De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

367 368 van wijlen Berend Möllers, borger tot Northorn, copulirt te Lage 26 Mei. De jongste der bovenvermelde 5 zonen huwde te Neuenhaus met een Amsterdamsche, de inschrijving van zijn huwelijk te Neuenhaus toch luidt: 10 April 1698, Beter Engelberts, zoon van Berend Engelberts borger alhier, met Maria BoeJcers, dochter van wijlen Hendrik Reekers, borger in Amsterdam, copulirt 11 Mei. Opmerkelijk is dat er toen reeds andere Engelbertsen in Amsterdam woonden, die ook tot Neuenhaus in betrekking stonden, immers op 15 Mei 1702 zijn te Neuenhaus copuliert Herman Engelberts, zoon van Arend Engelberts, burger in Amsterdam, met Maria Boumeester, dochter van Jan Boumeester, burger alhier. Misschien is deEe Arend Engelberts een broeder van hooger genoemden Berend Engelberts. In ieder geval was de familie Engelberts toenmaals eene veelvuldig voorkomende in de Nedergraafschap Bentheim, heeten de twee eerste generaties in deze mededeelingen Henrich en Berend, opmerkelijk is het daarom, dat een 30 jaar eerder reeds Engelbertsen met deze voornamen in de stad Bentheim voorkomen. 13 April 1595 huwt te Bentheim Berendt Engelbertszoon met Mete Bruinck, en 9 Nov. 1608 huwt te Bentheim Henrich Engelbers met Gertchen Lohmans, uit welk laatste huwelijk: 1. Alheit Engelberts, gedoopt Bentheim 27 Aug. 1609 en 2. Elsken Engelberts, gedoopt aldaar 26 Oct. 1614. Bij geen dezer inschrijvingen wordt dus ook hier de naam van Bevervoorde vermeld. Nog veel later komt de naam Engelberts te Bentheim voor: 2 April 1668 huwen b.v. aldaar Gerdt Engelberts en Gertruedt Rósinck. Ook in het tusschen Bentheim en Neuenhaus gelegen Nordhorn vindt men dezen naam. Borgemeester Gerhard Engelberts en Johanna van Borsten laten te Nordhorn doopen: 1 Nov. 1705 Dirk, 19 Febr. 1708 Johannes Henricus en 14 Sept. 1710 Gerhard. Mochten ook al de oudste leden dezer familie te Ulsen of Neuenhaus met den naam Bevervoorde zijn ingeschreven, zulks is nog geen bewijs voor eene wettige afstamming uit het adellijke Munstersche geslacht von Bevervorde, omdat de naam Bevervoorde in dien tijd reeds talrijk ook in niet-adellijke kringen in het Bent heimsche voorkwam. Immers reeds op 3 Febr. 1608 huwt b.v. een Jurgen Bevervorde te Bentheim met Gese Funcken, uit dit huwelijk o.a.: 1. Hillebrandt, ged. aldaar 8 Juni 1608, 2. Magdalena, ged. aldaar 9 Mei 1619 en 3. Hillebrandt, ged. aldaar 27 Mei 1621. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. Wolter Beverfurde huwt 19 Maart 1662 te Bentbeim met Anna Wenmering, en Arendt Beverförde huwt 27 Febr. 1668 mede aldaar met Amelia Holthausz, zoodat zoowel de naam Engelberts als de naam Bevervorde met recht inheemsch Bentheimsche namen genoemd mogen worden. 1593â??1625, medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINKCK LEYSSIÃ?S. (Vervol g van XXXI, 338.) Den 26en Novembris. Getroudt denlen January 1595: Dignus Jobsen . s. ) . ^ TIJ- i n i â?¢ J i van der Goes. Mayken Geleyns j. d. ) Job Hermansen schilder, vader van den bruydegoom consentert in het huwelick. Geleyn Adriaensen Teken burch vader van de bruydt consentert in hot huwelick. Den 3en Decembris. Getroudt den :4en January 1595: Jan Rochus j. g. van bij Antwerpen. Mayken Gillis j. d. van Kildrecht in 't lant van Waes. Pier Piersen swaeger van den bruydegoom getuycht dat den bruydegoom noch ouders noch mombaerS heeft ende dat hij een vry gesel zy. Adriaen Gillissea out oom van de bruydt consentert in het huwelick. V Willem Beerste j. g. van Darbe in Ingelaridt. Madeleene Sturges j. d. van Essex in Yngelandt. Jooris Broun edelman onder Oolonnel Verelgetuycbt dat den bruydegoom ende de bruydt beyde vry ende haer selfs zyn. Getroudt den 21en Decembris: Jan Clayssen j. g. van der Goes. Mayken Erasmus j. d. van Synoutskercke. Glays Jansen Cousmaker ende Mayken Claes' vader ende moeder van den bruydegoom consenteren in het huwelick. Pieter Marinussen oom van de bruydt ende Michiel Cornelissen Blaubeen behoudtoom consenteren in het huwelick. Getroudt den 28en Decembris: Willem Bouwensen wr van Wolfaertsdyck. Arentien Lenaerts van Ouwerkercke in Duvelant we van Job Piersen. De broeders des kerckenraedts is bekendt. geweest dat des bruydegooms vorige huysvrouwe ontrent dry maenden overleden is. Jacobus Baselius d'oude ende Jacob Lenaertsen Soete hebben getuycht dat de bruydt een vry weduwe zy. Den 10an Decembris. Getroudt den 8en Ja­ nuary 1595: Laureys Adriaensen wr van der Goes. Catelyne Serwouters van Antwerpen we van Arnout Silvoorde. De broeders des kerckenraedts is bekendt geweest dat de vorige parturen van bruydegoom ende bruydt over­ leden zyn over eenige jaeren. Den 170n Decembris. Getroudt den 7en January 1595: Anthonis de Buyscher wr van Antwerpen. Lysbet Goossen s j. d. van Antwerpen. Marten Wagenmaker omtrent de gansepoorte getuycht dat des bruydegooms vorige huysvrouwe t' synen huyse ontrent over negen maenden overleden is. Agneet Goossens suster van de bruydt getuycht, dat haer suster noch vader noch moeder noch eenige vrienden heeft ende consentert in het huwelick. Den 24en Decembris: Willem Jansen wr van Alcmaer.