De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

159 nadrukkelijk genoemd dochter van Prof. Wilhelmus Wilhelmius. Zij waren beiden in 1738 nog in leven. Daniël Lodewijk was in 1593 te Herborn woonachtig, werd aldaar 1699 â??Praeceptor Vtae Classis' genoemd, toen hij een huis kocht (Steubing, Top. v. Herborn, S. 38). Vóór 1711 is, hij Rector te Borculo geweest, vermoedelijk slechts korten tijd. Hun zoon Johannes Wilhelmus P. genoemd naar groot­ vader en oom van moederszijde werd te Herborn geboren 1704, f Vlaardingen 1738 (Zie Boekzaal vn.). Bovenstaande zijn slechts enkele aanvullingen, die te gelegener tijd bij een omwerking der genealogie W. kunnen dienst doen. Nu tegenwoordig behalve van de kerk. reg. meer en meer van andere authentieke bronnen wordt gebruik gemaakt, zal ook voor deze genealogie veeFJfcjp^ vinden zijn vooral in die van Zutphen en Harderwijk. ' A-., Is een der medewerkers in de gelegenheid daaruit reeds aanteekeningen mede te deelen? D. Wapenboe k (XXXI, 128). De verzameling van graf­ schriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken is uitgegeven in Aug. Sassen's Noordbrabantsche almanak voor 1891, 1892 en 1893. Het Armorial Brabancon is verschenen in 1890 te Bruxelles bij Alfred Vromant en C°. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Wapenboe k van De Lange . (XXXI, 128). Eemge oorspr. H. S. van De Lange, waaronder ook het bedoelde, naar ik meen, werden in Mei 1910 en April 1911 (n° 871) uit Belgisch bezit te Leiden bij G. Elte in veiling gebracht. D. Alliantiewapen. (XXXI, 128). Het eerste wapen heeft het meest van: van Nieuwenhuyseâ??Bruges. D'azur a un rencontre de boeuf d'or C.: deux cornes de boeuf d'or. Indien het helmteeken niet anders ware, zoude het van Aller kunnen zijn. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Wapen s in glas. (XXXI, 128). Het wapen van 1669 is Bourgondië. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Gevraagd e wapen s enz. (XXXI, 64). Geboorte (doop) en huwelijk van Anna Catharina van Straalen misschien te Zalt-Bommel. Aldaar komen de drie geslachten voor. Het Eerelid van het Gen. Jhr. F. Beelaerts v. BI. zal hieromtrent wel opheldering kunnen geven. D. Gevraagde wapens (XXX, 176). Van Binnevest : van az. met een grond van sin. waarop 3 pikkende kippen (1â??2) van z. Ht.: 3 riet­ pluimen tusschen 4 grashalmen. Verg. ook lak-verzam. Biblioth. Ned. Leeuw (S. v. S.) en v. Ryckhuysen Copyen Dl. V blz. 198. Vesterman(s) : Verg. afb. Catalogus I Kon. Penn. Kab. N° 1297. Knol. Opperbevelh. O. I. C. 1708: van sa. met een ster (8) van go. vergez. van 3 knollen van nat. kl. Verg. Alg. Ned. Fam. Bl.*1894, blz. 139. Westwoude , Burgem. Hoorn. Gevierend. 1â??4 van zi. met een vogel van sa. op een tak van sin. 2â??3 160 van az. met een ster (6) van zi. Verg. Alg. Ned. Fam. BI. 1900, blz. 15 (Kerk Oudshoorn). Lucas (W.), Heemraad, ged.: 1. van az. met een vogel op een tak van zi. en een ster (6) in het hoofd. 2. van zi. met een bladerkroon van go. gevoerd van keel, waaruit een halve opvl. adelaar van nat. kl. komt. Ht.: de vogel van zi. Verg. Wkb. Heemraden. (Orig. in grav. Arch. v. Epen). Leiden. , STEENKAMP. Gevraagd e wapens . (XXXI, 64). Reiners : een merk, zie Gesch. Overijss. 1875 N° 396 afb. Van Wesel : v. sin. met 3 vijfbladen v. zi., met een vrijkw. v. go. met zoom v. k. bel. m. 3 palen v. az. óf: v. sin m. 3 wezels v. zi. (2â??1). Het Arm. Gén. geeft ook nog: v. zi. m. 3 eekhoorns v. k. Ht. een eekhoorn tuss. vlucht. Van Setten: v. sin. met een korenschoof v. go. ge­ bonden v. hetz. Ht: de Schoof. Trent(e): geschuinbalkt (R) v. zi. en k. v. 8 st. Oud Wbk. Tromer(s) : v. az. met een R. schuinbalk v. go. vergez.: boven v. een loopend schaap en onder v. een lelie, beide v. go. Wbk. v. Rijckhuyssen 112 en 136. Vonck : z. Maasgouw 1903 blz. 57 en 1898 blz. 54 en Arm. Gen. Van Otterloo: Doorsn. a. v. go. met 3 gesteelde vierbladen v. zi. naast elk, b. v. zi. met een otter m. visch in den bek v. nat. kl., o. een grasgrond. Ht.: het vierblad. Somerhuis, Ligtermoed, Rijnerdink en Allercamp niet bekend. Sluiter: Albert, burgemeester. Willem geb. 1627 Pred. Eibergen 1650 (Borculo) v. k. met een half paard v. z. m. manen v. go. Ht.: vlucht beurtel. doorsn. v. zi. op k. Booms : z. Maasgouw 1880 blz. 414, een Schepenmerk. Leiden. â?¢ STEENKAMP. die zich nog steeds houdt aanbevolen voor opgave van wapens van Nederlandsche of aanverwante geslachten, niet voorkomend in het Arm. Gen. v. Rietstap. INHOUD 1913, N» 5. Bestuursberichfcen. â?? Aanteekeningen uit de protocollen van Leid sche notarissen, door H. Wijnaendts (vervolg). â?? Lijste van de ter Secretarije van het jagtgerichte van Hollandt en Westvrieslandt Geregistreerde Actens van permissie tot de jagt in het zaijsoen van 1776 (slot).â?? Van Keppel van den Nijenborch (1221â??1400), door J. E. baron van Keppel (slot). â?? De regeering der stad Utrecht (1528â?? 1577), door. G. van Klaveren Pz. (vervolg). â?? Extracten uit het protocol van schepenen van Helmond, door Aug. Sassen. â?? Vragen en antwoorden: Boon, Dermout, Deyman, Frijkenius, Geisweit, Grebber (de), Hoeven (van der), Mayvart: Meerens, Morgan, Palm, Collectie Eendorp, Sandelin, Son (van), Thierens (Sterck), Toussaint, Tuyll (van), Vinceler (van), Wassenaer (van), Wilhelmius, Wapenboek, Wapenboek van De Lange, Alliantiewapen, Wapens in glas, Ge­ vraagde wapens enz., Gevraagde wapens. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.