De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

241 242 4° Catharina de Drews, echtgenoote van Henrick Grawers. 5° Margaretha de Drews, overleden na 1657. 61 Gesina de Drews, overleden na 1657. 7° Anna de Drews, geboren omtrent 1644, overleden 27 Februari 1715, in December 1666 te Groningen gehuwd met Professor Gerardus Lammers, in lb74. bl. 90. 94. 1706â??10. en 16. rector magnificus der Groninger hoogeschool. De vier jongste doch teren worden vermeld in eene akte van scheiding dd. 22 Februari 1660, voorhanden in het Centraal Archief voor Genealogie en Heraldiek, en hierna als bijlage II opgenomen. V. Johan (IV) de Drews, geboren omtrent 1635, was lid van de admiraliteit te Harlingen (1659), gezworene (1660. 61), raadsheer 1662. 63. 67. 68. 70. 71. 73 76. 77. 79.80.81.85.86.89.90), lid van de provinciale reken­ kamer (1660.61), van de generaliteits rekenkamer (1695), van de Staten-Generaal (1664. 65. 66) en van Gedeputeerde Staten (1669. 72. 75) te Groningen, curator der Groninger hoogeschool (1679.90.94.98. ') Hij was in 1664 gehuwd met Albertina Tjaarda, dochter van burgemeester Regnerus en van Johanna Falkers, en had bij haar vier kinderen. 1°. Johan (V) de Drews, volgt onder VI, 2°. Regnerus de Drews, volgt onder VIbis' 3°. Johanna de Drews, echtgenoote van Berent Gerlacius, geboren te Groningen omtrent 1663, overleden 16 Juli 1729 terwijl hij het burgemeesterschap van Groningen bekleedde, zoon van Tjaart en van Beerta Adriana Alting. 4° Assele Christina de Drews, echtgenoote van Abraham Coops. 2) IV. Mr. Johan (V) de Drews, geboren te Groningen in 1666, aldaar ingeschreven als student (2 Mei 1684), gezworene (1693. 94. 97. 98. 1701. 5. 6.), raadsheer Ã?690. 93. 94. 97. 98. 1701. 2. 5. 6. 8. 9.11. 12. 15. 16. 19. 20. 23. 27. 31. 32. 35. 36. 39. 40. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 53. 54. 57. 58.), burgemeester (1727. 28. 31. 32. 35. 36. 39. 40. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 53. 54. 57. 58.), lid van de hooge Justitie kamer (1683. 84. 87. 88. 91. 92. 95. 96. 1707. 8. 22. 25. 27. 29. 30. 33. 37. 38. 41. 42. 45. 46.), aan de provinciale rekenkamer (1692.93.), van de generaliteits-rekenkamer (1695), van de Staten-Generaal (1696 97.), van Gede­ puteerde Staten (1707.9.51.52.55.56.59, van de ad­ miraliteit te Harlingen (1705.6 10.14.17.18), van de admiraliteit te Amsterdam (1713. 21.), curator der Groninger hoogeschool (1690. 94. 98. 1702. 5. 6. 9. 16. 27. 31. 35. 36. 39. 40. 43. 47. 49. 50. 52-59). Hij overleed te Groningen 27 October 1759 in zijn 94ste jaar ^ was omtrent 1695 gehuwd met Lubbina van Julsingha, dochter van den burgemeester Johan en van Wya Clinge, en had bij haar zes kinderen: 1° Willem Hendrik de Drews, geboren te Groningen omtrent 1695, aldaar ingeschreven als student (2 September 1711). 1 Aangezien het jaar van overlijden van Johan IV niet bekend is, en zijn gelijknamige zoon Johan V hem in de meeste zijner ambten verving, is het niet «el mogelijk te bepalen of in de regeeringslijsten van Groningen van do laatste jaien der zeventiende eeuw met de aldaar vermelde Johan de Drews Johan IV of Johan V wordt bedoeld. 3 Zijne zuster Bernardina Johanna Coops, tiad te Groningen 9 Juli 1735 in ondertrouw met Joseph Trip. 2° Regnerus Tjaarda de Drews, volgt onder Vil. 3° Albert Johan de Drews, geboren te Groningen om­ trent 1703, aldaar ingeschreven als student (19 September 1719), secretaris van het Goorecht (1733-49), raadsheer (1751.52.55. 56. 59. 60.), lid van de provinciale-rekenkamer (1753.57.), van de ad­ miraliteit te Harlingen (1750. 61.), van Gedeputeerde Staten (1754. 58.), ongehuwd overleden. 4° Johan (VI) de Drews, geboren te Groningen omtrent 1705, aldaar ingeschreven als student (28 November 1721), te Leiden (1725), gezworene (1732.33.35. 36. 38. 39. 41. 42. 45. 47. 48. 49.), ongehuwd overleden. 5° Eisso Tjaarda de Drews, geboren te Groningen omtrent 1708, aldaar ingeschreven als student (5 October 1724), gezworene (1737.38.41.42.45 46. 50. 51. 53.), haaiman (1754. 56. 57. 59. 60. 63. 64. 67. 68. 70. 71. 73. 74. 76 77.), weesheer, ongehuwd over­ leden. 6° Albertina Tjaarda de Drews, echtgenoote van Clop penborgh. ') Vil. Regnerus Tjaarda de Drews, geboren te Groningen omtrent 1700, aldaar ingeschreven als student (9 October 1716), gezworene (1723. 24. 26. 27. 29. 30. 32. 33. 35. 36. 39. 40. 43. 44. 47. 48. 49), secretaris van het Goorecht (1724â??27), lid van de provinciale-rekenkamer (1730â??32), van de generaliteitsrekenkamer (1736), van de admi­ raliteit te Harlingen (1729. 33. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44-49). Hij huwde 20 September 1724 Hebbelina Emmen, geboren te Groningen 1698, dochter van Rudolf en van Etta Catharina Werumeus. Uit hun huwelijk sproten vier kinderen o. a. 1° Rudolf de Drews, volgt onder Vlll. 2° Warner de Drews, geboren omtrent 1730, inge­ schreven als student te Groningen 2 Januari 1748, ongehuwd overleden. Vlll. Rudolf de Drews, geboren te Groningen 17 October 1727, aldaar ingeschreven als student (24 De­ cember 1743), gezworene (1761. 62. 65. 66. 69.), raadsheer (1770.71.78.79.84.90.91.93.94.), ambtman van het Goorecht (1760â??62), lid van de provinciale reken­ kamer (1763â??69. 72. 75. 76. 81. 89.), van de admiraliteit te Harlingen (1773.85â??88), van de Staten-Generaal (1774), van Gedeputeerde Staten (1777. 80. 92.) en over­ leed op Meerwijk onder Midlum 1/2 October 1806. Hij trad te Groningen op 17 Juni 1752 in ondertrouw met Maria Beerta van Berehuijs, gedoopt te Groningen 20 Maart 1733, aldaar overleden 24 April 1794, dochter van Albert Jan en van Maria van Buttingha, en had bij haar vier kinderen: 1° Johan (VII) de Drews, volgt onder IX 2° Maria Albertina Johanna de Drews, geboren te Groningen 5 Maart 1756, overleden te Midlaren 4 Juni 1828, huwde 30 November 1777 Mr Willem de Sitter, president van de' rechtbank te Win­ schoten, geboren te Groningen 21 Juli 1750, over­ leden te Midlaren 7 Juni 1827, zoon van Walter Reinold en van Johanna Schultens. 3° Hebbelina de Drews, geboren te Groningen 8 7) Vermoedelijk Theodorus Cloppenborgh, rechter van Westerwolde (1714â??1749).