De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

333 334 der Haaksberger families ter Horst, (zie akten 20 Aug. 1628, 14 Dec. 162!) enz.) 1628 (aanvang van het protocol). Richter: Henrieh Menger. Zijn laatste akte is van 3 Maart 1634. De naam van zijn vrouw wordt niet vermeld, zijn zoon Hendrik Menger was later advocaat, procureur bij dit landgericht. Verwalters: Johan Varwer, underrichter, 1629, 23 Nov. Johan Willinck, subst. richter (genoemd in een akte van 13 Mei 1629 mot Anna, zijn huisvrouw). 1629, 21 Dec. Derk Manten, gerichtsschrijver. 1630, 22 Maart. Gerhardt van Scheven, subst. judex, advocaat, procureur in dit gericht, gehuwd 1° met Catharina Michorius en 2° Margaretha van Bevervoorde (zie o. a akte van 30 Juni 1662). Hij had meerdere dochters en een zoon: Roelof van Scheven, belastingpachter te Haaksbergen, die met Magdalena van Scheven huwde. Hun zoon Roelof sterft in het buitenland (Ahaus?) Zijn erf­ genaam was Jan Leverinck, zoon van Steven en Hermken van Schoven, zuster van laatstgenoemden Roelof (zie akte 30 Mei 1701 en bijschrift 7 Juni 1743). 1634, 24 Maart. Richter: Swier Grubbe. Hij was gehuwd met Sophia Berentsen (deze was 15 Febr. 1647 .weduwe). Zij hertrouwde vóór 17 April 1653 den vaandrager Jacob Buissonnet. Volgens akte van 8 April 1659 verkocht Jr. Baltazar Rammelman tot Dubbelink namens haar erfgenamen haar huis, erf en goed aan Derk to Lintelo en Goeszen Herberts, zooals dit door de overledene was aangekocht van Beerent Tyasinck. Verwalter: Joës Michorius, zoon van Hen­ drik, kerkmeester, en Fenneken Nijkercken. Hij was gehuwd met Lubbeken Pothoffs en trad voor het eerst op in een akte van 18 April 1634, was tevens secretaris. 1647 {?). Richter: Jr. Arnoldt van Limborg. Deze was volgens akte van 25 Nov. 1655 gehuwd met Anna Elisabeth Olthuis van den Oldenhuis. Verwalters- Joës Michorius voornoemd, Eng- bert M., zoon van den voorgaande, tevens secre­ taris en kerkmeester, die als weduwnaar van Catharina Cost 15 Nov. 1685 (attest 29 Nov. naar Ruurlo) hertrouwde met Gertruy Willinck, dochter van.Z. Arnold, â??gewesene Richter tot Ruurlo', zoomede de beide zoons van den richter: Joan Diderik en Adolph van Limborg. Zoowel Joës Michorius als Arnoldt van Limborg zijn pl.m. 1680 overleden. 1681, 9 Maart. Richter: Adolph van Limborg. Verwalters: Engbert Michorius, voornoemd, en Joan Diderik van Limborg. 1690, 27 Juni. Richter: Joan Diderik van Limborg. Verwalters : Engbert Michorius, voornoemd on Jan Michorius, tevens secretaris, gehuwd met Gesina Stuurman, 1711â??1713 Joan Jansen van der Sluys, zoon van Jan Gerritsen van der Sluys en Engelberta Bloemendal, en 1682 (attest gegeven 11 Dec.) gehuwd mot Gertien Cuipers, dochter van Tonys en Eva Wolterinck. 1712. Richter: Joan van der Sluys, zoon van den voorgaande, ongehuwd overleden in 1738. Zijne nalatenschap kwam aan de diaconie der Ned. Herv. Kerk, na aftrek van enkele legaten aan zijn neven en nichten Jaassinck. Verwalters : Hendrik ter Horst, bierbrouwer, zoon van Cornelis en Anna ter Hoeve en gehuwd met Margaretha Lanckheet, dochter van Jan , kerk­ meester, en Eva Wargerinck. Hij was van 1680 keurnoot en tot 1718 verw.-richter. 1718â??1739: Gerrit-ten Raa, zoon van Jan, provisor en keurnoot, en Joanna to Lintelo. 1739. Richter: Conrad Muntz. Hij was een zoon van Henrieh Muntz, scholtus van Heino en Eva Margaretha van der Sluys en kwam eerst in 1758 in Haaksbergen. Verwalter: 1739â??1761 Jan Hendrik ter Horst, tevens kerkmeester, zoon van Hendrik, boven­ genoemd , en gehuwd met Elisabeth Judith to Lintelo, dochter van Beerent en Eva Steenbergen. 1774. Richter: Josoph Conrad Pothoff, te Goor. Deze, waarschijnlijk een zoon van secretaris Pothoff, van Goor en Agnes Elisabeth Olmius, werd in 1795 afgezet. Verwalters: 1761â??1784, Hendrik ter Horst, procureur, tevens kerkmeester, zoon van Jan Hen­ drik, voornoemd, en gehuwd met Maria Olthaar, ged. te Deventer en dochter van Gerrit Jan en flendrika Klopman, en 1784â??1795 Jan Jordaan, ged. 4 Dec. 1740, als zoon van Joost Jordaan (ged. 19 Aug. 1698 te Niedermeiser, ambt Zierenberg in Hessen Cassel als zoon van Georg Jordan, burgemeester en be­ leend met de â??Wirtschaft' en â??Bierschank' aldaar, grondeigenaar en Elisabeth Kuncken) en Anna Leverinck. Op 28 April 1774 tot subst. verkozen, werd hij 1784 verwalter-richter en 1795 afgezet. Hij was tevens kerkmeester en gehuwd met Anne Geertrui ter Horst, dochter van Derk en Janna Jaassinck. 1795. De municipaciteit benoemde tot: Richter: Berent ten Pol en tot Verwalter: Jan Hendrik Jordaan, procureur, zoon van Jan, bovengenoemd. Hij huwde Febr. 1796 Elisabeth Judith ter Horst, dochter van Hendrik en Maria Olthaar. Hij bleef slechts van 18 April 1795 tot 20 Juli 1795 in functie en werd toen evenals richter ten Pol afgezet. 1795, 20 Juli. Richter: Wilhelm Waanders. VerwalterrW. H. Wiedenbrock. Subst. verw.-richter en provisoir verw. richter in Febr. en Maart 1795 was Egidius Daniël Trip, gehuwd met Jacomina Jansen. Hij is vermoedelijk 1797 hertrouwd met Fenna Olberink (7 Oct. 1797 E. D. Trip, weduwn. Jacomina Jansen, momberen Jan Jordaan en Herman Wessels: 6 minderjarige kinderen). Het trouwregister te Haaksbergen 1795â?? 1798 is niet aanwezig.