Graaf van Pas en zijne echtgenoote Odilia Louisa Stapraedt haar huizing ge­ legen te Venlo in de Gasthuisstraat met achterhuis en soldatenhuisken op 3 Augustus 1742 aan Hendrikus Allarts X Anna Maria Lubbers. Sibilla Elisabeth maakte testament in het Klooster te Oostrum en vermaakte alles aan haren neef Antoon Max Graaf de Pas de Feuquières. V. Sophia Margaretha Bormaus, Anno 1677 ?? 20 Sept. geboren en 21 Sept. gedoopt, doopgetuigen Adam Koek en Sophia Elis. Gravinne van Velen en Megen, geboren van Lymburg Styrum.