De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

-145 146 rade van Mechteld zijn wettige vrouw, Ludolf, Johan, Herman, Bernard en Ernst, zijne zonen , zijn tot dusver eigen .huis, Bechus in Dodinchusen onder Ibbenburen, aan Lodewijk, bisschop van Munster en zijne kerk te leen op. Zondag na Div Apost. Het zegel 3 ruiten 2 :1. (Uit Erhard's fl. S. Repertorium der Urkunden des Kón. Prov. Arch. zu Munster I pag. 154 n° 476. Zie Overijss. Alman. v. Oudh. & Lett. 1851 blz. 25.) Hoewel wij er veel bezwaar tegen zouden hebben deze laatste personen in te schakelen in de rij der Nijenborchsche Heeren dient toch de aandacht bijzonder gevestigd op het hier gebezigde zegel, dat als een variante van de â??rechtschrage rij van 5 Ruiten' is te beschouwen, doch niettemin in het wapenteeken daarmede overeenkomt. Fragment genealogien in het vorenstaande voorkomende. 1316. Heil van Keppel, getuige van Gerlach van Wullen. Is misschien een schrijffout voor Hein(rich). 1316. Theodericus de Keppele. Met zijn vrouw en 2 dochters verkoopen hun goed Provest Ux: Berta Claredunaâ??Belija. 1368. Thidericus, dictus Keppele, Notaris Gier. Monast. dioc. Herman van Keppel l), ridder ob. vóór 1383. Getuige van Berthold van Buren 1367. Raad van het Sticht Munster 1368. Zegelt mede de Landsvereeniging van Munster 1370. Ux. Sophia (= Fijge) von Corf. Zij ob. 1414. Met zijn zoon Gerd. worden burgmannen van Stenvorde 1371. Idem koopen verschillende goederen 1372. Dat te Oldenzaal in 1336 op 20 Jan. een Geèrd van Keppel knape als getuige voorkomt is te vinden in het Archief van Oldenzaal, door Mr. J. J. van Doorninck blz. 1/2 n° 2, deze kan moeilijk identiek zijn met de bovengenoemde Gerhard VIII, doch is misschien de vader van den in 1398 met Monkenhof in 't Kerspel van Oldenzaal beleende Gerhardus de Keppele en Her mannus de Keppele , Gerardus filius. (Zie stukken Over. Recht & Gesch. 2° Afd. 2° stuk.) Uit de gelijkheid der voornamen zou men opmaken dat zij tot de Munstersche Keppels behooren, daar die voornamen toen bij de Geldersche niet in zwang waren. Een nader onderzoek der leengoederen en hunne her­ komst kan zeker in deze nog veel licht verspreiden en veel ophelderen wat in het bovenstaande duister is. Gerd van Keppel Hei-man van Catharina f 1432 Knape. Met zijn Keppel. Pastoor M.Henrichv.Ocr vrouw, zoon, moe- der kerk te Epe Begraven bij haar der en broeder ver- Kanonik te Mun- moeder in den koopen den Hof ster.Verkooptéen Dom te Munster. Amethorpe 1383. horige 1382. De stad Oldenzaal Verkoopt de staat hen de weder- kerk te Epe 1389. koop toe van de Getuige te Mun- ' Haverkamp 1383. ster 1400. Teekent mede de vredebrief 1386. Ux: Locke. ... Getuige te Muns­ ter 1400. Idem te Ravensberg én van Sweder v. Voorst 1399â??1400. Herman van Keppel 1383. Herman van Keppel Knape. Met zijn vrouw en 5 zonen dragen hun eigen goed Bechus in Dodinchusen aan den !) 'Waarschijnlijk dezelfde als de vroeger genoemde Herman IX. (Zie verder kolom 147â??14S.) Bisschop ter leen op. Zegel met 3 ruiten 2: 1 1334. Ux: Mechteld Ludolf Johan Herman Bernard Ernst alle met hunne ouders 1334. 1336. Geerd van Keppel, getuige te Oldenzaal. Gerhardus de Keppele. Gerhardus de Keppeleâ??Hermannus de Keppele. Worden te samen in 1398 met Monkenhof bij Olden­ zaal beleend. De regeering der stad Utrecht. 1528â??1577. door G. VAN KLAVEREN PZ. (Vervolg XXXI, 120.) Mathe (Mr. Johan Philips a), Sch. en Raad 1557â?? 1564. Tr. Stephania.. .. Meer (Jacob van der), Raad 1575. Tr. Elisabeth van Sompeken. Meerlant (Adriaen van), Sch. Raad en Kam. 1577â?? 1584. Mcerten (Johan van), Sch. 1567. Meerten (Cornelis van), Raad 1545â??1549. Tr. Roelof Claes Roeckend1. Merenborch (Gerrit van), Sch. en Raad 1568, 1576. Tr. Odilia Jli. Willem van Loonsdr. Merenborch (Mr. Jan van), Raad 1575. Merenborch (Cornelis van), Raad 1535â??1560. Tr. Sophia Michiel Salmsdr. Merenborch (Peter van), Burg. Sch. en Raad 1528â?? 1536. Tr. Agniet Moeien (Adam van der), Sch. en Raad 1568, 1575. Moeien (Mr. Libert van der), Sch. 1575â??1578. Moerendael (Henrick Wilgerss van), Sch. en Raad 1528â??1543. Tr. Cunegonda Moutwyck (Dirck van), Sch. en Raad 1528â??1544. Nenninck (Jacob), Raad 1532â??1541. Tr. Joostgen Adriaensdr. van der A. Nijehoff (Lourens van), Sch. en Raad 1577â??1607. Tr. Elisabeth de Loecker. Nijenrode (Eerst van), Burg. en Raad 1528â??1554. Nijenrode (Frans van), Sch. 1528, 1529. Nijevelt (Adriaen van), Sch. en Raad 1537â??1555.- (Zie verder kolom 149.)