De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

I 335 336 Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593â??1625, medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSTDS. (Vervol g van XXXI, 295.) Den 9en Aprilis. Getrout den 4en Maij: Claes Aertsen j. g. van Saeftingen. Tanneken Jans j. d. van S. Laureys in Vlaendren. Den bruydegoom wesende lidtmaet onser gemeenten en heett noch vader noch moeder, noch geene vrienden hier woenachtich. De bruydt en heeft noch vader noch moeder ende heeft by de ses jaeren gewoent by Cor­ nelis den Roon. Den 90a Aprilis. Getrout ter Goes den 4en Maij: Jooris Arentsen j. g. van Staebroeck. Neelken Lenaerts j. d. van by Bergen op Zoem. Adriaen Jacobsen swager van den bruydegoom ge­ tuycht dat den bruydegoom noch vader noch moeder heeft en hier van joncks af gewoent heeft. Mayken Claes woenachtich op Jacob Booms bogaert getuycht dat de bruydt by haer 7 jaeren gewoent heeft ende dat sy noch vader noch moeder en heeft. Den 16CQ Aprilis. Getrout den len Maij: Hans van de Leene j. g. van Engen by Halle. Janneken Jacobs j. d. van der Vlake. Adriaen Adriaensen mr. van den bruydegoom ge­ tuycht dat hy een vrij jonckman zy. Jacob Jacobss. broeder van de bruydt getuycht dat haere moeder in het huwelick consentert. Den 30on Aprilis: Gillis Adriaensse j. g. uut Vlaendren soldat onder capitayn Brissau. Pieryne Jansdochter woenende ter Goes. Dese persoonen syn ondertroudt tot Bergen op Zoem blyckende by de getuygenesse van Marcus Zuerius. Den 14en May. Getrout {datum oningevuld): Job Arentssen wr. van der ) Goes Stynken Hubrechts j. d. van der ) De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest dat de vorige huysvrouwe van den bruydegoom ontrent over seven ofte acht maenden overleden is. Adriaen Cornelissen oom van de bruydt consentert in het hu­ welick ende getuycht dat de moeder van de selve oock daer in verwillicht. Den 20011 Meye. Getrout (dat. oning.): Jacob Adriaensen Rontvisch j. g. van der Goes. Neeltgen Willems van Dieke van Wiskercke w° van Franchoijs Pauwels. Mayken Adriaens de suster van den bruydegom ge­ tuycht dat de voorss. bruydegom noch jonckman is ende dat sijn houlyck met consent van de naeste vrienden toegaet. Den broeders des kerokenraets is bekent van den doot van den voorgaenden man van de bruijt. Den 18en Junij: Marinus Dignus Meionck wr van Wemelyngen. Geertken Cornelis Brune j. d. van der Goes. Syn ondertroudt te Wemelynge, blyckende by getuy­ genesse van de kerckenraet van Wemelynge geschr..den 150n Junij. Den 26ou Junij. Getrout (datum niet ingevuld): Hans de Backer wr van Bergen op Zoem. Susanna Pieters van dor Goes we van Clays Dignuss. Den kerckenraedt is bekendt dat des bruydegooms vorige huysvrouwe over negen maanden ende der bruydt vorigen man ontrent over twee jaeren overleden is. Den 9en Julij. Getrout (datum niet ingevuld): Jan Claeyssen van den Hulle wr van by Audenaerde. Grietien Bauwes j. d. van Assene. Den kerckenraedt is bekendt dat dos bruydegooms vorige huysvrouwe ontrent 3 maenden overleden is. Lieven Pieterss. backer getuycht dat de bruydt noch vader noch moeder on heeft ende dat zy een vrij dochter zij. Geert Janssen wr van der Goes. Geertruyt Diericks w° van Cloetinge. Syn ondertrout te Cloetynge blyckende by getuyge­ nesse van Andries Caenen. Den I6en Julij: Lenaert Jansen j. g. van Sgravenpolder. Neelken Lenaerts j. d. van S. Martensdyck. Yngel Jansen broeder van den bruydegoom getuycht dat haer vader ende moeder ontrent over sesthien jaeren overleden is ende consentert in het huwelick. Hendrick Willemsen styfvader van de bruydt getuycht dat haer moeder overleden is ende consentert in het huwelick. Jan Jansen Knooper j. g. van der Goes. Jaquemynken Coenraedts j. d. van Ant. Joos Jansen oom ende voocht van den bruydegoom consentert in het huwelick. Lysken van Meurs moeder van de bruydt consentert in het huwelick. Den 24on Julij: Jan Michielssen j. g. van by Bergen op Zoem. Lyntien Cornelis j. d. van Ziericzee. Mayken Claeys moeder van den bruydegoom consentert in het huwelick. Adriaen Theune styfvader van de bruydt ende Adriaenken Peters moeder van de bruydt consen­ teren in het huwelick. Den 30eu Julij. Getrout (datum oningevuld): Pieter Andriossen j. g. van der Goes. Appollonia Jobs j. d. van Capelle. Den bruydegoom is zyns zelfs ende Adriaen Andriessen broeder des bruydegooms getuycht dat zyne moeder in het huwelick consentert. Adriaenken Cornelis moeye van de bruydt consentert in het huwelick en den voecht ende oom Marinus Eewoutsen heeft oock daerin ge consentert blyckende by het getuygenesse by notaris gepassert. Den 13en Augusti. Getrout den 7on Septemb.: Pauwels Jacobsen j. g. van Leijden. Mayken Jobs j. d. van Crunyngen. Jacob Pauwelsen vader van den bruydegoom consertert in het huwelick blyckende by het getuygenesse by syn eygen handt onderschreven. Job Crynsen vader van de bruydt consentert in het huwelick blyckende by getuy­ genesse by hem onderteeckent. Den 20011 Augusti. Getrout den 18en Septembris: S Jooris Jacobs wr van ontrent Spier in Duytslandt. Margriete Jochems van Arnemuyden w° van Adam Claessen. Mr Frederick don chyrurgyn getuycht dat des bruy­ degooms vorige huysviouwe ontrent over 8 weken over­ leden is. Mr Frederick alsboven ende Clare Colve getuygen dat der bruydt vorigen man over vier jaer overleden is.