De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

351 352 Vockestaert . (XXXI, 201 e. v.). Ik geef hier eenige bijvoegingen volgens mijne familiepapieren, die ik bezit als afstammende uit het sub VII 3 vermelde huwelijk Emantsâ??Vockestaert. V. Agatha Maria van der Ooes was eene dochter uit het 2° huwelijk van Mr Andries met Oeertruyt van der Moere, weduwe Jr Adriaan van Foreest, hare 4 kwartieren zijn : Van der Goes Van der Moere Van der Burch Van der Dussen. Een dezer dagen door mij ingesteld onderzoek in de doopboeken der Nieuwe Kerk te Delft bevestigde deze geboorte van A. M. van der Goes, die ook door Ferwerda aldus wordt vermeld. VI. De 4 kwartieren van Frangoise van der Lanen zijn : Van der Lanen Meerman Van der Sweep Van Kinschot. VII sub 4. M. A. Vockestaert sterft te Delft 2 Nov. 1766. VII sub 5. M Vockestaert sterft Delft 3 Juli 1768. VII sub 8. M. Vockestaert sterft 1 'Nóv. 1786. VIL Uit het 3° huwelijk van MT H. Vockestaert is nog geboren: 10. Henriëtte Catharina V., geb. Delft 31 Dec. 1774, st. 2 April 1775. VIII. De 2° vrouw van Mr H. Vockestaert zoude heeten van Hogeveen, hetwelk klopt met Ferwerda. VIII. 3. C. H Vockestaert is geb. 26 Nov. 1787. VIII. 5. H. J. M. Vockestaert sterft 1802. VIII. 6. Zij was genaamd Anna Maria Ripperdina, gehuwd met Mr Jan Pieter Marinus Tegel en sterft 5 April 1881. Alkmaar. VAN DER FEEN DE LILLE. Weekholt . Een geslacht van dezen naam was vroeger te Arnhem gevestigd. Kan iemand mij iets naders om­ trent deze familie mededeelen? Welk wapen voerde zij? W. N. B.' Wo(e)lde(ren ) (van). (XXVIII, 165 e. v.) Rijksarchief van Noord-Brabant. Land van Kuik. Not3. Rutger de Haan. Deel I: Lambertus van Woelderen (Woolden) en Henrick van Woelden teekenen beginnende met 1699 herhaaldelijk als getuigen. Deel III 30 Maart 1702. Als getuigen teekenen Lambertus van Woelde en Petrus van Woelderen. Ibid. 31 Aug. 1712 Compareeren Joff1, Christina van Eybergen wed8 Cornelis Boon, ontvanger der convoyen en licenten te Cuyck, geassisteert met haar soon de Heer Anthony Boon (zelfde betrekking als zijn vader) en machtigt Gerlakus Ribbius, predikant te Beek en Ubbergen, om zich te Groenlo op derf 10en Sept. bij het ligten van het testament als wijlen haar broeder Hendricx van Eybergen heeft nagelaten te vertegenwoordigen. Ge­ tuigen: Israël van Woelderen en Hendrik van Woelderen. 's-Hertogenbosch. VAN ROMONDT. Gevraag d wapen . (XXXI, 64, 159, 256). Het wapen van Anna Catharina van Stralen was: doorsneden, a. in zilver twee schuingekruiste zwarte pijlen, de punten omhoog, b. in goud drie groene eikels, 2 en 1, de blader looze steelen omlaag. Zij werd 6 September 1698 te Zalt-Bommel gedoopt als dochter van Henrick van Stralen en Cornelia Vyvy'an. Het vermoeden ligt voor de hand dat zij eene volle nicht was van Anna Catharina Vyvyan, de dochter vRriHannibal en Johanna Williélmina. van Stralen. Kan een der lezers van het Maandblad wellicht omtrent deze geslachten van Stralen en Vyvyan (Vivien) iets meer mededeelen? H. B. v. B. Wape n Camper . (XXXI, 300). Petrus Camper, hoog­ leeraar te Franeker 1750â??55, zoon van Florentius en S. G. Ketting, voerde: Van goud, met een anker van sabel (?). . Helmteeken: het anker tusschen oen antieke vlucht van ? Helm omziende. Wrong, dekkleeden: van goud en sabel. Devies: â??aut bene aut nihil.' Alles volgens een origineel lak. Ginneken. STEENKAMP. Wapen s gevraagd . Wie kan mededeelen, welke wapens gevoerd werden door de Geldersch-Kleefsche geslachten : Boom(s) (to Zevenaar), Copper(s), (van) Holthuys(en) (in de Lijmers), van Ha(e)ren, Lemm, Michels, Reymer(s) of Reimer(s) en Spaen(s) (te Zevenaar en omstreken) ? 's-Gr. V. L. Letterteekens ter ontcijfering gevraagd. Een zil­ veren beker â?? waarschijnlijk avondmaal beker â?? in het bezit van Mr. C. van Nijmegen Schonegevel, burgemeester van Weststellingwerf, heeft aan de onderkant de vol­ gende letterteekens: -r-r- H Tl K AH Weet iemand hieryan de verklaring te geven? De tegenwoordige bezitter heeft den beker geërfd van zijne ongehuwde tante Carolina Alidia Schonegevel, die hem vermoedelijk had uit den boedel van haren vader P. K. Schonegevel', destijds kantonrechter to Dokkum. Mogelijk is, dat laatstgenoemde hem weder had uit den boedel van Diony's van Nijmegen, indertijd med. doctor te Rotterdam, echtgenoot van Johanna Ida van Stolk. Steenwijk. H. H. VIÃ?TOR. Dankbetuiging. Groot is het aantal der mij in de laatste maauden toegezonden w:ipens van Nederlandsche geslachten, lakafdrukken en wapenbeschrijvingen. Mag ik hierbij den geachtou inzenders mijn vriendelijken dank betuigen voor hunne bijdragen, en mij bij voort­ during daarvoor blijven aanbevelen? Ginneken, Baronielaan 35. STEENKAMP. INHOUD 1913, N° 11. Besluursberichten. â?? Het geslacht der Heeren van Oudheusden, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. â?? Charters de Ridder, door J. D. Wagner. â?? Een weinig bekend geslacht van Keppel te Zutphenâ?? Deventerâ??Doetinchem en 'sHeorenberg van 1560â??1725 , door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Eenige aanteekeningen uit het kerkarchief te Tiel, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Richters des landge­ richts Haaksbergen en hun Verwalters (1600â??1795) , door J. D. Jor­ daan. â?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593â??1625) , door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssius. â?? Wichers, door Jhr. Mr. A. F. L. Hora Siccama. â?? Aanteekeningen uit de trouwregisters van Gramsbergen, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Oorsprong van den naam de Lussanet de la Sablonière , door W. W. v. R. â?? Vragen en antwoorden: Arenberg (van), Boom, Bosc de la Calmette, Boumeester, Brune (de), Bruynenburg (van), Colyaer, Cressonnière s (des), Dolleman, Drews (de), Dijcke(van den), Eek (van), Feykema, Hagen (van der)â??van der Laan, Hameland (van), Hollandt (van)â??van den Bussche, Israël, Kameke(vau), Leys (van), Loozâ??Corswarem (van), Marck (van der), Montmorency (van), Oostfriesland (van), Pede (van), Poest (van der)â??Sprengerâ??Appelius, Ravesteyn (van), Rooker, Straaten (van der), Valkenhuizen (van), Veken (van der), Vockestaert, Weekholt, Wo,e)lde(ren) (van), Ge­ vraagd wapen, Wapen Camper, Wapens gevraagd, Letterteekens ter ontcijfering^ gevraagd.