De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

337 338 Getrout ter Goes den 40E Septembris: Iiartholomeus Willemss. j. g. van Bergen op Zoem. Matta Heyndricks j. d. van Bergen op Zoem. Hans de Backer-swager van den bruydegoom getuycht dat hij noch vader noch moeder heeft ende dat hy syns selfs is. Thobias Wycksdorp swager van de bruydt getuycht dat haere moeder in het huwelick consertert. Den 27cn Augusti. Getrout den 14on Sept.: Jan Vermeulen wr van Gondt. Elisabeth Gillisdochter j. cl. van Temsche int landt van Waes. De broeders des kerckenra< dts is bekendt geweest dat do vorige huysvrouwe van Jan Vermeulen overleden is over dry maenden. De bruydt heeft hier binnen de stadt gewoendt ontrent vyfthien jaer ende is voer een jonge dochter bekendt. Cornelis Adriaenssen j. g. van der Goes. Catharina Cornelis j. d. van Cloetynge. Dese personen 'syn te Cloetynge ondertroudt blyckende bij getuijgenesse van Mr Andries. Den 3oa Septembris. Hebben getuygenesse ont­ fangen om te Cloetynge te trouwen: Balthen Adriaenssen j. g. van Antwerpen. Grietien Cornelis j. d. van der Goes. Jan Gillessen pachter woenachtich Sgravenpoldër meester van den bruydegoom getuycht dat hy ettelicke jaeren den bruydegoom gekendt heeft voer een vrij jonckman. Severna Hubrecht oom van de bruydt con­ sentert in het huwelick. Getroudt den l2en Oct.: Cornelis Arentssen j. g. van Seraeskercke. Neeltien Blanckaerts j.d. van Caprycke. Marinus Mesoeck meester ende voocht van den bruy­ degoom consentert in het huwelick. Jacob de Pape cosyn van de bruydt getuycht dat de vrienden van de bruydt ende hij mit eenen in het huwelick consentert. Hans Jasparsen j. g. van Antwerpen. Pieryne Janssen j. d. van Woensdrecht. Den bruydegoom is schippergezelle te Dordrecht, de bruydt woent ter Goes ende syn te Bieselynge onder­ troudt den 29011 Augusti blyckende by getuygenesse van Mr Mathias Carnop. Den 10en'. Getrout den 25en Sept.: Ghysbrecht Heyndricx j. g. van der Goes. Tanneken Joosdr. j d. van Geertsberge. Agnete Jans moeder van den bruydegoom getuycht dat sy concenteert int houwelick van haeren sone. Betken Anthonus moeder van de bruijdt consenteert in het houwelick van haer dochter. Den 10on. Getrout den 2en Octobris: Bastiaen Janssen Hoochcamer wr. van der Goes. Tanneken Corijns j.d. van Cloetinge. De doot van de voorgaande huysvr. van den bruij- degom is den kerkenraet bekent. Coryn Willouts de vader van de bruijt consentert in het houwelick van de bruyt. Willem Janssen j.g. van Hoorne in Hollant. Luntgen Bertholomeus j.d. van Sheerhaeskercke wonende tot Cloetinge p. attestatie van Cloetinge. Den 17en Septembris: Pieter Cornelissen van Schulouck war van Cappelle. Cornelia Bonssincksdochter j. d. van der Goes. Van de doot van de voorgaende huijsvr. van den bruijdegom is den kerckenraet'wel bekent. Pr. Crome (sic) en Jan Crone beyde ooms van de bruyt getuygen dat sy bewilligen int houwelyck van de bruijt. Den 21en: Bertholomeus van Eyke war van Brussel woonende tot Middelburch. Engelken Pieters van Mechelen we van Jan van Gent. Arenout Dams burger van Middelburch getuyght dat de voorgaende vrouwe van den bruydegom doot is. Den doot van den voorgaenden man van de bruijt is is den kerekenraet bekent. Den lcn Octobris: Jan Jansen Brouwer wr van Honscote. Janneken Jans j. d. van der Goes. Hubrecht Jansen woenachtich t'Oulande getuycht dat des bruydegooms vorige huysvrouwe dry quartier jaers overleden is. Joos Jansen van de Werve oem ende voecht van de bruydt' consentert in het huwelick. Den 2cn Octobris. Getrout den 26on Octob.: Anthonius Simonss. van Bretaigne j. g. van Middelb. Elisabeth Jans j. d. van der Goes. Bij getuygenesse van den minister van Franicker heeft den kerkenraedt gebleken dat den bruydegoom een vry jonckman ende syns selfs is. Marten Mesoeck swager van de bruydt getuycht dat het huwelick mit consent van de vrienden toegegaen zij. Den 8cn Octobris. Getrout den 23en Octob.: Willem van Bray wr van Brugge. Baldyne Matthys van der Goes w° van Sampson van der Hucht. De broeders des kerekenraedts is bekendt geweest dat des bruydegooms vorige huysvrouwe ontrent over een half jaer overleden is. De broeders der kerekenraedts is kennelick geweest dat der bruydt vorigen man ontrent drij jaer overleden is. Den 29oa Octobris. Getroudt den 160n Novombris: Adam de Vriese j. g. van Antwerpen. Mayken Jacobs j. d. van Wolfaertsdyck. Jan Meganck backer in der heeten oven swager van den bruydegoom getuycht dat des bruydegooms-moeder in hot huwelick consentert. Grietien Jacobs moeder van de bruydt consentert in het huwelick van heur dochter. Jan Aertsen j. g. van Middelburch. Mayken Bellaerts j. d. van Brussel. Syn ondertroudt te Middelburch blyckende by attestatie van Joannes de Jonge minister tot Middelburch. Den 56n Novembris: Adriaen Machielsen j. g. van Sereynskynderen. Janneken Cornelis j. d. van Baesdorp. Danckert Danckertsen cousyn van den bruydegoom van vaderswege ende Dierick Jacobsen cousyn van moederswege getuygen dat den bruydegoom noch vader noch moeder en heeft en de consenteren in het huwelick. Cornelis Geertsen oom van den bruydegoom en Mar tynken Pieis styfmoeder van de bruydt consenteren in het huwelick. Lenaert Cornelissen j. g. van der Goes. Grietien Laureys j. d. van Santvliet. Cornelis Jansen vader van den bruydegoom consentert in het huwelick. Dyngetien Thone getuycht dat sy de bruydt van joncks af gekendt heeft ende niet anders en weet dan dat zy vry is. * (Wordt vervolgd).