De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

243 244 Augustus 1758, overleden te Groningen 2 December 1822, huwde te Veendam 9 November 1781 Mr Albert Johan de Sitter, drost van het Oldambt, vrederechter te Veendam, geboren te Groningen 1 September 1748, ovei-leden te Zuidbroek 17 Juni 1814, broeder van den voorgaanden. 4° Cl ara Wibbina de Drews, geboren te Groningen 15 Augustus 1760, ongehuwd overleden. ('Wordt vervolgd.) De Koopman-Avonturiersfamilie Ottley door CORNELIE DE WAAL. I. Francis Ottley geb. Mei 1575 te the Hay, Salop, Engeland, z. v. Richard Ottley, Esquire te Pitchford en Cathérine d. v. John Mackworth -werd Merchant Adventurer en kwam als zoodanig zich in Nederland vestigen. Hij woonde te Middelburg, waar echter noch zijn huwelijk met eene Hollandsche vróuw, noch de doop zijner kinderen te vinden is. Hij vertrok naar Rotterdam waar 1663 zijne weduwe, toen oud 77 jaar een winkel in Engelsche goederen had. Zijn broeders waren Thomas Ottley of Pitchford, Adam Ottley, en Sir Richard Ottley. Blijkbaar had Francis Ottley 4 zoons en eene dochter. Deze dochter Quirina Ottley werd 12 Nov. 1635 poorteresse van Delft. (Querina Otlei j. d. van Middel­ burg, borcht de heer van Maasdam.) Van zijn zoons is ons alleen bekend: II. Richard Ottley, even als zijn vader Merchant Adventurer. Hij was gehuwd met Hester van der Meer. Zij woonden eerst te Rotterdam en verhuisden Nov. 1655 naar Dordrecht. Hij stond echter 1672 te Rotterdam in het kohier van de 200sto penning voor 65 gld. Richard Ottley en Hester van der Meer hadden de volgende kinderen: 1. Francois Ottley ged. te Rotterdam 5 Mei 1643. Hij schrijft 20 Nov. 1678 een brief aan â??the Richt Honourable Sir Francis Ottley' in het graafschap Salop te Pitchford en noemt deze Sir Francis z. v. Sir Richard daarin â??cousin'. Uit deze brief blijkt dat hij bij zijn familie ald. in huis geweest is en Sir Richard nog gesproken had de laatste maal in Londen zijnde als clerk van de Ambassadors. 2. Anna of Johanna Ottley ged. te Rotterdam 9 Oct. 1644 tr. te Dordrecht 19 Febr. 1662 Paulus Vaens. Zij vertrekken 9 Nov. 1664 naar Sommelsdijk. 3. Abraham Ottley ged. te Rotterdam 8 Mei 1648 get. Den Heer Griffier Roelant met Roulane Winn Sophia van Jongere met Quirina Ottley, hij st. te Rotterdam begr. ald. 17 Juni 1651. 4. een kind ongenoemd ged. te Rotterdam 3 Maart 1650 get. James de Hem en Martya de Jong. 5. Richard Ottley ged. te Rotterdam 23 Apr. 1651 get. Aryen de Bye, Pieter van der Meer en Agatha Billingbley, volgt III. 6. Abraham Ottley ged. te Rotterdam 2 Juli 1652 get. Meester Thomas Bale en Anna van der Meer. 7. Adriana Ottley ged. te Rotterdam 1 Juli 1655, get. Adryaan de Bye, Anna van der Meer en Adryana Bressy, tr. te Dordrecht Simon Simonsen, waaruit een zoon Symon ged. te Dordrecht 20 Mei 1689. 8. Hester Ottley ged. te Dordrecht 1 Juli 1656. Den 25 Dec. 1663 schrijft Richard Ottley oen brief aan Sir Richard Ottley z. v. Sir Francis Thomasz., waarin hij zegt dat hij 3 zoons en 3 dochters in leven heeft. Een van zijn zoons, 13 jaar oud wil hij bij de familie in Engeland brengen â??to learn to cipher, Book Keeping, language with English writing', zooals hij zelf op 16jarige leeftijd in Engeland geleerd heeft. Deze jongeling moet dus öf het bij doop ongenoemde kind öf Abraham geweest zijn. Nu st. te Nevis in West-Indië 1704 Arthur Ottley van wien gezegd wordt dat hij 1648 geboren is. Was hij het ongenoemde kind en vergist men zich in zijn geboortejaar? Wel is opmerkelijk dat Juli 1667 bij de vrede van Breda, Nova Scotia van Engeland aan Frankrijk werd afgestaan, dat daarvoor in de plaats kreeg Nevis, St. Kills, Antigua en Montserrat. Dat Arthur Ottley toen naar Nevis gegaan is, is zeer waarschijnlijk. Was hij de zoon van den Dordrechtsche Merchant Adventurer en aldus broeder van Francois die in dien tijd clerk van de Ambassadors was? Waarschijnlijk zou in het Rotter damsche archief hierop wel antwoord te vinden zijn. III. Richard Ottley ged. te Rotterdam 23 Apr. 1651. Ik houd hem voor denzelfden, die als Dirk (Richard = Dick) Otley A° 1669 met het schip â??Alphen' te Ceylon aankwam. Hij was volgens C. A. L. Troostenburg de Bruyn â??De Hervormde Kerk in Ned. O. Indië' zeer bedreven in het Malabaarsch en hielp het O. Testament in die taal overzetten. Hij was ook de eerste onderwijzer in het Seminarie te Jafïna (Ceylon) en had 2 dochters. 1. Hester Otley tr. Gualterus Wouters commandeur van Jafïna, waaruit geb. Maria Briglandia Wouters ged. te Colombo 14 Mei 1713. 2. Agatha Otley tr. te Colombo Elbrecht Brengman. Den 12 Oct. 1747 werd het testament gemaakt Van Jacob Otley en zijne huisvrouw Aletta Speldewinde, beide van Jaffanapatnam. Jacob Otley was boekhouder in 's Comps dienst. Zijn moeder was Magdalena Pompeus. Het werd geopend 15 Jan. 1755 in 't casteel Jaffanap. Jacob Otley was 1727 als soldaat in dienst genomen ter camer Amsterdam met 9. per maand. Op Ceylon was later Chief Justice Sir Richard Ottley (1820â??1828) en thans woont te Galle (Ceylon) een koopman Basil Walter Cuthbert Leefe wiens moeder was Anne Grace Ottley geb. 1830 st. 1910 d. v. Dr. Drewry Ottley M. D. Pau (Frankrijk) en directe af­ stammeling van Drewry Ottley z. v. Arthur Ottley die op Nevis woonde. Aanvulling en vooral aanwijzing van ouders on ge­ boorte van Arthur Ottley zeer gewenscht. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervomde Gemeente te Goes. 1593â??1625 medegedeeld door Jhr. Mr. Te. VAN RHEINECK LEYSSIDS. Anno 1593. Ondertrouwd: Den 20eu Martij. Getrout den 70n Aprilis tor Goes: Jan Willemson wr. van der Goes.