De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

245 246 Lyne Jans j.d. van der Vere. Pieter Willemsen ouderlynck deses gemeenten getuyekt dat des bruydegooms vorige huysvrauwe omtrent vijf jaren overleden is. Mayken Pauwels getuyekt dat de bruydt jonge dochter ende haer selfs is. Den 27 Martij. Gegeven een briefken om tot Cloetynge te trouwen den 27011 April: Pieter Jan Ponse j. g. uut den Vrouwenpolder. lilasyuken Jacobs van Eekelo, w° van Jan Adriaensen. Jan Ponse vader des bruydegooms getuycht dat hij in dit huwelick consentert. Grietken, huysvrouwe van Lambrecht de schipper getuycht dat de vorige man van de bruydt over vijf ïaer gestorven is in Hollandt. Also doet ook Catelynken Thomas, w° van Thomas Staes. . . v Hebben getnygenesso van ons ontfangen om te Wemelynge te trouwen den 17 Aprilis: ') Jan Adriaensen Goeree wr van der Goes. Catelynken Janse van Wemelynge. Dese personen zyn ondertroudt te Wemelynge by Pieter van Orleans. Den 3ea Aprilis. Hebben getuygenesse ontfan- . gen om den 19den Aprilis te Bieselyngon te trouwen: Claeys Adriaensen w1' van Bergen op Zoem. Celiken Logiers van der Goes w. van Cornelis Piersen. De broeders des kerekenraedts is selve bekendt ge­ weest, dat so wel de vorige huysvrauwe van den bruyde goom, als den vorigen man van de bruydt overleden sijn. Pieter Furnier van Ruijmegem. Mayken Jans j. d. woenachtich binnen der Goes. Dese persoenen sijn ondertroudt ter Vere, blijekende bij getuijgenesse van Mr. Jan Miggrode. Is mit getuygenesse naer Capelle gegaen om getrout te sijn den 2on May: Pier Piersen j. g. van Capelle. Janneken Geerts j. d. uut landt van Luyc. Lysbet Cornelis in Baesdurp Lau Theunis huysvrouwe getuycht dat den bruydegoom noch vader noch moeder noch andere vrienden heeft en dat hij omtrent vyfthien jaeren bij haer gewoent heeft. Dierick Eewouts ende Eva Jans meester ende vrouwe geweest van de bruydt hebben betuycht doer seriftelijck bescheet dat de bruydt vrij es, ende so wel bij hem Dierick een jaer, als bij Eva oock de huysvrouwe van Jan den Hollander ge­ woent heeft. Den 10on Aprilis. Getrout ter Goes den 27en Aprilis: Adriaen Harrentsen wr. van Westkercke. Catelyne Martens van Sluijs we. van Logier Yngelsen. De broeders des kerekenraedts is bekendt geweest, dat des bruijdegooms vorige huijsvrouwe en der bruijdt vorigen man overleden sijn. Adriaen A driaensen j. g. van Zele uut lant van Dermonde. Janneken Adriaens j. d. van by Audenaerde. Wisse Jans ëü Clays Aertsen beyde lidtmaten onser gemeenten getuygen dat den bruydegoom vry is. Jacob van Houtegen gestelt voocht van de bruydt heeft betuycht van zynen wille. ') Indien geen datum van ondertrouw is aangegeven is deze dezelfde als bij het vorige bruidspaar. Getrouttden 2en Maij: Jan Gillissen j. g. van Brouwershaven. Janneken Christiaens j. d. van Nieupoort. David Joossen ende Syntien syn huysvrouwe syn verschenen in de plaetse van do moeder die melaets is ende hebben betuycht van haeren wille. Dierick Cor nelissen meester van de bruydt, mitsgaders de voer gaende getuygen die getuygen, dat de bruydt vry is. Den 17en Aprilis: Gornelis Jansen j. g. van Cruynyngen. Janneken Marinus j. d. van der Goes. Pieter Quirynsen meester van den bruydegoom ge­ tuycht dat hy een vry gesel is ende vele jaeren hem gedient heeft. Bartel Adriaensen oom van de bruydt en Mayken Jans moeye van de selve consenteren in het huwelick ende getuygen dat de- moeder ook daer in consentert. Den 24ca Aprilis. Hebben getuygenesse ont­ fangen den 9en May om to Middelburch te trouwen, sijn by ons getroudt den 16on Maij: Mr Hendric Fraes wr. van der Goes. Tanneken van den Houte j. d. van Dermonde. De broeders des kerekenraedts is bekendt geweest dat de vorige huysviouwe van mr Hendric overleden is. Catelyne w° van Erasmus van Houte schoonmoeder van de bruydt consentert in het huwelick. Also doet oock Bernard Vlamynck opsiender van de voer­ schreven bruydt. Den 27an Aprilis: Pieter de Bruyne j. g. van Antwerpen. Mayken Cornelis Bruyne j. d. van der Goes. Adriaen de Bruyne broeder van den bruydegoom getuycht, dat den vader van den bruydegoom in hot huwelick consentert. Cornelis Bruyne secretaris broeder van de bruydt, mitsgaders de naeste vrienden van de bruydt consenteren in het huwelick. Den len Maij. Getrout den 3on Octobris: Anthonis Adriaensen j. g. van Westkerke. Neelken Jacobs j. d. van Heynkensant. Marinus Fransen Decker en Pier Piersen van Hereyns- kynderen getuygen dat des bruydegooms moeder in hot huwelick consentert. Deselve getuygen dat des bruydts moeye in het huwelick bewillicht heeft. Hebben getuygenesse ontfangen om Soraers kereke te trouwen den 16on May. Syn by ons getroudt den 19en May: Christiaen Splinters j. g. yan dej, Goes_ Mayken Martens j. d. ) Adriaen Splinters broeder van den bruydegoom ge­ tuycht dat den bruydegoom vry is ende dat sy noch vader noch moeder hebben. Martynken Harrents ge­ tuycht dat de bruydt' noch vader noch moeder heeft en dat sy vrij is. Den'8cn Maij. Getrout ter Goes den 26cn Maij : Jan Franc wr. van Geertsberge. Janneken van de Perre van Gent w°. van Boudewyn de Hertoge. Syn tot Middelburch ondertroudt blyckendo by attes­ tatie geschreven by Joannes Hizenbach ') dienaar der Gemeenten Christi aldaer. *) Er kan ook Hyenbach staan.