De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: â??De Nederiandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij­ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresveran­ dering, gelieve men te richten tot den waarn. redacteur, Mr. TH. R. VALCK LUCASSEN, Bezuiden hout 4, 's-Qravenhage. Contributië n enz. aan den penningmeester, B. VAN HAERSMA BUMA, Kneuterdijk 12â??14, 's-Qravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt Æ?7.50. Leden te 's&ravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor Æ?2.50 per jaar. â?¢ Brieven, aanvragen enz., betreffende het Ge­ nootschap te richten tot den secretaris Mr. TH. R. VALCK LUCASSEN en die betreffende de Bibliotheek, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maand­ bladen tot den bibliothecaris, W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBUKG, beiden Heerengracht 62, 's-Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. TST». 9/10. BESTUURSBERICHTEN. XXXr Jaargang. 1 October 1913. De maandelvjksche bijeenkomsten zullen, te beginnen met Maandag 6 October a.s. weder geregeld op den eersten Maandag van iedere maand ten 4J ure plaats hebben in de Bodega Oporto, Hoogstraat, 's-Gravenhage. De Redacteur van het Maandblad, Jhr. Mr. H. J. . L. Th. van Rheineck Leyssius, zag zich tot zijn leed­ wezen genoodzaakt zijne functiën als zoodanig neer te leggen, daar het hem onmogelijk bleek deze op duurzame wijze met zijne overige werkzaamheden te vereenigen. De Secretaris Mr. Th. R. Valck Lucassen heeft zich voorloopig met de waarneming van hut redacteurschap belast. In verband met het voorgaande kon het Maandblad op 1 Sept. j.1. niet verschijnen. Dit nummer zal echter evenals het volgende in plaats van uit 32 uit 48 kolommen bestaan. De Bibliothecaris maakt bekend, dat de Bibliotheek (Heerengracht 62, hoek Princessegracht) voortaan ge­ opend zal zijn iederen Maandag van 2â??5 uur. Tot lid zijn benoemd: Mr. J. H. C. M. VAN DER KUN . . 's-JIertogenbosch. Ambt. v/h Openb. Min. bij de Kantongerechten. Markt. G. A. W. VAN LANSCHOT .... 's-Hertogenbosch. Julianaplein. K. VAN LANSCHOT 's-Hertogenbosch. Peperstraat 27. C. L. VAN DER PLAS Buitenzorg. Commies-redacteur ter Alg. Secr. Groote Postweg. F. ENGELBERTS Boom. Cand.-notaris. J. C. BLOEM . . . : ... . . Amersfoort-. Jur. Cand. Regentesselaan 6. Adreswijzigingen: Jhr. Mr. H. A. M. VAN ASCH VAN WLICK Utrecht. Kromme Nieuwe gracht 31. Mr. C. J. DE VRIESE ...... 's-Qravenhage. Adelheidstr. 109. A. N. FABIUS Amsterdam. Willemsparkweg 125. O. NETSCHER 's-Gravenhage. Paramaribostr. 153. R. J. VAN SONSBEECK Botterdam. Harddraverstr. 16B. G. W. H. VERSTER Driebergen. h. â??ds Put'. J. R. baron VAN KEPPEL Uccle (België). Eue du Gonseil, 15. H. F. C. baron VAN OMPHAL MULERT Ginneken. Pension van Renen. Jhr. Mr. A. F. L. HORA SICCAMA. . Groningen. Groote Markt 16. Aanteekeningen uit de kerkregisters van Sas van Gent. Medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. De beide oudste kerkelijke registers van bovenge­ noemde gemeente, berustende op het gemeentehuis aldaar, hebben zeer veel geleden door een eertijds plaats gehad hebbende brand, waardoor deze beide registers voor de helft verschroeid en afgescheurd zijn. Het oudste trouwregister begint niet October 1731, het oudste doopregister met 1695. [Zie ook dit Maandblad 1906, k. .168.] Doopen. 7 Maart 1696. Wiltsiana Isabella, dochter van d' Hr. Capiteyn Heemstra en Astrea van Heemstra. 3 Juni 1696. Margariette, dochter van Jan de Jonckheer en Mary Anne Jelgersma.