De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

223 224 MoHo, Molio, (XXXI, 190). Franciscus Molli huwde op den 30n September 1674 met Anna Maria Booms, zooals blijkt uit eene, ter gedachtenis van dit huwelijk vervaardigde prent, beschreven door G. van Rijn in den Kataïogus van den Atlas van Stolk, III blz. 144. 's-Gravenhage. J. H. H. S. Polanen (van). Was Elsa van Polanen echtgenoote van Leonard Verboom (ouders van Maria Verboom, geb. Rotterdam, echtgenoote, Rotterdam 29 Mei 1646, van Huybert van Lookhorst), van hetzelfde geslacht als Johanna van Polanen echtgenoote, 1404, van graaf Engelbert van Nassau, door zijn huwelijk, heer van Breda, Leek, enz.)? Brussel. B. v. d. B. v. T. Salm (van). In welk jaar werd geboren en trouwde Herman (ook Engelbert Rougrave, Rhingrave), rijn graaf? graaf van Salm (in de Ardennen?) en Rochefort, heer van Oud en Nieuw-Reimberg, Numagen, Hollen fels, Rochefort, Harancourt, enz., f 12 Juni 1537 (zn. van graaf Otto 'en Maria van Argenteau van Houfalise), echtgenoot van Isabeau van Looz-Corswarem, vrouwe van Moumal, Hermal, Ehin, Emptines, Montfrin, Rabosée, Biron, Présogne, Stevort, Pesesse, enz., f 1539? Brussel. B. v. d. B. v. T. Stael van Holstein (van). Gevraagd afkomst en andere bijzonderheden van Margareta van Stael van Holstein, echtgenoote van Pieter Perdinand van Hamil tón van Enderwick, ridder, heer van Offre, Bousval, Petitlez, Malone, enz. (waarvan de dochter, Maria, Franciscus Maria graaf van Looz Corswarem, heer van Faux, enz., (f Mozet 1 November 1694), te Luik 6 Februari 1662, huwde)? Brussel. B. v. d. B. v. T. Stapele (van). Jacob Johan van Stapele (later burge­ meester van Tholen) wordt poorter te Tholen 15 Mei 1757 en was gehuwd met Susanna Cornelia van der Vliet (geboren Hh 1730). Hij is een zoon van Jan Paschasius van Stapele luitenant kolonel te Zierikzee en Anna Maria Balfour. Wanneer werd Jacob Johan van Stapele geboren (vermoedelijk te Zierikzee 1737), wanneer huwde hij en wie waren de ouders van zijn vrouw. Utrecht. HAAGEN SMIT. Wapen gevraagd. Onlangs kwamen mij in handen zilveren kandelaars, stijl Lod. XIV. Op den voet bevindt zich een wapen: â??gevierendeeld, â??I en IV een stijgerend paard, II en III 3 rozen. Vijf â??bladerige kroon.' Voor zooverre zichtbaar bevindt zich onder het schild een olifant, van een keten is door uitslijting niets te zien. Is aan een onzer leden dit wapen bekend? F. Armoiries. (XXXI, 192). Breydel a Bruges porte: de gu. a trois têtes et cols de cheval d'arg., bridées d'azur et crinées d'or. Cimier: uné tête de cheval de 1'écu. Légende: Vlaenderen den leeuw. Devise: â??Breydelt uw tonghe, ghy oude en jonghe' et â??Soet is Gods breydele'. Cri: Schild en vriend. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Wapen Leyssius. Balen's Beschrijving van Dordrecht, pag. 1009 e. v. geeft het wapen en eene fragment genealogie der oude Dordrechtsche regeeringsfamilie Cool. Dit wapen is gevierendeeld, 1 en 4 : 3 gouden St. Andrieskruizen in rood, 2 en 3: drie zilveren kooien in groen. Volgens Balen zijn de kruizen het oorspronke­ lijke wapen. Welk helmteeken voerde dit geslacht voor en na de kwartileering met de drie kooien? Boven het wapen staat Pairicia Coliorum Progenies. Is dit een soort wapenspreuk? â?¢ De oudste mij bekende beschrijving van het wapen Leyssius komt voor op een afgesneden titelblad van een genealogie Leyssius, welke geslachtslijst zelve ver­ loren is gegaan. Dit titelblad is blijkens den druk uit de 17e, mis­ schien 16e eeuw. Boven deze wapenbeschrijving staat dezelfde, mij tot voor kort geheel raadselachtige spreuk. De. herkruiste kruizen van het tweede en derde kwartier heeten hier nog Jerusalem kruizen. Behalve dat. bij het wapen Leyssius van Jerusalem kruizen en bij het wapen Kool van St. Andries kruizen gesproken wordt, zijn deze kwartieren van beide wapens, zoo wat kleuren (goud in rood), als aantal kruizen (drie, twee een gepl.) betreft, geheel gelijk. De ge­ lijkheid der wapenspreuk geeft dus te denken. Is er een tak van het Dordtsche geslacht Cool in Zeeland gevestigd geweest? Kent iemand eene alliantie van voor 1630 van een Cool met een Leys(sius) of Lydius of iemand anders die drie (al of niet verkorte) gouden balken in rood tot wapen had ? Allerhande, ook niet direct op deze kwestie betrekking hebbende, gegevens omtrent leden van deze familie Cool worden gaarne ingewacht. 's-Gravenhage. LEYSSIUS. Gevraagde Wapens: (XXX, 143): Van der Moer, Zeeland + 1750: van az. met een kruisboog van zi. paalsgewijs. Helm. aanziende. Wrong. Dekkl. Helmt. een vlucht. Baak, Holland, 1800 (naar lakken in mijn bezit): Tweemaal gedeeld en eenmaal doorsneden 1 een vuur­ baak , 2 3 posthoorns boven elkaar, 3 een hangslot of emmer? 4 een Friesche Adelaar, 5 een lelie, 6 een hertenschedel. Helmt.: antieke vlucht. Ginneken. STEENKAMP. INHOUD 1913, ~N° 7. Bestuursberichten. â?? De afkomst van Professor Wilhelmus Wil­ helmius, door W. Wijnaendts van Eesandt. â?? Van Romunde, door C. Ph. J. van Vlierden. â?? Geneologie van het geslacht Vockestaert, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. â?? Aanteekeningen over het Venlosche geslacht Boermans, ook wel Bormans, door A. F. van Beurden. â?? Lijste van de heeren Balliuwen, Burgemeesters, Sche­ penen, enz. der stad Goes (1423â??1649) . â?? Oorsprong van de geslachts­ naam Goekoop, door Mr. P. van Meurs. â?? Dolleman, door M. Dolle­ man. â?? Mesdach, door H. de Seyn-Verhougstraete. â?? Van Thienen, door D. Brouwer. â?? Vragen en antwoorden: Bal, Barneveld (van), Burggraaf, Burgh (van der), Glymes (van), Hoorne (van), Ligne (van), Lochem (van), Mayvart, Meurs (van), Mollo, Molio, Polanen (van), Salm (van), Stael van Holstein (vau), Stapele (van), Wapens gevraagd, Armoiries, Wapen Leyssius, Gevraagde Wapens. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.