De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

101 102 binnen Vuyttrecht, wonende binnen deser stede en maakt testament. Executeur is Anthony Emilius, Rector binnen Vuyttrecht, haer zwager. (Not. Paets, reg. 188.) 19 Juli 1628 comp. de Ed.Heer Geleyn Zegers van Wassenhoven, bailliuw van Oudewater, out omtrent 36 jaren ende heeft ten versoucke van den Ed.Heere Joncheer Guisleyn van der Laen, Hogeheemraet van Rijnlandt verclaert warachtig te wesen, dat Joncheeren Geraert, Witte ende Geleyn van der Laen, alle drie zooneii van voorn, requirant, etc. (Not. Paets, reg 188.) 24 Aug. 1628 comp. Cornelis Engels van Gaesbeek, substituut schout dezer stede, vader van Abraham Cornelisz. gewonnen bij Cornelia Lourisdr. zijn za. eerste huysvrouw was, dewelcke verclaerde mitsdesen rij willig te consenteren en toe te staan, dat de voorn, zijnen zoon met Anna Bulsinck jongedochter woneïï tot Amster­ dam, wesende de dochter van Maykun Rouse, wedue van Daniël Bulsinck in den huwelicken state vergaderen zal, etc. (Not. Paets, reg. 188.) 1 Maart 1629 comp. de E. Franchoys Bruynseels ende Joffr. Machtelt de With, naegelaten dochter van wijlen Cornelis de Witte., geprocreert bij Cornelia Wijborchs, won. zij compten tot Delft, enz. (Not, Paets, reg. 189.) 22 Mei 1629 comp. d'Eerbare Joffrouwe Anna du Quesnoy dewelcke verclaerde te approberen ende rati­ ficeren de vercopinge van zeeckere haere woninge met omtrent eenendertig morgen lants gelegen in Wesepper Carspel, die Sr Adriaen Wittert vuytten name ende door speciale last van haer comparante aen den E.Heere ontfanger Reael tot Amsterdam heeft gedaan, etc. (Not. Paets, reg. .189.) (Wordt vervolgd). Lijste van de ter Secretarije van het jagtgerichte van Hollandt en Westvrieslandt Geregistreerde Actens van permissie tot de jagt in het zaijsoen van 1776. N°l. Den Heere Prince. van Gallitzin, Extraordinaris Envoyé van haere Majesteit de keizerinne van Geheel Rusland. Jaagen en schieten op klein loopend en vliegend wild, zoo binnen als buiten de Limiten van de kliugen mits blijvende buiten de affgepaalde jagt van Zijne Hoogheid, en de gewezen vrijheid van van jagt van Zorgvliet. 2. Jan Waarts, Leenman van de Bailliuage van de Nijeburgen, en Leenman en Meesterknaap van de Hoge en Vrije Heerlijkheid en Houtvesterije van Bergen in kennemerland. Met S* Jacob 1776, en geduurende het aan­ staande jagtsaisoen, in de Duinen.en waaranden van Holland en Westvriesland te jaagen op Conijn. 3. CC. Tieletnan, Ritmeester bij de Armee van den staat, en Piquer van Zijne Hoogheids Escadron Gardes Du Corps. Als N° 1. dog niet meede op Faisanten. 4. Justus van der Hoeven, Capitein Lieutonant met rang van Lieutenant Collonel bij de Cavallerie, onder zijn Hoogheids Regiment Gardes Dragonders. Als N°'3. 5. Mr'.Cornelis Jan Wittert, advocaet voor de re spéctive Hoven van Justitie in Holland. Als N° 3. 6. Charles Louis Sturler Tweede Lieutenant met rang van Capitein onder Zijne Hoogheids Regiment Zwitsersche Guardes. Als N' 3. 7. Godert Willem dé Vos van Steenwijk, Tweede Lieutenant met rang van Ritmeester onder Zijne Hoogheids Regiment Gardes te Paard. Als N° 3. 8. Adriaan Leopold van Oijen Capiteijn Lieutenant mét rang van Lieutenant Collonel bij Zijne Hoog­ heids Regiment Gardes te Paard. Als N° 3 met bijvoeginge van ook onder Loosduinen. 9. Jacobus Constant, koopman te Rotterdam. Buiten de klingen te mogen jaagen en schieten op! klein loopend en vliegend wildt. 10. Géorge Grand, woonende te Amsterdam. Als N° 9. 11. Etienne Fizeaux, wpnende te Amsterdam. Als N° 9. 12. Johan Bourcourd, koopman te Amsterdam. AlsN°9. 13. Mr Gabriel Bourcourd, koopman te Amsterdam. Als No 9. 14. J. E. Le Clerc, Banquir te Amsterdam. Als N° 9. 15. Jean Rondeau, koopman te Amsterdam. Als N° 9. 16. Salomon Sontag. Als N° 9. 17. M1' Jacob Thierrij de Bije, advocaet te Amsterdam. Als N° 9. 18. Daniël Bierens, Coopman te Amsterdam. Als N° 9. 19. Goris 't Hoen, Burgemeester der stadt IJsselstein. Als N° 9. 20. Mr Pieter Leenard Schippers, Ambagtsheer van Bodegrave en Scheepen der stad Gouda. Als N° 9. 21. Frederik August Grave van Erbach Furstenau, Excempt onder Zijne Hoogheids Escadron Gardes Du Corps, en Camer Jonker van Hoogstdezelve. Zoo binnen als buiten de klingen, als meede in i de affgepaalde jagt van Zijne Hoogheid te mojgen jaegen en schieten op klein lopend en vliegend wildt, mits blijvende buiten de gewezen vrijheid van Jagt van Zorgvliet, niet schietende opi Faisanten. 22. Mr' Adriaen van der Goes, Burgemeester van 's-Gravenhage. , Tusschen Eijkenduijnen en Monster te mogen sctiieten op klein loopend en vliegend wildt, maar niet op Faisanten. 23. Mr Maarten van der Goes, Secretaris van 's-Gra­ venhage. Als N° 22. 24. Mr Johan Francois van Biemont Scheepen van 's-Gravenhage. Tusschen den Haag en Loosduijnen te jagen en schieten op klein lopend en vliegend wildt, maar niet op Faisantenj mits blijvende buiten de ge­ wezen vrijheid van jagt van Zorgvliet. 25. Mr, M. Hubert, oud Scheepen der stad Rotterdam. Binnen de Limiten van zijn Buitenplaatzen Ockenburg en Santfoórt bij Loosduinen te mogen jagen en schieten op klein lopend en vliegend wildt, maar niet op Faisanten. 26. B. i C. Ruijsch, Capiteijn van eene Compagnie ten Dienste deezer Landen. Als N° 9. 27. Harmen Jan Crull Morre, koopman te Amsterdam. Als N° 9.