De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

116 t van haar als Ministerialis gehoudene Gerhard van Keppel. (Anholt Schlosz Stift Vreden S. 107.) 1341 Juli 13. Gerhard van Keppel knape zal voor Alexander van Nienborg c. s. des noods te Nienborch in leisting komen. (Haus Loburg.) 1 Het is jammer dat in de voor laatstgenoemde acte de naam des vaders van Henrick v. K. niet is inge­ vuld, mogelijk was zij onleesbaar geworden. Op grond van de boven opgegeven oorkonden meenen wij dus de verdere filiatie aldus te mogen stellen: VI Hermannus de K. knape 1280â??1303. ' VII VIII Heinrich van Keppel, ridder, Gerhard van Keppel, knape. 1299â??1316 geen ridder, Met zijn vader 1304. Burgman v. Nijenborch bij Met zijn broeder 1316'â??1348. de scheiding in 1316. Burgman van Nijenborch. Ridder 1321â??1357. Ux: Mechteld Ux: Jutta IX X XI Hermannus v. K. Henricus v. K. Berlradis 1343. 1343. 1343, knape. Ux: Jutta Ux:Hilberch . . . XII XIII XIV XV Jutta van Keppel. Juttav.K. Hiïborchv.K. Wibbekev.K. ('Wordt vervolgd.) De regeering der stad Utrecht. 1528â??1577. door Gf. VAN KLAVEBEN PZ. Ter verduidelijking van de hier volgende lijst van personen, die deel uitmaakten van Utrecht's stads­ bestuur diene het volgende. De jaartallen achter eiken naam vermeld geven aan het eerste en het laatste jaar, waarin een persoon werd benoemd als burgemeester, schepen, raad of kameraar. De benoemingen geschiedden elk jaar in het begin van October, uitgezonderd van 1569â??1574, gedurende welke jaren de in October 1568 benoemde personen aan het bewind zijn gebleven. Van de personen, van wie ik weet met wie zij ge­ huwd waren, heb ik den naam der vrouw er bij ge­ voegd , zooveel mogelijk ook. den achternaam, om te doen zien, dat toen reeds velen van hen met elkander in familierelatie stonden. Eerlang hoop ik dit van nog meerderen te kunnen aantoonen, terwijl ik over eenigen tijd in dit tijdschrift deze lijst hoop te vervolgen over de jaren na 1577. Aernt Laurensoen, Raad 1532â??1536. Abcoude (Henrick van), Raad 1528. Abcoude van Meerten (Jan van), Burg. en Sch. 1565â??1581. Ariaen Jansen Helmich, Raad 1562. Alendorp (Lubbert van), Burg. en Sch. 1528â??1537. Tr. Hadewych van Huchtenbroeck. Amerongen (Gosen van), Sch. en Raad 1550â??1557. Tr. Geertruydt 116 Amerongen (Jan van), Sch. 1544. Tr. Margriet Amerongen (Willem van) (Eernstensz), Sch. 1550. Tr. Lijsbeth Amersfoort (Willem Janssoen van), Sch. en Raad 1528â??1531. Tr. Elysabeth Andries Goeyertssoen, Raad 1528. Anthonis Jans, Sch. en Raad. 1534â??1536. Asch (Jacob van), Sch. en Raad. 1565â??1590. Asch (Wouter van), Raad 1540â??1558. Tr. Yda Baex (Jhr. Maximiliaen van) Burg. en Raad. 1575â??1602. Back (Peter Janssoen), Raad 1533â??1535. Beefiandt (Anthonis van), Raad 1528â??1543. Tr. 1. Ni­ claes , 2. Marie van Gruenenberch. Benninck (Gerrit), Raad 1563â??1567. Berch (Jan ten), Raad 1550â??1562. Tr. Jannegen van Pijn, Johan Yisschersiveduwe. Beusichem (Jacob van), Sch., Raad en Kam. 1538â??â?¢ 1554. Tr. Clara Bieren. Beusichem (Jan Aertsen van) Sch. en Raad 1528â??1539. Tr. Lieduive Beyer (Anthonis), Raad 1528. Beyndop (Aeïbert), Raad 1530â??1549. Tr. Janna Jacobsdr. van Jutfaes. Block (Gclis), Raad en Kam. 1577â??1581. Tr. Alidt Jan Foeytendr. Block (Matheus), Sch. en Raad. 1528-1541. Tr. Margriet Blockhoven (Paulus van), Sch., Raad en Kam. 1558â?? 1566. Tr. Marijchgcn Boegert (Frans), Raad en Kam. 1528â??1553. Tr. Adriaentgen Bogaert (Goordt), Raad 1565, 1566. Tr. Marijtgen ... Bogaert (Jan), Raad 1546â??1564. Tr. Marijchgen ... Boekhoven (Anthonis Thonis), Raad 1552, 1553. Tr. Cornelia Bol (Anthonis), Sch. 1538. Tr. AlithPijl, dt.Y.Wambout. Bol (Goyert), Burg. en Sch. 1521â??1541. Tr. Bar- iraedt, dr. v. Jacob de Langhe Jans. Bol (Goyert Lambertsoen), Raad 1528â??1535. Tr. Jutte Aelbert van Leemvensdr. Bol (Jan), Burg., Sch. Raad en Kam. 1539â??1567. Tr. 1. Alith dr. v. Jan van Ede, 2. Adriana van Yselsteyn. Bommel (Sander van), Sch. en Kam. 1560â??1564. Boot (Aert), Sch. 1549. Tr. Geertruyd Gijsbert van Leemvensdr. Bor van Amerongen (Dirck), Raad 1565â??1575. Tr. Elysabeth van Pallaes. Hij was de zoon van den volgenden. Bor van Amerongen (Willem), Burg., Sch. en Raad 1528â??1557. Tr. Cunera van Bijsenborch. Borch (Henrick van der), Burg., Sch. en Raad 1528â?? 1575. Tr. Digna Borch (Peter van der), Raad 1537. Borch (Willem van de), Raad 1577. Tr. Magdalena Foeyt. Botter van Sneïlenburch (Jan), Sch., Raad en Kam. 1553â??1569. Tr. Maria Knijfvan Rodenburch. dr. v. Gerrit. Botleyking (Dirck van), Raad 1677â??1606. Brakel (Stees van), Burg., Sch. en Raad 1551â??1564. Tr. Margrtete (de Wael van) Vronesteyn. Brcvoerde (Aryaen van), Sch. en Raad 1528, 1529. Bueren (Balthasar van), Raad 1550. Buth (Ft ans), Burg., Sch., Raad en Kam. 1545â??1585. Tr. Heyltge van Bosant Cornelis Oitensdr.