De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

255 256 Een en ander interesseert mij zeer omdat het echt­ paar de Bruyn??Vermasen mijne over-over-grootouders van moederszijde zijn 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Pols. (XXXI, 191). Uit het rechterlijk archief van Werkendam, Op en Neer Andel e. a. p., aanwezig op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch blijkt o. m.: I. Michiel Adriaans Bell (geb. + 1580) tr. N. N. II. Adriaan Middels Bell tr. Joostgen Jacobsdr. Coolhaas III. Cornelis Adriaans Bell tr. N. N. IV. Dirk Bell, geb. te? den?, f Op Andel 18 Febr. 1726, tr. (aant. Andel 19 Juni 1711) Catharina Coolhaas, geb. Andel den?, f aldaar 12 Nov. 1754, dr. van Cornelis en Maria Verkooy (Van der Kooy). V. Maria Anna Bell, ged. Andel 27 Jan. 1714, f Werkendam 3 Juli 1797, tr. (aant. Op en Neer Andel 27 April 1736] Pieter Pols, ged. Heukelum 1 Sept. 1713, zoon van Pieter Pols en vermoedelijk N. N. Hoogvliet. Hij was schoolmeester eerst te Heukelom en later (10 Maart 1747) te Werkendam, waar hij ook koster en voorzanger was. 's-Gravenhage. LACH DE B?RE. Stapel e (van). (XXXI, 223.) Jacob Johan van Stapele, geboren te Dendermonde, den 4en October 1736, over­ leden 18 Juli 1812, is 15en Augustus 1760 gehuwd met Suzanna Cornelia van der Vliet, do3hter van Marinus van der Vliet, Burgemeester en Raad van Tholen. Naar den naam van haar moeder wordt door mij een onder­ zoek ingesteld. Zij is overleden 9 Augustus 1811. Gendringen. VAN STAPELEN. Vinceler (van). (XXXI 120. e. v., 157). Het huwelijk de Win??van Vinceler werd gesloten te Lienden 22 Juni 1730, (zie XXIX, 304.) Djasinga Estates. W. P. V. Vockestaert . (XXXI, 206). Cornelia Henrietta Vocke- slaert, geb. te Delft 26 Nov. 1787, f te Leiden 17 Sept. 1845 tr. Ds. Jacobus Nicolaas van der Zandt, geb. te Apeldoorn 19 Mei 1783, f te Oirschot 10 Maart 1833, zoon van Ds. Jan van der Zandt, predikant te Abben broek, Apeldoorn en Haarlem en Johanna Debora van Romondt. 's-Hertogenbosch. v. R. Wintgens. Bezig zijnde eene genealogie der munt­ meestersfamilie Wintgens samen te stellen voor het maandblad, verzoekt ondergeteekehde beleefd om aan­ teekeningen dit geslacht betreffende. Geschichte der Familie Wintgens von Wintgenshof zu Duissern bei Duisburg, door Heinrich Averdunk is bekend en betreft een ander geslacht. 's-Hertogenbosch. P. VAN ROMONDT. familie Leyssiüs in ouden, blijkbaar lang vergeten tijd, haar wapen met dat der familie Cool gevierendeeld hebben? Wapen Leyssiü s (XXXI, 224). Blijkens een zegel afdruk voorkomende in het Notarieel Archief te Middel­ burg voerde Frangoisr Anthony Leyssiüs (eerste helft 18° eeuw) een gevierendeeld schild, 1 en 4: drie ver­ korte balken, 2 en 3: drie (2, 1 gepl.) herkruiste St. Andrieskruizen. Het eenige verschil tusschen laatstge­ noemd kwartier en het wapen Cool is dus het herkruist zijn der St. Andrieskruizen. Om welke reden kan de Middelburg. CORNELIE J. DE WAAL. Wape n gevraagd . (XXXI, 223). Het wapen, gevieren­ deeld I en IV, een stijgerend paard, II en III, 3 rozen, vijf bladerige kroon, is het wapen van Aldenburg en aangezien er zich onder het schild een olifant bevindt, is het van Anton 1 Graaf van Aldenburg, Heer van Varel, Kniphausen en Dooriverth, Ridder van de Orde van de Olifant van Denemarken f 1680. Zoude de eigenaar deze kandelaars aan onderge teekenden willen afstaan ? Arnerongen. G. BENTINCK. Onbeken d wapen . Op het Rijksarchief in Noord Holland hangt een rouwbord als volgt (kleuren uit later tijd en waarschijnlijk grootendeels foutief): ruitschild, gedeeld : A. gevierendeeld: 1 en 3, opnieuw gedeeld van rood en blauw met een zwarten rechterschuinbalk, 2 en 4 opnieuw doorsneden, het bovendeel (of schildhoofd?) van zilver bezaaid met hermelijnstaarten, het beneden­ deel (of het veld ?) van blauw bezaaid met gouden her kruiste kruisjes. Over alles heen een hartschild van rood met twee zwarte gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken, B. gevierendeeld: 1 en 3, van rood met twee rugge­ lings gestelde blauwe visschen, het veld bezaaid met gouden geknopte (?) kruisjes, 2 en 4 van goud met een zwarten gekanteelde en tegengekanteelden dwars­ balk, vergez. van 3 (2 en 1) zwarte bijen met zilveren vleugels. Welk wapen is dit? D. Gevraagd e Wapen s enz. (XXXI, 64). In mijne familiepapieren staat vermeld: ??Anna Catharina Vyvyan, weduwe van Arnoldus ??van Lith, burgemeester van Zalt-Bommel, huwt 1 Juni ??1733 Theodorus Bosch, zij was geboren in 1703 en ??sterft 10 December 1738, dochter van Hannïbal Vyvyan ??en Johanna Wilhelmina van Stralen. Vyvyan staat met ??y, ik vermoed dat dit de juiste spelling is waar in ??een oude geslachtslijst in mijn bezit, die de Engelsche ??afstamming dezer Vyvyans bevat ook deze spelling ??wordt gevolgd. In deze lijst staan echter verscheidene ??Hannïbals zoodat ik niet weet welke de mijne is. Er ??komt geen Cornelia in voor.' Zutphen. BOSCH VAN ROSENTHAL. INHOUD 1913, TS' 8. Bestuursberichten. ?? Edellieden vermeld in de oudste protocollen der 's Hertogenbossche schepenbank, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. ?? Bijdrage tot de genealogie van der Veken, door Dr. E. Wiersum. ?? Geslacht de Drews, door C. J. Polvliet. ??De koop­ man-avonturiersfamilie Ottley, door Cornelie J. de Waal. ?? Het oudste trouwboek der Neder-Duitsch Hervormde gemeente te Goes, door Jhr. Mr. Th. van Eheineck Leyssiüs. ?? Lampsins, door L. ?? Poorterboe.ken van Leiden, door Bijleveld. ?? Losse aanteekeningen uit bet archief van het Kasteel te Helmond, door wijlen Aug. Sassen. ?? De erfgenamen van Thomas van Bourlo, door W. Wijnaendts van Eesandt. ?? Aanvragen om naamsverandering, naamsaanneming en toe­ voeging, door B. v. T. P. ?? Baron van Haren, door Mr. H. W. van San dick. ?? Vragen en antwoorden: Bourse, Brandenburg, Cock, Dolleman, Pols, Stapele (van), Vinceler (van), Vockestaert, Wintgens, Wapen Leyssiüs, Wapen gevraagd, Onbekend wapen, Gevraagde wapens, enz. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.