De Nederlandsche Leeuw, jaargang 31 (1913)

175 176 Velters. Medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN EHEINECK LEYSSIÃ?S. (Zie Maandblad XXX, 401.) Handschrift uit den aanvang der 18' eeuw. *) Nog meer bet-over-groot-vaders bet-over-groot-vader: Henry Velters, dit Viltors, Chevalier, fut tué a la bataille de Coutray en Flandres avec le baron de Wesemael. Nog moer bet-over-groot-vaders-over-groot-vader: Jan Vilters, Escuier, espa dame Marie, fille d'Arnoult de Hensberghe, fils naturel du Comte de Loos, au pays de Hasbaye, 1'an 1349. dame de Loobosch au dit pays. Nogh meer bet-over-groot-vaders-groot-vader: Jan Vilters, Escuier, Seigneur de Loobosch, esp. dame Margarite Binchem, fille de de Lambrecht & de dame Gertrude de Schoonhoven. Nogh meer bet-over-groot-vaders-vader: Arnoult Vilters, Seigneur de Loobosch esp. Aleide du Bois, dit van den Bossche, fille de Henry. Noch meer bet-over-groot-vader: Henry Vilters, escr Seigneur de Loobosch, fils aisne. esp. 1°. Marie fille du Seigneur de Mesbeke, il vendit la Seigncure de Loobosch a Jean son frere, ou selon d'autres a Jan Vilters son neveu, selon qu'il apert hors le livre des fiefs a Zeelhem, de 1'an 1429. 2°. Dame Marie Warfusé, qui faisoit son Testament devans Librecht Steyvoert, Notaire de Diest,'le 29 July 1452. Meer bet-over-groot-vader: Corneille Vilters, Escuier, espousa Catherine van Stapele. Bet-over-groot-vader: Marcelis Vilters, Escuier, esp. dame Dina Heyns, dit van Halle, 1'an 1528. Over-groot-vader: Adriaen Vilters of Velters,'here van Oosterhout etc, Troude A° 1550. met Magdalena de Budt. Hij is ge­ weest burgemeester tot Ostende, andere zeggen tot ter Veere in Zeelandt, en zijn beijde gestorven tot ter Veere voornoemt, nalatende 10 kinderen. Groot-vader: Reijnier Velters, is getrout met Judith van de Voorde gestorven tot Middelburg. Vader: Abraham Velters, is geboren den 22 April A°. 1603. Troude op den 23 Febr. A°. 1644. tot Amsterdam met Helena de Haze, geboren den 27 Aug. A°. 1621. ge­ storven den . . . Jan'j A°. 1679. Hij sterft den 30 Sbr. A'. 1690. en leggen bijde begraven in de Westerkerck. Alexander Velters, A°. 1707. Burgemeester & Raad (1702) der Stadt Amsterdam, Gecommit: ter Vergade ringe van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en Westvrieslandt etc. etc. ') Dit handschrift, hetwelk zich in het familie-archief Leyssiüs bexindt, heeft uiteiaard .slechts waarde als curiosum en als aan­ leiding tot onderzoek. In het familie-archief van Jhr. Lampsins van den Velden te Utrecht bevindt zich een gedeelte van een uitvoerige, ook den in de Zuidelijke Nederlanden gebleven tak omvattende, genealogie Velters. LIJSTE VAN DE HEEREN Ballhiwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD QOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aanteekeningen hebben kunnen worden nagespeurd. â?? A° 1761 ')â?¢ (1423-1649). 1423. Burgemeesters: Oei Luck, Meous Gilliszone. Schepenen: Lauwerens Janszoon, Jan van West. 1426. Baljuw: Wolfert van der Maalstede. 1443. Burg : Chiïstoffel Lodewijkszone, Jan Huigenzone. 1445. Balj.: Wolphaert van der Maelstede, (Ms. van den heer van Grijpskerke: â??deze was reeds balliu in 1426)'. Schout en Stedehouder van den Balliuw: Jan Corneliszo, aangst. 1445. 1447. Burg.: Jan Saeijsz. 1451. Burg.: Jan Saeijsz. Schep.: Jan Willemse, Willem Jansen , Jan Pieterse. 1456. Balj.: David van Bairsdorp, 3 Nov. 1449 poorter geworden. Burg.: Jan Saeijsz., Jacob Woutersz. Schep.: Pieter Willomsz. Boudensz, Jan Pierse Outse, Pieter Janse Coster, Elout Jansz., Pauwels Jansz., Willem Cornelisz. Rentmeesters: Mr. Sander Jansz., Martyn Saeijsz. 1462. Burg.: Christoffel Lodewijxzone. Schep.: Gerrit Willemsz. 1463. Burg.: Corstoffel Jansz. Schep.: Poel, Jan Pieterse Outsz., Belle of Veile, Cherijt, Welle, Dijcke. Rentm.: Jan Adriaansz., Willem Cornelisz. 1466. Burg.: Dijckgrave. Schep.: Poel, Jan Pss0 Oortsz., Welle, Veile, Par- meman, Dijcke, Lijcopp, Zondert, Danckert. 1468. Balj.: Jan Ruychrock. Burg.: Laureys Jansz., Claais Pieterszone. Schep.: Mr. Pieter Simon«z., Adriaan Adriaansz., Heijndric Bertelmeeusz., Coman Heijndric Arentz., Jan Adriaansz. Zilversmit, Jan Kempe, Willem Pietersz., Merten Oirtsz., Verwout Eewoutszone. ') Deze lijst is ontleend aan een, wat de spelling betreft, in kleinig hedek wel eens iets afwijkende copie van een handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. De in Goes, evenals elders, in oude tijden veelal gevolgde ge­ woonte den familienaam weg te .laten, maakt het dikwijls moeielijk te weten welke personen bedoeld zijn. Waar de familienaam uit andeic plaatsen van deze lijst scheen le blijken, is die cursief aan­ gegeven. Toch bij ven er nog zeer vele namen onverklaard, die waar vele Goeusciie families reeds zeer vroeg geslachtsnamen droegen, waarschijnlijk voor oplossing vatbaar zijn. Misschien kunnen onze Zeeuw&che leden hie. toe een en ander bijdragen.