De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

259 260 5 Aug. 1696. Jacoba Johanna, dochter van d' Hr. Mclaes Perijn, ontfanger van de gemeene middelen, en Mevrouw Maria Susanna Leiion. 7 Sept. 1697. Catharina, dochter van Ds. Johannes van Essen en Catharyna Schorer, getuigen Ds. Nicolaes Schorer en Anna Verschueren. 29 Maart 1698. Anna, dochter van de voorgaanden. 27 Dec. 1698. Henric Geerard, zoon van de hr. capiteyn Chi'ist: van Yselt en Cornelia van Ysselt. 22 Oct. 1700. Joanna Constantia, dochter van Horatius van Aysma en Catharyna Becalf. 5 Juni 1702. Adriaan, zoon van den predikant Petrus van Heemstede en Johanna van der Klok. 25 Juli 1703. Schelto, zoon van Nicolaes Gerolt van Heemstra en Al: van Heemstra, getuigen Fyo van Heemstra en Haring Lodewijk van Haringsma. 2 Dec. 1703. Catryna Francoise, dochter van den major Perponchie Maseneuve en vrouwe Anna Clara van de Steen. 15. Mei 1707. Willem Cornelis, zoon van Isaack de Perponcher de Maisonneuve en Anna Clara van de Steen. 11 Mei 1710. Aarnoud Mei 1711. Laurens 30 Oct. 1712. Josina Christina kinderen van den Heer Aarnoud van Citters, major comman­ dant van dees e plaatse, en Mevr. Johanna Noorthoek. 26 Aug. 1714. Johanna 3 Nov. 1710. Hendrik Johan, zoon van kapiteyn Johan Hendrik Wichers en vrouwe Walbrecht Wichers. Huwelijken. Deel 1731â??1747. (het verbrande gedeelte is door .... aangegeven). 17 Nov. 1731. Ludovicus de Schepper, j. m. met Mariana Liets, j. d. beyde wonende te Maria Hoornbeeke buiten Oudenaarden in Vlaanderen. Alhier getr. 2 Dec. 1731. 15 Nov. 1732. De Hr. Theodorus JSiebbens, j.m., ge­ boren te Veere, en Juffr. Helena Neteson, j. d., beyde wonende te Zas van Gend. Alhier getr. 3 Dec. 1732. 21 Aug. 1735. Gabriël Petit, jongm. van en uit Lan guedoc, chirurgin in 't regiment van den Hr. Kolonel van Kintschot onder de kompagnie van den Hr. Major Paus alhier in guarnisoen, en Maria Josefa Dessain, j. d. van Deventer. Getr. 4 Sept. 1735. 20 Juni 1736. De Heer Benjamin Boeye, j. m. van 's Graavenhaage, seekretaaris van deeze stad, en .... Jakoba Noordhoek, weduwe van .... Henryk Israël. 12 Juli 1736. De Heer Johan Besooyen, weduwn. van Juffr. Johanna Schorer, van Sas van Gent, en Juffr. Jobina van Weenegem, weduwe van den Hr. Filips Dury met att. van Vlissingen. Attestatie gegeven om te mogen trouwen. 26 Oct. 1737. Gabriël Petit, weduwn. van Maria Josepha Dessein, geb. van Languedok, Chirurgijn in 't regiment van den Hr. Collonel Kinschot onder de compagnie van den Hr. Major Paus, in guar­ nisoen te 's Hertogenbosch, met Jacoba Smits, j. d. van 's Hertogenbosch. Ondertr. 19 Oct. te 's Hertogen bosch. 16 Maart 1738. Jacob Louis Guerijn, j. m. van 's Graven Hage, vaendrig in het regiment van den Hr. Colonel Kinschot in guarnisoen te 's Hertógenbosch en ... . .. lda Beyltjes, j. d. geb. te ...., wonende te 's Hertogenbosch. Ondertr. te 's Hertogenbosch. 6 Febr. 1745. Charles Ottho de Both, medic: doctor, weduwn. van Theresia van Schouwenbroek met Pieternelle Therese van Lijsbet, j. d., beyde wonende alhier. De bovenstaande persoonen hebben beyde ver­ klaart vant geene in art.: 83 van t egtreglement staat, vrij te zijn. Alhier'getr- 21 Febr- 1745 6 Maart 1745. Jacob Drabbe, weduwn. van . .. Elisabeth Benninga capiteyn in 't regiment van den generaal de Gadelliniere, met Mar­ garetha Du Alhier getr. Het hieropvolgende trouwboek van 1747â??1796 is door wijlen F. Galand medegedeeld in dit Maandblad jg. 1906, k. 168 e. v., k. 247 e. v., k. 278 e. v. en jg. 1907, k. 15 e. v. LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761. (1423â??1649). (Vervolg XXXI, 215.) 1546â?? 1547. Balj.: Frans Pietersen. Burg.: Pieter Janse (Horen). Schep.: Pieter Corn. Bernertse, Mr. Corn. Landt, Corn. Adriaansz., Arent Jacobse, Pieter Janse Wilde­ man, Job Willemse Goeree, Corns Claaise, Thomas Matthijsse. Secr.: Jan Corn. Valcke. 1547â?? 1548. (Balj.?) Michiel Janse van Hoorn. Burg.: (Quirijn) Erbouts, Nicolay of Corn' Claasse. Schep.: Pieter Corn. Bernerts, Cosijn (Germain)?, Marcus Anthonisse, Jan Janse Oestdijck, Mr. Corn. Janse Landt, Job Willemse Goeree, Arent Jacobse, Tomas Mathijsse. Secr.: Jan Corn. Valcke. 1548â?? 1549. Balj.: Cornelis Claisz. Burg.: Mr. Corn. Janse Landt. Schep.: Marcus Anthonisse, Adriaen Baltense, Jan Janse Oosdijck, Tomas Mathijsse. 1549â?? 1550. Balj.: Cornelis Claesse. Burg.: Quirijn Erbouts, Mr. Corn. Janse Landt. Schep.: Pieter Corn. Bernaerts , Marcus Anthonisse , Adriaan Hugesse, Jan Mertse, Willem Michielse, An tonis Jacobse. Secr.: Jan Corn. Valcke. 1551â??1552. Burg.: Quirijn Erbouts. Schep.: Mr. Corn. Janse Landt, Corn. Mathijsse Ver-