De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

133 134 danige prebende als deselve Marcus Hamuchet in 'fc capittel van Oud Munster binnen Vuyttrecht is posse deerende, etc. (Not. Paets, reg. 193.) 27 Aug. 1633 comp. de WelEd. Deugts. Vrou Maria Manninga, wedue wilent Jonchr Willem van Matenes, in zijn leven heere te Rosquert. Haar broeder is Hayo Unico Manninga te Dijxter huys, haar overleden zuster Josina Manninga heeft kinderen nagelaten bij wijlen Osebrante Clant. Zij hebben een procés met Ulrich, graaf van Oost Friesland, dat reeds onder diens vader Graaf Enno begonnen is. (Not. Paets, reg. 193.) 30 Oct. 1633 comp. de WelEd. Heere, Heer Gerardt, Heer van Poelgeest, Hogemade, Coudekerk etc. ende heeft zich gestclt borge en cautionaris voor den WelEd. Heer Anthonis Baron van Grobbendoncq, Wesemael, Durbuy etc. ten behoeve van Pieter Brantwijck, heer van Lage Blocklant, etc. (Not. v. Zijp, reg. 170.) 7 Nov. 1633 comp. de E.Heere Glaude George de la 'Forest, luytenant colonel commandeur van Heusde, getrout hebbende Joffrouwe Beatris de Nijsa, te vorens wedue van Joncheer Cornelis Brandt van Watering etc. (Not. Paets, reg. 193.) 23 Nov, 1633 comp. de eerbare Maria Cornelisdr. van Hodenpijl, wed. en boedelhoudster van za. Frans Adriaensz. van Leeuwen, in sijn leven burgermeester deser stede, en machtigt Wolphert Jans van Leeuwen, secretaris tot Segwaert om te transporteeren aen Johan Deyman, heur swager, etc. (Not. v. Zijp, reg. 170.) (Wordt vervolgd.) Lijste van de ter Secretarije van het jagtgerichte van Hollandt en Westvrieslandt Geregistreerde Actens van permissie tot de jagt in het zaijsoen van 1776. (Vervolg XXXI, 105.). 114. W. A. van Grovestins, Gedeputeerde ter vergadering van hunne Hoog Mog. weegens de Provintie van Vriesland. Als N° 3. 115. R. H. v. Kuffeler, wegens de Provincie van Vrieslandt gecommitteert ter admiraliteit te Am­ sterdam. Als N° 3. 116. Mr. Willem Quarles, Agent van hunne Hoog Mogende. Als N° 3. 117. J. J. Cambier, studeerende te Leiden. Als N° 9. 118. Nicolaas Daniël Wolffgank, auditeur Militair en Procureur van den heere Lieutenant Houtvester van Holland en Westvrieslandt. Als N° 3. 119. Johannes Wolffgank, buiten de klingen temogen jaagen op klein wildt en schieten op vliegend wild. 120. Jan Hendrik de Vrint, Solliciteur Militair en Commis ter Griffie van hunne Hoog Mogende. Als N° 3. 121. Constantijn van Kretschmar van Wijk, Capitein, Commandant met rang van Lieutenant Collonel onder zijne Hoogheids Regiment Hollandsche Gardes to voet. Als N° 3. 122. Hendrik Hageman, Commis van de Hoofdelijke betaiinge to Amsterdam. Als N° 9. 123. Reinier de Haan, koopman to Amsterdam. Als N° 9. 124. Joost Zaal, coopman te Amsterdam. Als N° 9. 125. Mr. Jaques Henrij Talbot, wonende to Amsterdam. Als N° 9. 126. Mr. Jacob Schloffer, Beeldsnijder wonende te Amsterdam. Als N° 9. 127. Hendrik van der Marck Postmeester der stad Leiden. Als N° 9. 128. Jan Everwijn Glimmer, Secretaris van Slooten, Slooterdijk en wonende te Amsterdam. Als N° 47. 129. H. de Haan, Camerbewaarder van de Generaliteits Finantien. Als N° 9. 130. F. van der Hoop, Secretaris van de Generaliteits Rekenkamer. Zoo binnen als buiten de klingen, mits in de affgepaalde jagt van Zijne Hoogheid niet vorder dan een lialffuur in de Rondte van de Buitenplaats Dijkerwaal, te mogen jagen en schieten op klein levend en vliegend wildt, mits blijvende buiten do geweezen vrijheid van jagt van Zorgvliet, niet schietende op Faisanten. 131. Mr. Adriaen Bodt, Griffier van den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland. Als N° 3. 132. Mr. Joost Romswinkel, veertig der stad Leiden. Als N° 83. 133. Mr. Paulus Hoijer van Brakel, Junior, adjunct Fiscaal van hunne Ed. groot Mog. in 's Lands Gemeene Middelen. Als N° 3. 134. Mr. Adrianus Johannes de Roij. Om met zijn Broeder Bernardus do Roij zoo binnen als buiten de klingen, en een halffuur omstreeks de Buitenplaats van zijn vader, Craeijen stein genaamd, geleegen onder Monster, eeven voorbij Loosduinen, te mogen jagen en schieten op klein lopend en vliegend wildt, mits blijvende buiten de gewezen vrijheid van jagt van Zorgvliet en niet schieten op Faisanten. 135. John Goddart, koopman te Rotterdam. Als N° 47. 136. Johan Osij, heere tot Wichen, wonende te Rot­ terdam. Als N° 9. 137. Rogier van Aldewerelt, heere van Croonestein. Als N» 3. 13S. Mr. Engelbert Pauw. Als N° 3. 139. Mr. Willem Buijs. Als N° 3. 140. Mr. Lieve Ferdinand de Beaufort. Als N° 3. 141. C. J. Bloijs van Treslong wonende in 's-Gravenhage. Buiten de klingen en in de nabuurschap va zijn Landgoed oud klingendael, geleegen onder Wassenaar, te mogen schieten op klein lopend en vliegend wild, maar niet op Faisanten 142. A. J. Jordan, Commis ter kamer van de Genera­ liteits Financiën. Als N° 3. 143. Willem Ferdinand de La Pottrie, Lieutenant met rang van Capiteijn. onder zijne Hoogheids iiegiment Zwitsersche Guardes. Als N° 3. 144. Francois Beeldsnijder Gerrits. Als N° 9. 145. Wolfert Beeldsnijder. Als N° 9. 146. Jr. Edzart Baron van Burmannia van Bakkeveen. Als N° 9. 147. Mr. Harman Gerlings, Raad in de Vroedschap en Kegeerend Scheepen der stad Haerlem. Als N° 47. 148. Mr. Librecht Jacob Hoorma.n, hoer van Rhijn-