De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

53 54 het .voor heraldische vogels onnoodige luxe is, voor komt en wel gevoerd door het geslacht van Winter en de gem. Eibergen . STEENKAMP. Grafschriften op het eiland Onrust. Ten N. W. van de reede van Batavia, ongeveer 1 uur stoomens van den vuurtoren ligt het eiland Onrust, waar in vroegere jaren groote scheepstimmerwerven zich bevonden en later de magazijnen en stapelplaatsen van de K. N. Marine, gevestigd waren. De laatste 30 jaren was het eiland echter geheel verlaten en een geliefkoosd ontspanningsoord voor zeoroovers van de Tangerangsche kust, die vooral afkwamen op de massieve houten balken, welke in de magazijnen der voormalige O. I. Compagnie aanwezig waren en thans alle (d.w.z. de balken) zijn gestolen. Sinds eenige maanden heerscht er echter weer bedrijvigheid op het eiland en 1 Decem­ ber a. s. zal het worden ingewijd als quarantaine-station van Batavia. Te gelegener tijd hoop ik de geschiedenis van het eiland te publiceeren. Hier volgen de graf­ schriften, welke nog te vinden zijn op het kerkhof, dat jaren lang verwaarloosd werd, zoodat de meeste grafsteenen onleesbaar zijn geworden. Weltevreden, November 1912. B. v. T. P. T. Maria van de Velde's lijk In 't graf geset Die waardigh was om van der Walk Veel lange jaren Te leven Hadde God Haar 't Leven willen sparen. Dogh 't Blyck Jehova heeft Dat door den doot belet Maria die is weg Maria is niet meer Maar neen k herroep dat woort Als onbedaght gesproken En 't sij van mijn aanstont Op Heterdaat gevrooken Maria leeft nu eerst Nu sij leeft bij haar Heer Gebooren tot Amsterdam Den 29 Desember 1693 Gestorven den 19 November Anno Op Onrust 1721 II. Rustplaats van Charlotta Carolina Hoffman geb Vlissingen 23 Aug 1853 ov op Onrust 21 Oct 1863 III. Willem Albertus Geesteranus Koram' van Z. M. fregat Bellona Ridder der M. W. O. 4e kls en van den N. L. Benoemd Schout bij nacht Overleden op Onrust Den X January MDCCCXLII. IV. Rustplaats van Clara Maria Sophia van der Waag geboren te Tagal den 27 Mei 1857 en aldaar overleden den 7 September 1857 V. VI. Rustplaats van Sara Petronella Boshart geboren Cornelissen geboren te Amsterdam Den 17 Mei 1820 en alhier overleden 19 Mei 1858 . Rustplaats van Eleonora Wilhelmina Louisa van Ark geboren den 6 November 1848 overleden den 6 Juni 1849. VII. Rustplaats van P. J. Clijver Luitenant ter Zee 1° kl. Kommandant van Z. Ms Adviesbrik Pylades R. M. W. O. ! o' 17 July 1848 VIII. Rustplaats van Johan Hendrik Guiiaume Hoffman geboren te Vlissingen den 19 Oct. 1849 overleden Onrust den 12 Nov. 1861 IX. Hier onder Rust Anna Adriana Duran jonge dogter van den Heer Bastiaen Duran geboren den 10 December a° 1763 overleden den 19 September a° 1772 oudt 8 jaaren 9 maanden. X. Hier rust Maria Johanna Janssen geb. den 7deu Oct. 1857 Ovln te Onrust den 20dO:i Januar. 1862 XI. Ter Gedastenis van Cornelis Willemse Vogel in leven Baas ten Eyland Onrust ge­ boren tot Eclam den len No­ vember 1695 en alhier overleden den 11 December 1738 oud zijnde 43 jaaren 1 maand en 10 Da­ ggen. (Hierboven een wapeu met veelvuldige, versieringen. Het wapen vertoont een vogel, helmteeken eveneens een vogel). XII. Hier onder Rust Johanna KalfF oud 25 jaaren en 6 maanden gewese Huys vrouw van Cornelies van der Walck Baas Timmerman op dit Ylant onrust 1719.