De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

289 290 Staat zijn, zoo dezelve zulks nodig mogten oordeelen. Aan cle Executeurs Parvé f 6.000. van Nech â?? 4.000 Gallé â?? .3.000 Mevr. van Nech als Executrise...... n 1.000 Aan De wed. Dom5 Rauwerts 'sjaars f400. De legaten beloopon te zamen f 597.000. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593â??1625 medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSIOS. (Vervol g van XXXI, 248.) Den 14ea Augusti. Getroudt den 140n Augusti ter Goes: Pieter Schobbe j. g. van Rommerswale. Neelken Anthonis j. d. van der Goes. Schobbe Piersen en Wyve (Wybe?) Piers vader ende moeder van den bruydegoom consenteren in het huwe­ lick. Jan Jansen Nissepadt grootvader van de bruydt getuycht dat de bruydt noch vader noch moeder heeft ende consentert in het huwelick. Den 250n Augusti. Getroudt den 120n Sep tembris: Jan Cornelissen j. g. van Dongen by Breda. Jobken Jacobs j.d. van der Goes. Joannes Petri a Beyeren Minister in Dungen getuycht dat Jan Cornelissen een vrij jonckman zy ende Jacob Quirynsen verclaert dat hij uut persoonen aldaer ver staen, dat den bruijdegoom tot dien eynde synen vader aldaer gesproken heeft. Jacob Quirynsen ende Willemyne syn huysvrouwe vader en moeder van de bruydt con­ senteren in het huwelick. Den 28en Augusti. Getrout den 3011 Octob.: Bartholomaeus Arnoutsen j. g. van Ronse in Vlaendren. Lucia Jans j. d. van der Goes. Bartholomeyüs van Hoecke dienaer des heyligen evangelij tot Soutelande getuycht.dat den vader van den bruydegoom overleden is en dat de styfinoeder in het huwelick consentert. Jaquemyne Jans moeder van de bruydt consentert in het huwelick. Getroudt den 12on September ter Goes: Pieter Fransen wr. van der Goes. Janncken Jobs j. d. van der Goes. De vorige huysvrouwe van Pieter Fransen is over­ leden over 3 maenden 'twelck de broeders bekendt is geweest. De bruydt is haer selfs geweest ende haer vader ende moeder syn overleden geweest, twelck de broeders gebleken heeft. Den 4on Septembris. Getrout ter Goes: Oenico Cardoen j. g. van Emden. Lyntien Cornelis j. d. van Rommerswale. Hubrecht Adriaensen getuycht dat do moeder van de bruydt verclaert heeft dat de moeder van den bruydegoom in het huwelick consentert, Desgelyks dat de moeder van de bruydt oock in tselve huwelick con­ sentert. Getroudt den 7en Novemb.: Jacob Pieterson j. g. Jobken Cornelis jg- ) j.cU van der Goes. Lysbet Andries moeder van den bruydegoom con­ sentert in het huwelick. Also doen oock Marten Mels ende Jan Willemss Corthals ooms van de bruydt. Den llen Septembris: Simon Deumissen wr. van by Liere. Margrietien Bartholomaeus j. d. van by Bergen op Zoem. De broeders des kefekensaedts is bewust geweest, dat des bruydegooms vorige huysvrouwe in Maerte voerleden overleden is. Jan Claessen meester vande bruydt consentert in het huwelick dewyle de bruydt haer selfs is ende haer vrienden overleden. Getrout den 5en Decembris: Cornelis Pauwels j. g. van der Goes. Claerken Michiels j. d. van Middelburch. Pauwels Harrentsen en Mayken Quirynsen vader ende moeder van den bruydegoom consenteren in het huwe­ lick, Jan Simonsen styfvader van de bruydt ende Pierken Piers moeder van de bruydt conserteren in het huwelick. Den 18en Septembris. Getrout den 6cn Octobris: Heyndrick Heyndricxsen j. g. van Nimweghen. Mayken Gillis van Gent w° van Joos van Halewijn. Dese syn ondertrout met weten ende consent vandema- gistraet als Cornelis Fransen stadtbode getuyght heeft ten dage alsboven. Getrout den 24en.Octob.: Jan Cornelissen j. g. van der Vere. Theuntien Marinus j. d. van Rommerswale. Mr. Jan van Migrode die heeft getuijght, dat de bruydeghom jonckman is ende dat sijn vrienden in dit huwelick consenteren. Anthonus Marinussen broeder van de bruijt heeft voor de broeders des kerkenraets ge­ tuycht, dat hij int houwelick van de bruijt consenteert. Den 90n Octobris. Hebben getuygenisse ont­ fangen den 15Gn Decembris om elders te trouwen : Marten Broeye j.g. van Straesburch. Geertien Pieters j. d. uut landt van Gulic. Feiten Neich ende Olof Jansen soldaten onder capiteyn Haene getuygen dat den bruydegoom vier jaren onder den capn voerschreven gediendt heeft en dat hy vry sij. Lynken Hendrix huysvrouwe van Lambert van Wolf ranck soldat onder de selve compagnie getuyght dat de bruydt vrij is. Getrout den 190n Januarij: Hector Muijs wr. van Roeselare. Bettien Bone van Cortryck w° van Lieven de Mei. Syn ondertroudt tot Middelburch blyckende by het ge-, tuygenesse van Gillis Purs. Hebben getuijgenesse van ons ontfangen om in Den Hage te trouwen. Den 16en Octobris: Pieter Mesmaker j. g. van Aken. Martynken Pieters van Schoondycke w° Pieter Pilyt {Puyt?) . . : Pieter de Poorter sargeaut onder Capitayn Hane ge­ tuycht dat den bruydegoom een vrij jongman sy sovele hem bekendt is. Den kerekenraedt is bekendt dat den vorigen man van de bruydt ontrent vier jaeren over­ leden is. Getrout den 10en Novembris: Pieter Marinussen j. g. van Synoutskercke. Mayken Claeys j. d. van der Goes. Den bruydegoom sonder vader en moeder synde is